Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Κώδικας Δεοντολογίας Ν.4224/13

Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας στην Παγκρήτια Τράπεζα

Γενικές Πληροφορίες

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται οι πρακτικές, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης και ενημέρωσης, μεταξύ Τράπεζας και δανειολήπτη. 

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) η οποία καθιερώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, παρέχει στους δανειολήπτες – πελάτες της που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, τη δυνατότητα να προσέλθουν στην Τράπεζα και να ρυθμίσουν την υποχρέωσή τους προς αυτή.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 θεσπίσθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) τον Αύγουστο του 2014, µε έναρξη εφαρμογής από όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύµατα την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Τον Αύγουστο του 2016 εκδόθηκε ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας (ΦΕΚ, τ. Β, 2376/2.8.2016) που θεσπίσθηκε με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (195/1/29.07.2016).

Η εκ νέου αναθεώρηση έγινε με την υπ’ αριθμόν 392/1/31.05.2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται οι πρακτικές, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης και ενημέρωσης, μεταξύ Τράπεζας και δανειολήπτη έτσι ώστε κάθε πλευρά να σταθμίσει τις συνέπειες των λύσεων ρυθμίσεως ή οριστικής διευθετήσεως των οφειλών σε καθυστέρηση, των οποίων η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκρήτια Τράπεζα δεσμεύεται να συμβάλει στη διευκόλυνση των Δανειοληπτών-Πελατών της που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ως προς την αναζήτηση λύσης για τη διαχείριση των δανείων τους σε καθυστέρηση, στα πλαίσια πάντα των οικονομικών δυνατοτήτων τους.

Σε εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, η Παγκρήτια Τράπεζα έχει θεσπίσει συγκεκριμένη «Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων».

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.)

 

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ)

Στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας, η Τράπεζα έχει θεσπίσει συγκεκριμένη «Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων» (Δ.Ε.Κ)

Σε ποιους απευθύνεται η Δ.Ε.Κ:

 • Φυσικά Πρόσωπα (ιδιώτες/ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις).
 • Νομικά Πρόσωπα – Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000).

Η Δ.Ε.Κ. εφαρμόζεται μία (1) φορά για κάθε οφειλή και ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους στην οφειλή (πιστούχους/συνοφειλέτες/εγγυητές).

Ποιοι εξαιρούνται:

 • Οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015 ή οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί μετά την 1.1.2015 και για τις οποίες έχει εφαρμοσθεί ήδη μία (1) φορά η Δ.Ε.Κ.
 • Οι απαιτήσεις κατά δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν υπολογιζόμενες ως το άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη προς την Τράπεζα το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ όταν ο δανειολήπτης είναι φυσικό πρόσωπο ή το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ όταν ο δανειολήπτης είναι νομικό πρόσωπο – πολύ μικρή επιχείρηση.
 • Οι απαιτήσεις έναντι νομικών προσώπων που δεν αποτελούν «πολύ μικρές επιχειρήσεις» κατά τον ανωτέρω ορισμό τους.Επίσης η Τράπεζα δεν υποχρεούται να εκκινήσει ή δύναται να αναστείλει ή αναστέλλει την ήδη εκκινηθείσα Δ.Ε.Κ. όταν:

 • Ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 ή όταν η Τράπεζα έχει κοινοποιήσει στον οφειλέτη πρόσκληση για εξωδικαστική αναδιάρθρωση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 και για το χρονικό διάστημα έως την για οποιονδήποτε λόγο περάτωση της διαδικασίας ως άκαρπης.
 • Έχει υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, η οποία δεν τελεί υπό την αίρεση συναίνεσης του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και η Τράπεζα είναι καταλαμβανόμενος πιστωτής ή παράγονται γι’ αυτήν αποτελέσματα δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4738/2020.
 • Ο δανειολήπτης ή η Τράπεζα ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης του δανειολήπτη και εφόσον επικυρωθεί ή συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4738/2020 ή την παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007, ως η παρ. 1α του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 ορίζει και είναι δεσμευτική για την Τράπεζα.
 • Ο δανειολήπτης ή η Τράπεζα ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για κήρυξη του δανειολήπτη σε πτώχευση και για το χρονικό διάστημα έως την τυχόν απόρριψή της.
 • Ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4605/2019 ή του ν. 4469/2017 η οποία εκκρεμεί ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή η ίδια η διαδικασία ή όταν ο οφειλέτης έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, η οποία εκκρεμεί.
 • Συντρέχει η περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020.
 • Ο δανειολήπτης νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
 • Τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες κατά του δανειολήπτη για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών.Σε περίπτωση επανεκκίνησης της Δ.Ε.Κ. μετά από αναστολή της κατά τα ανωτέρω, η Δ.Ε.Κ. συνεχίζεται από το στάδιο που βρισκόταν πριν την αναστολή με κατάλληλη προσαρμογή των υπό αξιολόγηση στοιχείων και ενδεχομένως της προτεινόμενης λύσης. Ομοίως μετά την για οποιοδήποτε λόγο περάτωση της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ως άκαρπης η Τράπεζα εκκινεί τη Δ.Ε.Κ. ή τη συνεχίζει από το στάδιο που βρισκόταν πριν την αναστολή είτε με δικές της ενέργειες είτε κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Ο δανειολήπτης δύναται με δική του πρωτοβουλία να υποβάλει στην Τράπεζα την απαιτούμενη κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του, οπότε η Τράπεζα υποχρεούται να τον εντάξει στο Στάδιο 3 της Δ.Ε.Κ. εκτός εάν συντρέχει κάποιος από τους ανωτέρω εκτεθέντες λόγους μη εκκίνησης ή αναστολής της Δ.Ε.Κ.

Η διαδικασία της ΔΕΚ ολοκληρώνεται σε πέντε στάδια:

Στάδιο 1: Επικοινωνία Δανειολήπτη-Τράπεζας

Α. Αρχική Επικοινωνία

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφειλής, εξειδικευμένα στελέχη μας επικοινωνούν μαζί σας για την ενημέρωσή σας, την παροχή συμβουλών και τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην καθυστέρηση ώστε η Τράπεζα να εξετάσει έγκαιρα την ένταξη σας στη Δ.Ε.Κ. με στόχο να σας προτείνει τυχόν εναλλακτικές λύσεις για την τακτοποίηση της οφειλής σας. Στο πλαίσιο της αρχικής επικοινωνίας η Τράπεζα θα σας αποστείλει το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο «Ενημερωτικό Έντυπο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες» και θα σας καθορίσει τα «Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας» για τις περαιτέρω επαφές που θα απαιτηθούν για την πρόοδο της Δ.Ε.Κ.

Επιπλέον, η Τράπεζα αποστέλλει μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας ηλεκτρονικά μηνύματα ενημέρωσής σας (SMS), καθώς και των εγγυητών των συμβάσεων σας, με τυποποιημένο κείμενο, ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που η οφειλή σας είναι σε καθυστέρηση.

Επίσης, η Παγκρήτια Τράπεζα έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες της για την παραλαβή από κάθε Κατάστημα ή ανέξοδα μέσω email αναλυτικής κίνησης των λογαριασμών που τηρούν στην Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι με την από 08.03.2021 σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης, η Τράπεζα ανέθεσε στην εταιρεία QQUANT Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Λ. Κηφισίας 66, 15125 Μαρούσι, kcustomer@qquant.gr (εφεξής η «Quant») τη διαχείριση απαιτήσεων από δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις με καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ 118/2017 (αρ. απόφασης 247/14.11.2017). Συνεπώς, η επικοινωνία σε σχέση με τις οφειλές σας μπορεί να πραγματοποιείται για λογαριασμό της Τράπεζας και μέσω της Quant στην οποία μπορεί να ανατίθεται η διεκπεραίωση οποιουδήποτε σταδίου της Δ.Ε.Κ. για λογαριασμό της Τράπεζας.

Β. Ειδοποίηση με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας

Εφόσον η οφειλή σας υπερβεί τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, θα λάβετε από την Τράπεζα, εντός των επομένων δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών «γραπτή επικοινωνία» (με συστημένη επιστολή ή ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή, ή αυτοπρόσωπη παράδοση σε εσάς τον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο από εσάς εκπρόσωπο ή και με ηλεκτρονική μορφή εφόσον έχει δηλωθεί από σας και επιβεβαιωθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

Η «Ειδοποίηση» θα περιλαμβάνει ενημέρωσή σας για την σε καθυστέρηση οφειλή και συγκεκριμένα:

i. την ημερομηνία κατά την οποία η οφειλή περιήλθε σε καθυστέρηση και

ii. τον αριθμό και το συνολικό ύψος των δόσεων (περιλαμβανομένων και των τμηματικών καταβολών) που είναι ληξιπρόθεσμες, το άληκτο υπόλοιπο της οφειλής και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται το σε καθυστέρηση τμήμα αυτής.

Περαιτέρω με την «Ειδοποίηση» θα ενημερώνεσθε για την ένταξή σας στη Δ.Ε.Κ. και ότι υποχρεούσθε να συμπληρώσετε, εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση» (Τ.Ο.Κ.) ή, εφόσον είστε νομικό πρόσωπο (πολύ μικρή επιχείρηση), το «Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης» και να τα υποβάλετε στο Κατάστημα με το οποίο συνεργάζεστε μαζί με τα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν και αποδεικνύουν την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της «Ειδοποίησης». Τέλος με την «Ειδοποίηση» η Τράπεζα θα σας ενημερώνει για τις συνέπειες της τυχόν μη ανταπόκρισής σας.

Αν είστε φυσικό πρόσωπο η «Ειδοποίηση» θα αναφέρει ότι η επικοινωνία στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

Η «Ειδοποίηση» θα συνοδεύεται από:

Το ενημερωτικό φυλλάδιο «Ενημερωτικό Έντυπο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες» και την αναφορά στο «Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας» της Τράπεζας που θα γίνονται οι επαφές μαζί σας και η παροχή των διευκρινίσεων που θα ζητήσετε, καθώς και τα στοιχεία των αρμοδίων υπαλλήλων ή των εξουσιοδοτημένων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.

Την «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση» (Τ.Ο.Κ.), αν είστε φυσικό πρόσωπο, και την ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας στην οποία είναι αναρτημένος ο κατάλογος με τα απαιτούμενα υποστηρικτικά δικαιολογητικά.

Το «Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης», αν είστε νομικό πρόσωπο, και την ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας στην οποία είναι αναρτημένος ο κατάλογος με τα απαιτούμενα υποστηρικτικά δικαιολογητικά.

Την «Ειδοποίηση» μπορεί να ακολουθήσει και τηλεφωνική κλήση για τον προγραμματισμό κατ’ ιδίαν συνάντησης.

Γ. «Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας» για τον Κώδικα Δεοντολογίας

Για φυσικά πρόσωπα:

 • Τα καταστήματα του Δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας όπου μπορείτε να απευθυνθείτε προκειμένου να ζητήσετε συνδρομή, διευκρινίσεις ή/και έντυπο υλικό από τον εξειδικευμένο εκπρόσωπό μας.
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.pancretabank.gr.
 • Η τηλεφωνική γραμμή 2810338800Για νομικά πρόσωπα (πολύ μικρές επιχειρήσεις)
:

 • Το Κατάστημα εξυπηρέτησής σας, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε προκειμένου να ζητήσετε συνδρομή, διευκρινίσεις ή/και τυχόν έντυπο υλικό από τον εξειδικευμένο εκπρόσωπό μας.
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.pancretabank.gr.
 • Η τηλεφωνική γραμμή 2810338800Στάδιο 2: 
Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη και τους εγγυητές

Συμπληρώστε με πληρότητα και ειλικρίνεια και προσκομίστε στην Τράπεζα στα ορισμένα «Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας» εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της «Ειδοποίησης»:

 • Αν είστε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, ατομική επιχείρηση) την «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση» (ΤΟΚ) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν με την Τ.Ο.Κ. και αναφέρονται στο Έντυπο Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών Φυσικών Προσώπων.
 • Αν είστε νομικό πρόσωπο το «Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης» συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται σ’ αυτό, όπως επίσης και την «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (ΤΟΚ)» για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο που ενέχεται στις οφειλές του νομικού προσώπου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τα ανωτέρω.

Για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση των ανωτέρω εγγράφων η Τράπεζα θα σας προσφέρει καθοδήγηση από τα «Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας» και θα σας γνωρίσει τους φορείς στους οποίους μπορείτε να αποταθείτε για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η Τράπεζα, αφού σας ενημερώσει σχετικά, προσαρμόζει τις απαιτήσεις συμπλήρωσης της Τ.Ο.Κ. ή του τυποποιημένου εντύπου οικονομικής πληροφόρησης και παροχής υποστηρικτικών εγγράφων / δικαιολογητικών, εφόσον τα απαιτούμενα στοιχεία είναι προσβάσιμα σ’ αυτήν μέσω ψηφιακών υποδομών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Αν ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση ή τη διαθεσιμότητα των υποστηρικτικών στοιχείων/δικαιολογητικών είναι μακρύτερος των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, η προθεσμία προσκόμισής τους παρατείνεται αναλόγως.

Με την κατάθεση των εγγράφων λαμβάνετε από την Τράπεζα απόδειξη παραλαβής.

Η Τράπεζα, εκτός από τις πληροφορίες που εσείς της παρέχετε κατά τα ανωτέρω, δύναται να συλλέγει πληροφορίες και από άλλες πηγές επαρκούς, πλήρους και ακριβούς πληροφόρησης για τα οικονομικά δεδομένα σας, πέραν της Τ.Ο.Κ. ή του Τυποποιημένου Εντύπου Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης, και ιδίως εκείνες που παρέχονται από φορείς με σκοπό την παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων και στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς (ενδεικτικά ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.) προκειμένου να αξιολογεί την καταλληλότητα εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης.

Όλα τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία και τα αποδεικτικά αυτών έγγραφα θα φυλάσσονται από την Τράπεζα και σε ηλεκτρονική μορφή, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία που σας ζητούμε να μας προσκομίσετε είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή αξιολόγηση της οικονομικής σας κατάστασης και την εκπόνηση της καταλληλότερης για εσάς πρότασης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των οφειλών σας.

Όλα τα έντυπα που αναφέρονται ανωτέρω είναι πάντοτε διαθέσιμα σε όλα τα Καταστήματα της Παγκρήτιας Τράπεζας, καθώς και στην ιστοσελίδα της (www.pancretabank.gr) στην ειδική ενότητα «Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013».

Στάδιο 3: Αξιολόγηση Οικονομικών στοιχείων

Η Τράπεζα με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, αλλά και αυτά που η ίδια συλλέγει, προχωρά στην αξιολόγησή τους με σκοπό την εύρεση της καταλληλότερης και πλέον βιώσιμης λύσης για την αποπληρωμή των οφειλών σας.

Η αξιολόγηση, αν είστε φυσικό πρόσωπο, γίνεται συνεκτιμώντας την περιουσιακή σας κατάσταση, την τρέχουσα δυνατότητα σας για την αποπληρωμή των οφειλών σας δεδομένου του ύψους και της φύσης αυτών, των οφειλών σας προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, το ελληνικό δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το ιστορικό της οικονομικής σας συμπεριφοράς και τη μελλοντική ικανότητά σας για την αποπληρωμή των οφειλών σας μέχρι τη λήξη της περιόδου ρύθμισης. Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» σας, όπως κατωτέρω ορίζονται, η ηλικία, το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση της υγείας και γενικότερα όλοι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την ικανότητά σας για την αποπληρωμή των οφειλών σας. Οι τυχόν εμπράγματες εξασφαλίσεις εκτιμώνται στην εμπορική τους αξία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 59/2016 καθώς και τα άλλα περιουσιακά σας στοιχεία που θα μπορούσαν με τη συναίνεση σας να αποτελέσουν πρόσθετη/-ες εξασφάλιση/-εις. Κάθε μία από τις εκτιμώμενες αξίες σας γνωστοποιούνται γραπτώς, ταυτοχρόνως με την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης που περιλαμβάνει τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία.

Αν είστε νομικό πρόσωπο-πολύ μικρή επιχείρηση, η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων αξιολογείται συνεκτιμώντας όλες τις πληροφορίες που έχουμε λάβει από οποιαδήποτε πηγή με βάση την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση αλλά και τις προοπτικές σας καθώς και αυτές των εταίρων σας.

Σε κάθε περίπτωση στόχος μας είναι η αξιολόγηση να βασίζεται τόσο στα ιστορικά στοιχεία της περίπτωσής σας όσο και σε ρεαλιστικές παραδοχές για τις μελλοντικές εξελίξεις που σας αφορούν. Για το λόγο αυτό κατά το στάδιο της αξιολόγησης είναι αναγκαία αλλά και προς το συμφέρον σας η συνεργασία σας μαζί μας, την οποία και θα επιδιώξουμε ώστε να μας συνδράμετε στην ορθή αξιολόγηση των οικονομικών σας δυνατοτήτων, η οποία θα μας οδηγήσει στην κατάλληλη λύση για την τακτοποίηση ή και οριστική διευθέτηση των οφειλών σας. Ενδέχεται λοιπόν να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, διευκρινίσεων ή/και δικαιολογητικών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, σε περίπτωση που αυτά κρίνονται αναγκαία για την αξιολόγηση των οικονομικών σας δυνατοτήτων.

Στάδιο 4: Πρόταση κατάλληλης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των οφειλών

Εφόσον είστε συνεργάσιμος δανειολήπτης και αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή από την Τράπεζα της Τ.Ο.Κ. ή του Τυποποιημένου Εντύπου Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης, η Παγκρήτια Τράπεζα θα σας παράσχει με απόδειξη παραλαβής το «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης» με το οποίο θα σας προτείνει μία ή περισσότερες λύσεις ρύθμισης και για την περίπτωση που δεν αποδεχθείτε καμία εξ αυτών ή δεν αντιπροτείνετε λύση ρύθμισης που θα γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα, λύση ή λύσεις οριστικής διευθέτησης ώστε να επιλέξετε την προσφορότερη για εσάς. Ρητά θα επισημαίνεται στο ανωτέρω έγγραφο ότι η/οι λύση/εις οριστικής διευθέτησης ενεργοποιείται/ούνται μόνον στην περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή καμία λύση ρύθμισης είτε υποβαλλόμενη από την Τράπεζα είτε κατ’ αντιπρότασή σας.

Το «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης» περιλαμβάνει:

α) περιγραφή των όρων της/των προτεινόμενης/ων λύσης/εων (επιτόκιο, περίοδος εκτοκισμού, διάρκεια, τυχόν περίοδος χάριτος, ύψος και πρόγραμμα καταβολών, λοιπές επιβαρύνσεις και έξοδα, αξία τυχόν επαναγοράς περιουσιακού στοιχείου σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, τυχόν ελάφρυνση της οφειλής από καταλογισθέντες τόκους κ.λπ.) και άλλα καταλλήλως προσαρμοσμένα σε σχέση με τον/ους προτεινόμενο/ους τύπο/ους λύσης στοιχεία, με τρόπο που να καθιστά/ούν εφικτή τη μεταξύ των περισσοτέρων λύσεων σύγκριση καθώς και τη σύγκριση με την τρέχουσα επιβάρυνση (αναλυόμενη κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα)

β) την ένδειξη ότι συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας κατά το ν. 4224/2013

γ) την επισήμανση ότι η αξιολόγηση της καταλληλότητας της προτεινόμενης/-ων λύσεων είναι συνάρτηση του ύψους της οφειλής, του είδους και του ύψους των εξασφαλίσεων, σε σχέση με την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη φυσικού προσώπου ή την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και τις προοπτικές της, σε περίπτωση νομικού προσώπου - πολύ μικρής επιχείρησης, όπως τα στοιχεία αυτά αξιολογήθηκαν στο Στάδιο 3 της Δ.Ε.Κ. με βάση ιδίως τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο Στάδιο 2

δ) σε περίπτωση δανειολήπτη φυσικού προσώπου αποτίμηση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης της οφειλής σε παρούσα αξία και πρόσφατη εκτίμηση της αξίας ρευστοποίησης του ακινήτου του από πιστοποιημένο εκτιμητή, στην περίπτωση που αποκλειστεί η κατάλληλη λύση ρύθμισης και αντί αυτής προτείνεται λύση οριστικής διευθέτησης που περιλαμβάνει διάθεση της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη καθώς και σαφή παράθεση των όρων αποπληρωμής τυχόν υπολοίπου οφειλής μετά τη διάθεση της κύριας κατοικίας

ε) ενημέρωση για το δικαίωμά σας να ζητήσετε ή να δεχθείτε συμβουλή ανεξάρτητου κρατικού φορέα ή άλλου επιλογής σας για την υποβοήθησή σας στη λήψη απόφασης, ή στην υποβολή αντιπρότασης, εάν αυτός το κρίνει απαραίτητο

στ) ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε εντός της προβλεπόμενης στον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» προθεσμίας (δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες) από την παραλαβή του «Τυποποιημένου Εγγράφου Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης»

ζ) ενημέρωση για τα επόμενα βήματα της Τράπεζας ή και τις σχετικές έννομες συνέπειες (όπως ιδίως το χρονικό διάστημα μετά το οποίο μπορεί να κινηθούν οι διαδικασίες ρευστοποίησης εξασφαλίσεων)

η) επισήμανση για την υποχρέωσή σας, εάν είστε φυσικό πρόσωπο, να ενημερώσετε έγκαιρα την Τράπεζα σε περίπτωση που η οικονομική κατάστασή σας βάσει της οποίας αξιολογήθηκε η προτεινόμενη λύση μεταβληθεί ή για τη σημασία της έγκαιρης εκ μέρους σας, εάν είστε δανειολήπτης νομικό πρόσωπο - πολύ μικρή επιχείρηση, ενημέρωσης της Τράπεζας σε περίπτωση που υπάρξουν γεγονότα ή συμφωνίες που προβλέπεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση σας

Εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του «Τυποποιημένου Εγγράφου Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης» μπορείτε:

α) Να συναινέσετε σε μία από τις προτεινόμενες λύσεις

β) Να αντιπροτείνετε γραπτώς άλλη λύση ζητώντας εφόσον επιθυμείτε τη διαμεσολάβηση τρίτου φορέα της επιλογής σας

γ) Να δηλώσετε γραπτώς ότι αρνείσθε να συναινέσετε σε οποιαδήποτε από τις προταθείσες λύσεις

Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασής σας, η Τράπεζα υποχρεούται να την αξιολογήσει και εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της:

α) Να συναινέσει στην αντιπρόταση

β) Να απαντήσει με έγγραφη επικοινωνία ότι την απορρίπτει και παραμένει ενεργή η αρχική πρόταση

γ) Να υποβάλει επίσης με έγγραφη επικοινωνία νέα πρόταση η οποία είναι και η τελική

Εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής έγγραφης επικοινωνίας της Τράπεζας μπορείτε:

α) Να συναινέσετε στη νέα ή την αρχική πρόταση

β) Να δηλώσετε εγγράφως ότι δεν συναινείτε στη νέα πρόταση

Εφόσον χρειάζεστε βοήθεια για την αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων, αρμόδια στελέχη της Τράπεζας θα σας παρέχουν εξειδικευμένη πληροφόρηση και διευκρινίσεις. Εφόσον επιθυμείτε τη συνδρομή ανεξάρτητου κρατικού φορέα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε Φορείς Παροχής Συμβουλευτικής Συνδρομής (βλ. Ενότητα «Φορείς Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Συνδρομής»).

Στάδιο 5: Υποβολή ένστασης δανειολήπτη

Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο και σε κάποιο στάδιο της Δ.Ε.Κ. κατηγοριοποιηθείτε από την Τράπεζα ως «μη συνεργάσιμος δανειολήπτης» (κατωτέρω επεξηγείται τι σημαίνει ο όρος αυτός), η Τράπεζα εντός δεκαπέντε 15 ημερολογιακών ημερών από την επέλευση του γεγονότος αυτού με γραπτή επικοινωνία σας γνωστοποιεί: το γεγονός της κατηγοριοποίησης σας ως «μη συνεργάσιμου δανειολήπτη» και τους λόγους που οδήγησαν σ’ αυτήν, τις κινήσεις στις οποίες η Τράπεζα προτίθεται να προβεί (ενδεικτικά: έκδοση διαταγής πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης για τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων συμπεριλαμβανομένου και του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας σας), τον κίνδυνο εκποίησης των εξασφαλίσεων που έχουν παράσχει οι συνοφειλέτες σας καθώς και οι εγγυητές, ότι εάν μετά τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων εξακολουθεί να υφίσταται οφειλή συνεχίζετε να είστε υπόχρεοι γι’ αυτήν καθώς και το επιτόκιο και τον τρόπο εκτοκισμού του υπολοίπου αυτού, ότι ο χαρακτηρισμός σας αυτός θα έχει ως δυσμενή για εσάς συνέπεια τον αποκλεισμό σας από τις ευεργετικές διαδικασίες του ν. 3869/2010 και 4354/2015 κ.λπ. και ότι βέβαια θα απωλέσετε τα τυχόν πλεονεκτήματα που θα σας παρείχε η συνεργασία σας με την Τράπεζα (ενδεικτικά μικρότερα επιτόκια, διαγραφή τόκων κ.λπ.). Στη γνωστοποίηση θα γίνεται ρητή αναφορά στο δικαίωμά σας μετά την κατηγοριοποίησή σας ως «μη συνεργάσιμου δανειολήπτη» να υποβάλετε ένσταση κατά τα αμέσως κατωτέρω αναφερόμενα.

Εφόσον είστε νομικό πρόσωπο – πολύ μικρή επιχείρηση μετά την τυχόν κατηγοριοποίηση ως «μη συνεργάσιμου δανειολήπτη» ακολουθεί ενημέρωση σας για το γεγονός αυτό και τους λόγους που οδήγησαν στο χαρακτηρισμό αυτό με την τυχόν καταγγελία της σύμβασης ή και νωρίτερα από αυτήν.

Εάν λάβετε κατά τα ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση από την Παγκρήτια Τράπεζα ότι έχετε χαρακτηριστεί ως «Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης», μπορείτε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής γνωστοποίησης, να υποβάλετε εγγράφως -όχι να αποστείλετε- ένσταση με όλα τα υποστηρικτικά δικαιολογητικά κατά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ως άνω κατηγοριοποίηση, στο «Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας» του Καταστήματος της Τράπεζας στο οποίο υποβάλατε την οικονομική σας κατάσταση, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Για τον σκοπό αυτό, εάν επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το τυποποιημένο Έντυπο Ενστάσεων της Τράπεζας, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο ως άνω «Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας» ή στην ιστοσελίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας (www.pancretabank.gr).

Η δυνατότητα υποβολής ένστασης παρέχεται μόνο μία φορά μετά την εφαρμογή της Δ.Ε.Κ. για κάθε οφειλή.

Σε περίπτωση που υποβάλετε ένσταση, θα βεβαιωθεί η παραλαβή της από την Τράπεζα και θα διαβιβασθεί αμελλητί προς εξέταση στην Επιτροπή Ενστάσεων. Θα ενημερωθείτε επίσης με γραπτή επικοινωνία για τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα που είναι αναγκαία για την εξέταση της ένστασης. Περαιτέρω η Παγκρήτια Τράπεζα θα σας ενημερώσει με γραπτή επικοινωνία για την απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων με τη δέουσα αιτιολογία αυτής εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ενστάσεως.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι η ένσταση υποβάλλεται επί της διαδικασίας που τυχόν οδήγησε στον χαρακτηρισμό σας ως «μη συνεργαζόμενου δανειολήπτη» και δεν μπορεί να αφορά στην πρόταση ή στην αντιπρόταση για τις λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης της οφειλής.

Εφόσον η ένστασή σας γίνει αποδεκτή, η Τράπεζα σας γνωστοποιεί με γραπτή επικοινωνία τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ή την τυχόν αναθεωρημένη λύση καθώς και το Στάδιο της Δ.Ε.Κ. στο οποίο παραπέμπεται εκ νέου η υπόθεσή σας.

Συνεργάσιμος Δανειολήπτης

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο

Εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών σας στοιχείων, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης/ελεύθερος επαγγελματίας/ατομική επιχείρηση), η Παγκρήτια Τράπεζα λαμβάνει υπόψη, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, και το επίπεδο των «εύλογων δαπανών διαβίωσης».

Ο υπολογισμός των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» στηρίζεται στα στοιχεία της στατιστικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.), η οποία διενεργείται κάθε έτος από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (η σχετική μεθοδολογία και το ενημερωτικό σημείωμα είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: (http://www.keyd.gov.grwww.hba.gr).

Για τον προσδιορισμό αυτών των δαπανών λαμβάνονται υπ’ όψιν όλες οι βασικές δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών, εξαιρουμένων του ενοικίου για κύρια κατοικία και τυχόν περιουσιακών στοιχείων. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις “εύλογες δαπάνες διαβίωσης”, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (http://www.hba.gr).

Στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και ειδικά στην 1η κατηγορία αυτών που περιλαμβάνει τις πλέον σημαντικές και αναγκαίες περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες διατροφής, όλες οι δαπάνες ένδυσης και υπόδησης, όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατοικία (ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση, υλικά και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής της κατοικίας), όλα τα έξοδα κίνησης, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων, όλες οι δαπάνες χρήσης αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, δαπάνες που σχετίζονται με την επισκευή και τη συντήρηση των διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης, όλα τα αγαθά για τη συνήθη οικιακή κατανάλωση, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών ατομικής καθαριότητας και καλλωπισμού, δαπάνες σχετικά με την ενημέρωση και τη μόρφωση, οι δαπάνες υπηρεσιών τηλεφωνίας και ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι δαπάνες ειδών και υπηρεσιών υγείας, οι δαπάνες υπηρεσιών εκπαίδευσης, οι δαπάνες υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και οι δαπάνες για λοιπές οικονομικές υπηρεσίες.

Τα ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης είναι καθαρά μετά την αφαίρεση των φόρων (όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας) και αφού αφαιρεθεί η δόση του δανείου για τους δανειολήπτες και το ποσό του ενοικίου για τους ενοικιαστές.

Θεσμικό πλαίσιο

Αναθεωρημένος κώδικας δεοντολογίας

 • Αναθεώρηση με την υπ αριθμόν ΕΠΑΘ 392/1/31.05.2021) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).Προηγούμενες σχετικές αποφάσεις:

 • Αναθεώρηση Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ, τ. Β, 2376/2.8.2016)
 • Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 -(ΦΕΚ,τ.Β,2289/27.8.2014)
 • Εγκύκλιος Τραπέζης της Ελλάδος 5.12.2014 –Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013
 • Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 – (ΦΕΚ Β΄486/31.3.2015)
 • Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 – (ΦΕΚ Β 2219/15.10.2015)

Διαβίβαση στοιχείων προσωπικών δεδομένων

Η Τράπεζα υποχρεούται να διαβιβάζει στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς των ενεχομένων σε δανεισμό στη διατραπεζική βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www. tiresias.gr- τηλ. 210 3676700) για σκοπούς προστασίας της εμπορικής πίστης και της ασφάλειας των συναλλαγών. Αντίστοιχα, δύναται να διαπιστώσει την ακρίβεια και πληρότητα των υποβληθέντων εκ μέρους σας οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών και να αντλήσει πληροφορίες και πρόσθετα δεδομένα για την περιουσιακή και οικονομική σας κατάσταση από σχετικά αρχεία και βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Τράπεζα τηρεί πλήρες αρχείο για ελάχιστη περίοδο έξι (6) ετών από την ημερομηνία που κάθε στοιχείο περιήλθε στην κατοχή της και όλα τα στοιχεία κάθε δανειολήπτη για τουλάχιστον έξι (6) έτη μετά τη λήξη της συνεργασίας της με αυτόν. Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιδίωξη λύσης, σύμφωνα με τη Δ.Ε.Κ. ή τους λόγους που εμπόδισαν την επιδίωξη λύσης με αυτή τη διαδικασία. Επίσης, διασφαλίζει την προσβασιμότητα, την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα όλων των σχετικών στοιχείων.

Η Τράπεζα προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της παρέχονται στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Πληροφορίες για το είδος, τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας αυτής και τα σχετικά δικαιώματά σας μπορείτε να λάβετε από τα αναλυτικά αναφερόμενα στο έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στον ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.pancretabank.gr/general/gdpr).

Έντυπα και δικαιολογητικά

Για Φυσικά Πρόσωπα: ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις

 

Για Νομικά Πρόσωπα: πολύ μικρές επιχειρήσεις

Λοιπά έντυπα

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι & Επαφές

Για φυσικά πρόσωπα:


• Τα καταστήματα του Δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας όπου μπορείτε να απευθυνθείτε προκειμένου
να ζητήσετε συνδρομή, διευκρινίσεις ή/και έντυπο υλικό από τον εξειδικευμένο εκπρόσωπό μας
• Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.pancretabank.gr
• Η τηλεφωνική γραμμή 2810338800


Για νομικά πρόσωπα (πολύ μικρές επιχειρήσεις):


• Το Κατάστημα εξυπηρέτησής σας, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε προκειμένου να ζητήσετε
συνδρομή, διευκρινίσεις ή/και τυχόν έντυπο υλικό από τον εξειδικευμένο εκπρόσωπό μας
• Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.pancretabank.gr
• Η τηλεφωνική γραμμή 2810338800


Φορείς Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Συνδρομής


• Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Θηβών 196 – 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αττικής,
τηλ. 213.212.57.30, e-mail: t.oys@keyd.gov.gr (για οικονομικές συμβουλές), t.nys@keyd.gov.gr (για
νομικές συμβουλές)
• Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-6460862 / 210-
6460814/210-6460612/210-6460734/210-6460458,fax:2106460414
• e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, ιστοσελίδα:www.synigoroskatanaloti.gr)
• Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής – Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής
Επίλυσης Διαφορών» (ΕΧΜ – ΕΕΕΔ), οδός Μασσαλίας, αριθ. 1, 10680 Αθήνα, τηλ. 210 3376700,
ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@hobis.gr, ιστοσελίδα: http://www.hobis.gr
• Διαπιστευμένοι μεσολαβητές του άρθρου 7 του Ν. 3898/2010
• Κάθε άλλος φορέας καταχωρημένος στο μητρώο του αρ. 18 της Υ.Α. 70330 Οικ./09.07.15


Χρήσιμες Επαφές και Σύνδεσμοι

Ελληνική Ένωση Τραπεζών:
Αμερικής 21α, 10672 Αθήνα, τηλ.: 210-3386500 email : hba@hba.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hba.gr
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ):
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, τηλ.: 210 3201111, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.bankofgreece.gr
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.):
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510 Πειραιάς, τηλ.: 213 1352000, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr