Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Επιτόκια Καταθέσεων

Καταθετικοί Λογαριασμοί σε Ευρώ

Ταμιευτήριο & Παγκρήτιος Λογαριασμός (το προϊόν δεν διατίθεται)

Ποσό κατάθεσης Επιτόκιο

Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*

1 - 3.000 0,10% 0,085%
3.000,01 - 30.000 0,10% 0,085%
30.000,01 - 100.000 0,20% 0,170%
100.000,01 - 200.000 0,30% 0,255%
200.000,01 και άνω 0,40% 0,340%

 

Όψεως

Ποσό κατάθεσης

Επιτόκιο

Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*

1 - 3.000 0,00% 0,00%
3.000,01 - 30.000 0,00% 0,00%
30.000,01 - 100.000 0,00% 0,00%
100.000,01 και άνω 0,00% 0,00%

 

Λογαριασμός μισθοδοσίας ''ΥΠΕΡΕΧΩ''

Ποσό κατάθεσης

Επιτόκιο Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*
 1  - 3.000  0,50% 0,426%
 3.000,01 - 30.000  0,10% 0,085%
30.000,01  - 100.000  0,20% 0,170%
100.000,01  - 200.000  0,30% 0,255%
200.000,01  και άνω 0,40% 0,340%


Αποταμιευτικό για το παιδί

Ποσό κατάθεσης

Επιτόκιο Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*
1 -  3.000  0,50% 0,426%
3.000,01 και άνω 0,70% 0,596%


Δυναμικό Ξεκίνημα

Ποσό κατάθεσης

Επιτόκιο Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*
0 - 2.000  0,75% 0,638%
2.000,01 και άνω 0,20% 0,170%


Wealth Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου
Ταμιευτήριο/ Όψεως

Ποσό κατάθεσης

Επιτόκιο

Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*

Ανεξαρτήτως ποσού  

0,10%

0,085%

 

* Η Συ­νο­λι­κή Ετή­σια Πραγ­μα­τι­κή Από­δο­ση (Σ.Ε.Π.Α.), υπο­λο­γί­ζε­ται με την εξής πα­ρα­δο­χή:

Για ένα (1) έτος (365 ημέ­ρες) το ποσό κα­τά­θε­σης και το επι­τό­κιο πα­ρα­μέ­νουν αμε­τά­βλη­τα και δεν ανα­λαμ­βά­νο­νται οι τόκοι του εξα­μή­νου (ή μήνα στις περιπτώσεις μηνιαίου εκτοκισμού). Σαν τε­λι­κό απο­τέ­λε­σμα η Σ.Ε.Π.Α. απει­κο­νί­ζε­ται στους εν λόγω κα­τα­θε­τι­κούς λο­γα­ρια­σμούς με τα πα­ρα­πά­νω πο­σο­στά, μετά την φο­ρο­λό­γη­ση των τόκων (από 1/1/2013, με 15%) και τον εξα­μη­νιαίο ανα­το­κι­σμό (μηνιαίο ανατοκισμό στις περιπτώσεις που το προϊόν εκτοκίζει μηνιαίως). 

 

 • Για όλους τους πα­ρα­πά­νω λο­γα­ρια­σμούς κα­τα­θέ­σε­ων ο τόκος υπο­λο­γί­ζε­ται βάσει του ύψους του ημε­ρή­σιου δια­θέ­σι­μου υπο­λοί­που.
 • Για τους λο­γα­ρια­σμούς Τα­μιευ­τη­ρί­ου, Πα­γκρή­τιος και Όψεως το αντί­στοι­χο επι­τό­κιο εφαρ­μό­ζε­ται σε ολό­κλη­ρο το ποσό της κα­τά­θε­σης (κλι­μα­κού­με­νο).
 • Για τον λο­γα­ρια­σμό μι­σθο­δο­σί­ας ''Υ­πε­ρέ­χω­'' το ποσό του υπο­λοί­που που εμπί­πτει σε κάθε κλί­μα­κα εκτο­κί­ζε­ται δια­κρι­τά με το αντί­στοι­χο επι­τό­κιο.
 • Χρονική βάση υπολογισμού των τόκων: έτος 365 ημερών.

Καταθετικοί Λογαριασμοί σε Ξένο Νόμισμα

Όψεως/Ταμιευτηρίου USD

Ποσό Κατάθεσης Επιτόκιο  Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*
<50.000 0,01% 0,01%
50.001-300.000 0,03% 0,03%
>300.000 0,05% 0,04%


Όψεως/Ταμιευτηρίου GBP

Ποσό Κατάθεσης Επιτόκιο  Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*
<50.000 0,01% 0,01%
50.001-300.000 0,03% 0,03%
>300.000 0,05% 0,04%


Όψεως/Ταμιευτηρίου AUD

Ποσό Κατάθεσης Επιτόκιο  Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*
<50.000 0,01% 0,01%
50.001-300.000 0,03% 0,03%
>300.000 0,05% 0,04%


Όψεως/Ταμιευτηρίου CAD

Ποσό Κατάθεσης Επιτόκιο  Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*
<50.000 0,01% 0,01%
50.001-300.000 0,03% 0,03%
>300.000 0,05% 0,04%


Όψεως/Ταμιευτηρίου NOK

Ποσό Κατάθεσης Επιτόκιο  Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*
<50.000 0,00% 0,00%
50.001-300.000 0,00% 0,00%
>300.000 0,00% 0,00%


Όψεως/Ταμιευτηρίου SEK

Ποσό Κατάθεσης Επιτόκιο  Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*
<50.000 0,00% 0,00%
50.001-300.000 0,00% 0,00%
>300.000 0,00% 0,00%


Όψεως/Ταμιευτηρίου CHF

Ποσό Κατάθεσης Επιτόκιο  Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*
<50.000 0,00% 0,00%
50.001-300.000 0,00% 0,00%
>300.000 0,00% 0,00%

 

* Η Συ­νο­λι­κή Ετή­σια Πραγ­μα­τι­κή Από­δο­ση (Σ.Ε.Π.Α.), υπο­λο­γί­ζε­ται με την εξής πα­ρα­δο­χή: Για ένα (1) έτος (365 ημέ­ρες) το ποσό κα­τά­θε­σης και το επι­τό­κιο πα­ρα­μέ­νουν αμε­τά­βλη­τα και δεν ανα­λαμ­βά­νο­νται οι τόκοι του εξα­μή­νου (ή μήνα στις περιπτώσεις μηνιαίου εκτοκισμού). Σαν τε­λι­κό απο­τέ­λε­σμα η Σ.Ε.Π.Α. απει­κο­νί­ζε­ται στους εν λόγω κα­τα­θε­τι­κούς λο­γα­ρια­σμούς με τα πα­ρα­πά­νω πο­σο­στά, μετά την φο­ρο­λό­γη­ση των τόκων (από 1/1/2013, με 15%) και τον εξα­μη­νιαίο ανα­το­κι­σμό (μηνιαίο ανατοκισμό στις περιπτώσεις που το προϊόν εκτοκίζει μηνιαίως). 


Για όλους τους πα­ρα­πά­νω λο­γα­ρια­σμούς κα­τα­θέ­σε­ων ο τόκος υπο­λο­γί­ζε­ται βάσει του ύψους του ημε­ρή­σιου δια­θέ­σι­μου υπο­λοί­που.

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

 • Ελά­χι­στο ποσό Προ­θε­σμια­κής 5.000 €
 • Διάρ­κεια από 1 έως 24 μήνες
 • Επι­τό­κιο δια­πραγ­μα­τεύ­σι­μο. Το επι­τό­κιο κα­θο­ρί­ζε­ται ανά­λο­γα με το ύψος του κε­φα­λαί­ου και τη χρο­νι­κή διάρ­κεια της κα­τά­θε­σης και πα­ρα­μέ­νει στα­θε­ρό για όλη τη διάρ­κεια της κα­τά­θε­σης.

Προθεσμιακή @ a click

 • Ελά­χι­στο ποσό προ­θε­σμια­κής 5.000 
 • Προσφέρεται σε Euro (€), USD ($) ή GBP (£)
 • Διαθέσιμη μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Ευρώ

Επιτόκιο ανά διάρκεια

Ποσό (€) / Διάρκεια

7 Ημέρες

1 μήνας

3 μήνες

6 μήνες

12 μήνες  

5.000  – 25.000 

0,35%

0,65%

0,80%

0,85%

1,10%

25.001 – 50.000 

0,35%

0,70%

0,85%

0,90%

1,20%

Δολάριο ΗΠΑ

Επιτόκιο ανά διάρκεια

Ποσό ($) / Διάρκεια

7 Ημέρες

1 μήνας

3 μήνες

6 μήνες

12 μήνες

5.000 – 50.000

1,50%

2,60%

3,35%

3,35%

3,35%

Λίρα Αγγλίας

Επιτόκιο ανά διάρκεια

Ποσό (£) / Διάρκεια

7 Ημέρες

1 μήνας

3 μήνες

6 μήνες

12 μήνες

5.000 – 50.000 

1,50%

2,60%

3,35%

3,35%

3,35%

Σημείωση: Τα επι­τό­κια των κα­τα­θέ­σε­ων που ανα­φέ­ρο­νται είναι μικτά. Οι τόκοι των κα­τα­θέ­σε­ων υπό­κει­νται σε φο­ρο­λο­γία σύμ­φω­να με την εκά­στο­τε ισχύ­ου­σα νο­μο­θε­σία (σή­με­ρα 15%).

Προθεσμιακή κατάθεση «Ανεβαίνω με Ευελιξία»

 • Δια­τί­θε­ται σε Φυ­σι­κά πρό­σω­πα για νέα και υφι­στά­με­να κε­φά­λαια από 20.000 €
 • Διάρ­κεια Προ­θε­σμια­κής 12 μήνες με μη­νιαίο εκτο­κι­σμό

Επι­τό­κιο ανά μήνα

Ποσό (€) / Διάρκεια 1ος-3ος 4ος-6ος 7ος- 9ος  10ος -12ος Μέσος Όρος ΣΕΠΑ **
20.000 - 50.000 0,65% 1,15% 1,95% 2,45% 1,55% 1,325%
50.001 - 100.000 0,70% 1,20% 2,00% 2,50% 1,60% 1,368%
100.001 - 250.000 0,80% 1,30% 2,10% 2,60% 1,70% 1,454%
Πάνω από 250.001 1,00% 1,50% 2,30% 2,80% 1,90% 1,626%


Προθεσμιακή κατάθεση «Παγκρήτια – Μηνιαία Απόδοση»

 • Δια­τί­θε­ται απο­κλει­στι­κά σε Φυ­σι­κά πρό­σω­πα για νέα και υφι­στά­με­να κε­φά­λαια από 20.000 € έως  3.000.000 €
 • Διάρ­κεια Προ­θε­σμια­κής 3, 6 ή 12 μήνες με μη­νιαίο εκτο­κι­σμό


Επι­τό­κιο ανά διάρ­κεια

Ποσό (€) / Διάρκεια 3 μήνες ΣΕΠΑ** 6 μήνες ΣΕΠΑ** 1 Έτος ΣΕΠΑ**

20.000 - 50.000

0,35% 0,298% 0,55% 0,468% 0,80% 0,683%

50.001 - 100.000

0,45% 0,383% 0,60% 0,511% 1,00% 0,855%

100.001 - 250.000

0,50% 0,425% 0,65% 0,553% 1,10% 0,941%

250.001 - 500.000

0,50% 0,425% 0,65% 0,553% 1,20% 1,028%

500.001 - 3.000.000

0,50% 0,425% 0,65% 0,553% 1,30% 1,114%

 

Προθεσμιακή κατάθεση Step Plus

 • Δια­τί­θε­ται σε Φυ­σι­κά πρό­σω­πα για νέα* κέφαλαια από 10.000 €.
 • Διάρ­κεια Προ­θε­σμια­κής 6 ή 12 μήνες με μη­νιαίο εκτο­κι­σμό.

Step Plus 6Μ

Επι­τό­κιο ανά μήνα

Ποσό (€) / Διάρκεια  1ος - 2ος 3ος - 4ος 5ος - 6ος Μέσος Όρος  ΣΕΠΑ**
 10.000 και άνω 2,00% 2,50% 3,00% 2,50% 2,14%

Step Plus 12Μ

Επι­τό­κιο ανά μήνα

Πόσο (€) / Διάρκεια  1ος - 3ος 4ος - 6ος  7ος - 9ος 10ος - 12ος Μέσος Όρος  ΣΕΠΑ**
 10.000 και άνω 2,00% 2,25% 2,50% 2,75% 2,38% 2,02%

 

* Ως νέα κεφάλαια ορίζονται τα χρήματα, τα οποία δεν υπήρχαν σε λογαριασμούς της Παγκρήτιας Τράπεζας πριν από τις 15/04/2024. Ο πελάτης για να λάβει το επιτόκιο θα πρέπει να έχει υψηλότερο συνολικό υπόλοιπο.

** Η Συ­νο­λι­κή Ετή­σια Πραγ­μα­τι­κή Από­δο­ση (ΣΕΠΑ) υπο­λο­γί­ζε­ται με την πα­ρα­δο­χή ότι:
Για ένα (1) έτος (365 ημέ­ρες) το ποσό κα­τά­θε­σης και το επι­τό­κιο πα­ρα­μέ­νουν αμε­τά­βλη­τα και δεν ανα­λαμ­βά­νο­νται οι τόκοι. Σαν τε­λι­κό απο­τέ­λε­σμα η Σ.Ε.Π.Α. απει­κο­νί­ζε­ται στους εν λόγω λο­γα­ρια­σμούς με τα πα­ρα­πά­νω πο­σο­στά μετά την φο­ρο­λό­γη­ση των τόκων (σή­με­ρα 15%) και τον ανα­το­κι­σμό.

 

Προθεσμιακή κατάθεση USD

Ποσό κατάθεσης

(σε USD)

Επιτόκιο (%) σε σχέση με τη διάρκεια κατάθεσης

 

1 μήνας

2 μήνες

3 μήνες

6 μήνες

Ετήσια

5.000 - 50.000

2,50

2,75

3,25

3,25

3,25

50.001 - 100.000

2,75

3,0

3,50

3,50

3,50

100.001 - 250.000

3,0

3,25

3,75

3,75

3,75

250.001 - 500.000

3,25

3,50

3,90

4,25

4,25

 

 • Η πρό­ω­ρη με­ρι­κή ή ολική ανά­λη­ψη/εξό­φλη­ση των Προ­θε­σμια­κών πραγ­μα­το­ποιεί­ται μετά τη σύμ­φω­νη γνώμη και έγκρι­ση της Τρά­πε­ζας και τα ποσά που ανα­λαμ­βά­νο­νται πρό­ω­ρα επι­βα­ρύ­νο­νται για το υπο­λει­πό­με­νο μέχρι τη συμ­φω­νη­μέ­νη λήξη διάρ­κεια με τόκο ποι­νής που υπο­λο­γί­ζε­ται με το επι­τό­κιο που ισχύ­ει στην Τρά­πε­ζα (σή­με­ρα 1,50%) εκτός εάν άλλως ορί­ζε­ται από τα επί μέ­ρους χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των προ­ϊ­ό­ντων. Ο τόκος ποι­νής σε καμία πε­ρί­πτω­ση δε θα υπερ­βαί­νει το ποσό των ανα­λο­γού­ντων για το πα­ρα­πά­νω διά­στη­μα τόκων.
 • Χρονική βάση υπολογισμού των τόκων: έτος 365 ημερών

Σημείωση: Τα επι­τό­κια των κα­τα­θέ­σε­ων που ανα­φέ­ρο­νται είναι μικτά. Οι τόκοι των κα­τα­θέ­σε­ων υπό­κει­νται σε φο­ρο­λο­γία σύμ­φω­να με την εκά­στο­τε ισχύ­ου­σα νο­μο­θε­σία (σή­με­ρα 15%).

Καταθετικοί λογαριασμοί πρώην HSBC Ελλάδος

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
(Τα προϊόντα δεν διατίθενται)

Είδος Λογαριασμού

Υπόλοιπο
(σε Ευρώ)

Επιτόκιο Επιτόκιο Υπερανάληψης Επιτόκιο υπέρβασης ορίου υπεραναλήψης 
Advanced
(Λογαριασμός Ταμιευτηρίου)
SSV
0-50.000 0,01%    
50.001-200.000 0,01%    
200.001-500.000 0,02%    
500.001+ 0,03%    
Executive
(Τρεχούμενος Λογαριασμός) 
0-50.000 0,00% ΕKT + 4,40 %

Επιτόκιο υπερανάληψης
+ 2,50% 

50.001+
0,00%
Basic
(Λογαριασμός Ταμιευτηρίου με Βιβλιάριο)
PSV
0-50.000 0,01%    
50.001+ 0,01%    
   
Λογαριασμός Μισθοδοσίας
PSR
0-15.000 0,01% ΕKT + 4,40 %

Επιτόκιο υπερανάληψης
+ 2,50% 

15.001-500.000 0,05%
500.001+ 0,10%
HSBC Premier
(Λογαριασμός Ταμιευτηρίου)
50.001-200.000 0,02%    
200.001-500.000 0,03%    
500.001+ 0,04%    
Λογαριασμός Premier Overdraft
(Τρεχούμενος Λογαριασμός)
0-50.000
50.001+
0,00%
0,00%
ΕKT + 4,40 %

Επιτόκιο υπερανάληψης
+ 2,50% 

Λογαριασμός  "My  Way"
SSI 
0-50.000 0,01%    
50.001+ 0,01%    
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου "HSBC Premier Children"  - 4.25%*    
Λογαριασμός "Feel Good"
(Τρεχούμενος Λογαριασμός) 
- 4,00% ** ΕKT + 4,40 % Επιτόκιο υπερανάληψης
+ 2,50% 
Προθεσμιακή έως 12 μήνες Τα επιτόκια καθορίζονται ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου και τη χρονική διάρκεια της κατάθεσης και παραμένουν σταθερά για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης. Ο Πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων από τα Καταστήματα και από την υπηρεσία Phone Banking από την HSBC.
*   Επιτόκιο ΕΚΤ  -0,25%
** Επιτόκιο ΕΚΤ  -0,50% 
     Επιτόκιο ΕΚΤ:  4,50%

Γενικές παρατηρήσεις

 1. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι τόκοι όλων των κατηγοριών των καταθέσεων κατοίκων Ελλάδος σε Ευρώ ή σε συνάλλαγμα φορολογούνται προς 15%.
 2. Τα παραπάνω επιτόκια κατάθεσης είναι κλιμακωτά και εφαρμόζονται για το μέρος της κατάθεσης που αντιστοιχεί κάθε κλίμακά τους, με εξαίρεση τους λογαριασμούς "Executive", "Basic", "My Way", "HSBC Premier Children" και "Feel Good", τα επιτόκια των οποίων ισχύουν για όλο το ποσό της κατάθεσης.
 3. Ο λογαριασμός μισθοδοσίας αφορά σε υπαλλήλους εταιριών, οι οποίες είναι πελάτες της Τράπεζας και επιλέγουν το προσωπικό τους να πληρώνεται μέσω της HSBC.
 4. Τα παραπάνω υπόκεινται σε περιοδική αναπροσαρμογή.                                       

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
(Τα προϊόντα δεν διατίθενται)

Είδος Λογαριασμού Νόμισμα Υπόλοιπο
Επιτόκιο
Επιτόκιο HSBC Premier

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

(PSV)

 Δολάριο Η.Π.Α. 0-35.000 0,01% 0,02%

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Premier

(PSB) 

35.001+ 0,01% 0,02%

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

(PSV)

Λίρες Αγγλίας 0-50.000 0,01% 0,05%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Premier (PSB)  50.001+ 0,05% 0,10%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου  Δολ. Αυστραλίας   0-25.000 0,01% 0,05%
25.001-60.000 0,05% 0,10%
60.001+ 0,10% 0,25%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου  Δολ. Καναδά 0-25.000 0,20% 0,20%
25.001-60.000 0,50% 0,80%
60.001+ 0,80% 1,20%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου  Φράγκα Ελβετίας  0-25.000 0,01% 0,01%
25.001-50.000 0,02% 0,02%
50.001+ 0,03% 0,03%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Κορώνες Νορβηγίας 0-120.000    0,01% 0,05%
120.001-250.000        0,05% 0,10%
250.001+ 0,10% 0,25%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου  Κορώνες Σουηδίας 0-150.000    0,50% 0,50%
150.001-350.000        1,00% 1,50%
350.001+ 1,50% 1,75%

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

 Offshore Ρενμίνμπι
 (CNH)
0-50.000 0,00% 0,00%
50.000+ 0,00% 0,00%

Γενικές παρατηρήσεις                                                                           

 1. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι τόκοι όλων των κατηγοριών των καταθέσεων κατοίκων Ελλάδος σε Ευρώ ή σε συνάλλαγμα φορολογούνται προς 15%.
 2. Τα παραπάνω επιτόκια κατάθεσης είναι κλιμακωτά και εφαρμόζονται για το μέρος της κατάθεσης που αντιστοιχεί κάθε κλίμακά τους.
 3. Τα παραπάνω υπόκεινται σε περιοδική αναπροσαρμογή.       

Καταθετικοί λογαριασμοί πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Είδος Λογαριασμού

Υπόλοιπο
(σε Ευρώ)

Επιτόκιο

Απλό Ταμιευτήριο
(Λογαριασμός Ταμιευτηρίου)

Ανεξαρτήτως ποσού

0,05%

Μισθοδοσίας
(Λογαριασμός Ταμιευτηρίου)

0-3.000

1,50%

3.001+

0,20%

Όψεως
(Λογαριασμός όψεως)

Ανεξαρτήτως ποσού

0,00%

Παιδικός Αποταμιευτικός *
(Λογαριασμός Ταμιευτηρίου)

0-5.000

1,00%

5.001+

0,05%

Ταμιευτήριο υπό προειδοποίηση *
(Λογαριασμός Ταμιευτηρίου)

Ανεξαρτήτως ποσού

1,00%

*   Τα προϊόντα δεν διατίθενται.

Γενικές παρατηρήσεις

 1. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι τόκοι όλων των κατηγοριών των καταθέσεων κατοίκων Ελλάδος σε Ευρώ φορολογούνται προς 15%.
 2. Τα παραπάνω επιτόκια κατάθεσης στους λογαριασμούς Μισθοδοσίας και Παιδικό Αποταμιευτικό είναι κλιμακωτά και εφαρμόζονται για το μέρος της κατάθεσης που αντιστοιχεί κάθε κλίμακά τους.
 3. Τα παραπάνω υπόκεινται σε περιοδική αναπροσαρμογή.