Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς - Common Reporting Standard (CRS) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) και η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ/2014/107 DAC2 για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, έχουν σκοπό να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη φορολογική συμμόρφωση διεθνώς.

Η συλλογή και αναφορά πληροφοριών αποτελεί κανονιστική υποχρέωση και στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βάσει της  Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/107/ΕΕ DAC2 και των Νόμων 4428/2016 και 4378/2016.

Όλα τα απαραίτητα δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες τηρούνται και φυλάσσονται με ασφάλεια  από την Τράπεζα αποκλειστικά για το σκοπό που προορίζονται, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του Κοινού Προτύπου Αναφοράς  CRS μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Ο.Ο.Σ.Α. για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή να ενημερωθείτε από το φοροτεχνικό σας σύμβουλο.

Έντυπα αυτοπιστοποίησης για το CRS

Σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – CRS) που έχει εφαρμογή σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (DAC2) και σε χώρες μέλη του ΟΟΣΑ που έχουν υπογράψει πολυμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τα ακόλουθα έντυπα:

  • CRS-I (INDIVIDUAL (Συμπληρώνεται στην περίπτωση φυσικού προσώπου)
  • CRS-CP  (Συμπληρώνεται στην περίπτωση φυσικού προσώπου που είναι πραγματικός δικαιούχος οντοτήτων)
  • CRS-E (Συμπληρώνεται στην περίπτωση νομικού προσώπου)