Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Βασικοί Πυλώνες Σχεδίου

Πράσινη μετάβαση 

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη

Επενδυτικό σχήμα

Χρηματοδότηση ΤΑΑ: 50%

Δάνειο από την τράπεζα: 30%

Ιδιωτική Συμμετοχή: 20%

Διάρκεια δανείου

από 3 έως 12 έτη 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχει στο Εθνικό Σχέδιο "Ελλάδα 2.0" και στηρίζει την ανάκαμψη των επιχειρήσεων.

Τα δάνεια μέσω του ΤΑΑ απευθύνονται σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους καλύπτοντας πολλαπλά είδη δαπανών.

Δίνουν την ευκαιρία χρηματοδότησης σε επιχειρηματίες που δεν είχαν κατά το παρελθόν αυτή τη δυνατότητα.

Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες θα πρέπει να εξυπηρετήσουν επενδυτικά σχέδια που προωθούν: 

 1.  την πράσινη μετάβαση 
 2.  τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 3.  την καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη
 4.  την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και συγχωνεύσεων και
 5.  την εξωστρέφεια συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

 • Δάνειο μέσω ΤΑΑ: έως 50% 
 • Τραπεζικό δάνειο : τουλάχιστον 30%
 • Ιδιωτική συμμετοχή επιχείρησης: τουλάχιστον 20%

Ενημερωθείτε αναλυτικά και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Όροι & Προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Διάρκεια δανείου

Από 3 έως 12 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη.

Προνομιακό επιτόκιο

Το επιτόκιο των Δανείων ΤΑΑ καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του ν. 4822/2021.

Για κάθε Δάνειο ΤΑΑ εφαρμόζεται το επιτόκιο που ορίζεται στην εν λόγω ΚΥΑ (σήμερα 0,35%), όπως ισχύει κατά τον χρόνο υπογραφής της Σύμβασης Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη και επιβεβαιώνεται από τον Ανεξάρτητο Αξιολογητή. Τα δάνεια μέσω ΤΑΑ απαλλάσσονται από την εισφορά του ν.128/75 (0,60%).

Το επιτόκιο των Δανείων Συγχρηματοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική της Τράπεζας.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

 • Γήπεδα, Κτήρια, Εξοπλισμός , Μεταφορικά μέσα(αγορά και χρήση), Άυλα αγορά και χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές) (π.χ. εμπορικά σήματα, λογισμικά Η/Υ, συμφωνίες αδειών χρήσης κ.α.)
 • Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο
 • Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Αναλώσιμα
 • Λειτουργικά έξοδα
 • Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.)
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Ενδεικτικές αποκλυόμενες δαπάνες

 • Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία
 • Δραστηριότητες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες
 • Χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή αμυντικών προϊόντων που απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο
 • Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό, τα τυχερά παιχνίδια, εμπόριο του σεξ
 • Εξαιρούμενες δραστηριότητες από την χρηματοδότηση του Horizon Europe
 • Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για την συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 • Δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων (με εξαιρέσεις)

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης

Tο εξειδικευμένο προσωπικό μας θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας με ενημέρωση, συμβουλευτική, τεχνική υποστήριξη και τα κατάλληλα τραπεζικά  προϊόντα.

Ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία αίτηση-έγκριση-σύμβαση -εκταμίευση έχει πλέον ελαχιστοποιηθεί με αποτέλεσμα η επιχείρηση να έχει άμεσα τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου της.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας βρείτε παρακάτω το κείμενο της Πρόσκλησης καθώς και τα απαραίτητα Δικαιολογητικά υποβολής της αίτησης.

 1. Πρόσκληση

 2. Δικαιολογητικά και Υποδείγματα

 3. Στοιχεία Επενδυτικού Σχεδίου

 4. Οδηγίες συμπλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου

 Η διαδικασία υποβολής είναι απλή και άμεση:

 • Υποβάλλετε το αίτημά σας αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Go Beyond (greece20-loans.gov.gr
 • Η Τράπεζα το προεγκρίνει  και έπειτα αξιολογείται από ανεξάρτητο αξιολογητή
 • Εφόσον οριστικοποιηθεί η έγκριση, υπογράφεται η σύμβαση και εκταμιεύεται άμεσα το ποσό.