Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Επιτόκια Καταθέσεων

Καταθετικοί Λογαριασμοί

Ταμιευτήριο & Παγκρήτιος Λογαριασμός (το προϊόν δεν διατίθεται)

Ποσό κατάθεσης
(σε Ευρώ)
Επιτόκιο

ΣΕΠΑ*
(μετά την αφαίρεση φόρου)

1 - 3.000 0,10% 0,085%
3.000,01 - 30.000 0,10% 0,085%
30.000,01 - 100.000 0,20% 0,170%
100.000,01 - 200.000 0,30% 0,255%
200.000,01 και άνω 0,40% 0,340%

 

Όψεως

Ποσό κατάθεσης
(σε Ευρώ)

Επιτόκιο

ΣΕΠΑ*
(μετά την αφαίρεση φόρου)

1 - 3.000 0,00% 0,00%
3.000,01 - 30.000 0,00% 0,00%
30.000,01 - 100.000 0,00% 0,00%
100.000,01 και άνω 0,00% 0,00%

 

Λογαριασμός μισθοδοσίας ''ΥΠΕΡΕΧΩ''

Ποσό κατάθεσης
(σε Ευρώ)

Επιτόκιο ΣΕΠΑ*
 1  - 3.000  0,50% 0,426%
 3.000,01 - 30.000  0,10% 0,085%
30.000,01  - 100.000  0,20% 0,170%
100.000,01  - 200.000  0,30% 0,255%
200.000,01  και άνω 0,40% 0,340%

*To ΣΕΠΑ υπο­λο­γί­ζε­ται για τις κλί­μα­κες.

Το συ­νο­λι­κό ΣΕΠΑ προ­κύ­πτει από τον υπο­λο­γι­σμό του σταθ­μι­σμέ­νου μέσου όρου ανά­λο­γα με το ποσό.


Αποταμιευτικό για το παιδί

Ποσό κατάθεσης
(σε Ευρώ)

Επιτόκιο ΣΕΠΑ*
1 -  3.000  0,50% 0,426%
3.000,01  και άνω 0,70% 0,596%


Δυναμικό Ξεκίνημα

Ποσό κατάθεσης
(σε Ευρώ)

Επιτόκιο ΣΕΠΑ*
0 - 2.000  0,75% 0,6385%
2.000,01 και άνω 0,20% 0,1701%

*To ΣΕΠΑ υπο­λο­γί­ζε­ται για τις κλί­μα­κες.

Το συ­νο­λι­κό ΣΕΠΑ προ­κύ­πτει από τον υπο­λο­γι­σμό του σταθ­μι­σμέ­νου μέσου όρου ανά­λο­γα με το ποσό.

Επιτόκια Λογαριασμών Όψεως/Ταμιευτηρίου USD

Ποσό $ Επιτόκιο (%) Επιτόκιο (%) ΣΕΠΑ*
<50.000 0,01% 0,01%
50.001 - 300.000 0,03% 0,03%
> 300.000 0,05% 0,04%

 

* Η Συ­νο­λι­κή Ετή­σια Πραγ­μα­τι­κή Από­δο­ση (Σ.Ε.Π.Α.), υπο­λο­γί­ζε­ται με την εξής πα­ρα­δο­χή:

Για ένα (1) έτος (365 ημέ­ρες) το ποσό κα­τά­θε­σης και το επι­τό­κιο πα­ρα­μέ­νουν αμε­τά­βλη­τα και δεν ανα­λαμ­βά­νο­νται οι τόκοι του εξα­μή­νου. Σαν τε­λι­κό απο­τέ­λε­σμα η Σ.Ε.Π.Α. απει­κο­νί­ζε­ται στους εν λόγω κα­τα­θε­τι­κούς λο­γα­ρια­σμούς με τα πα­ρα­πά­νω πο­σο­στά, μετά την φο­ρο­λό­γη­ση των τόκων (από 1/1/2013, με 15%) και τον εξα­μη­νιαίο ανα­το­κι­σμό. 
Για όλους τους πα­ρα­πά­νω λο­γα­ρια­σμούς κα­τα­θέ­σε­ων ο τόκος υπο­λο­γί­ζε­ται βάσει του ύψους του ημε­ρή­σιου δια­θέ­σι­μου υπο­λοί­που.

 • Για τους λο­γα­ρια­σμούς Τα­μιευ­τη­ρί­ου, Πα­γκρή­τιος και Όψεως το αντί­στοι­χο επι­τό­κιο εφαρ­μό­ζε­ται σε ολό­κλη­ρο το ποσό της κα­τά­θε­σης (κλι­μα­κού­με­νο)
 • Για τον λο­γα­ρια­σμό μι­σθο­δο­σί­ας ''Υ­πε­ρέ­χω­'' το ποσό του υπο­λοί­που που εμπί­πτει σε κάθε κλί­μα­κα εκτο­κί­ζε­ται δια­κρι­τά με το αντί­στοι­χο επι­τό­κιο.

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

 • Ελά­χι­στο ποσό Προ­θε­σμια­κής 5.000 €
 • Διάρ­κεια από 1 έως 24 μήνες
 • Επι­τό­κιο δια­πραγ­μα­τεύ­σι­μο. Το επι­τό­κιο κα­θο­ρί­ζε­ται ανά­λο­γα με το ύψος του κε­φα­λαί­ου και τη χρο­νι­κή διάρ­κεια της κα­τά­θε­σης και πα­ρα­μέ­νει στα­θε­ρό για όλη τη διάρ­κεια της κα­τά­θε­σης.

Προθεσμιακή κατάθεση «Ανεβαίνω με Ευελιξία»

 • Δια­τί­θε­ται σε Φυ­σι­κά πρό­σω­πα για νέα και υφι­στά­με­να κε­φά­λαια από 20.000 €
 • Διάρ­κεια Προ­θε­σμια­κής 12 μήνες με μη­νιαίο εκτο­κι­σμό

Επι­τό­κιο ανά μήνα

Ποσό σε € 1ος-3ος 4ος-6ος 7ος- 9ος  10ος -12ος Μέσος Όρος ΣΕΠΑ **
20.000- 50.000 0,65% 1,15% 1,95% 2,45% 1,55% 1,325%
50.001- 100.000 0,70% 1,20% 2,00% 2,50% 1,60% 1,368%
100.001- 250.000 0,80% 1,30% 2,10% 2,60% 1,70% 1,454%
Πάνω από 250.001 1,00% 1,50% 2,30% 2,80% 1,90% 1,626%


Προθεσμιακή κατάθεση «Παγκρήτια – Μηνιαία Απόδοση»

 • Δια­τί­θε­ται απο­κλει­στι­κά σε Φυ­σι­κά πρό­σω­πα για νέα και υφι­στά­με­να κε­φά­λαια από 20.000 € έως  3.000.000 €
 • Διάρ­κεια Προ­θε­σμια­κής 3, 6 ή 12 μήνες με μη­νιαίο εκτο­κι­σμό


Επι­τό­κιο ανά διάρ­κεια

Διάρκεια / Κλίμακα 3 μήνες ΣΕΠΑ** 6 μήνες ΣΕΠΑ** 1 Έτος ΣΕΠΑ**

20.000 € - 50.000 €

0,35% 0,298% 0,55% 0,468% 0,80% 0,683%

50.001 €- 100.000 €

0,45% 0,383% 0,60% 0,511% 1,00% 0,855%

100.001 €- 250.000 €

0,50% 0,425% 0,65% 0,553% 1,10% 0,941%

250.001 €- 500.000 €

0,50% 0,425% 0,65% 0,553% 1,20% 1,028%

500.001 €- 3.000.000 €

0,50% 0,425% 0,65% 0,553% 1,30% 1,114%

 

*Τα επι­τό­κια των κα­τα­θέ­σε­ων που ανα­φέ­ρο­νται είναι μικτά. Οι τόκοι των κα­τα­θέ­σε­ων υπό­κει­νται σε φο­ρο­λο­γία σύμ­φω­να με την εκά­στο­τε ισχύ­ου­σα νο­μο­θε­σία (σή­με­ρα 15%)

** Η Συ­νο­λι­κή Ετή­σια Πραγ­μα­τι­κή Από­δο­ση (ΣΕΠΑ) υπο­λο­γί­ζε­ται με την πα­ρα­δο­χή ότι:
Για ένα (1) έτος (365 ημέ­ρες) το ποσό κα­τά­θε­σης και το επι­τό­κιο πα­ρα­μέ­νουν αμε­τά­βλη­τα και δεν ανα­λαμ­βά­νο­νται οι τόκοι. Σαν τε­λι­κό απο­τέ­λε­σμα η Σ.Ε.Π.Α. απει­κο­νί­ζε­ται στους εν λόγω λο­γα­ρια­σμούς με τα πα­ρα­πά­νω πο­σο­στά μετά την φο­ρο­λό­γη­ση των τόκων (σή­με­ρα 15%) και τον ανα­το­κι­σμό.

 

Προθεσμιακή κατάθεση USD

Ποσό κατάθεσης

(σε USD)

Επιτόκιο (%) σε σχέση με τη διάρκεια κατάθεσης

 

1ος μήνας

2 μήνες

3 μήνες

6 μήνες

Ετήσια

5.000 - 50.000

2,50

2,75

3,25

3,25

3,25

50.001 - 100.000

2,75

3,0

3,50

3,50

3,50

100.001 - 250.000

3,0

3,25

3,75

3,75

3,75

250.001 - 500.000

3,25

3,50

3,90

4,25

4,25

 

 

 • Η πρό­ω­ρη με­ρι­κή ή ολική ανά­λη­ψη/εξό­φλη­ση των Προ­θε­σμια­κών πραγ­μα­το­ποιεί­ται μετά τη σύμ­φω­νη γνώμη και έγκρι­ση της Τρά­πε­ζας και τα ποσά που ανα­λαμ­βά­νο­νται πρό­ω­ρα επι­βα­ρύ­νο­νται για το υπο­λει­πό­με­νο μέχρι τη συμ­φω­νη­μέ­νη λήξη διάρ­κεια με τόκο ποι­νής που υπο­λο­γί­ζε­ται με το επι­τό­κιο που ισχύ­ει στην Τρά­πε­ζα (σή­με­ρα 1,50%) εκτός εάν άλλως ορί­ζε­ται από τα επί μέ­ρους χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των προ­ϊ­ό­ντων. Ο τόκος ποι­νής σε καμία πε­ρί­πτω­ση δε θα υπερ­βαί­νει το ποσό των ανα­λο­γού­ντων για το πα­ρα­πά­νω διά­στη­μα τόκων.

 

Καταθετικοί λογαριασμοί πρώην HSBC Ελλάδος

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
(Τα προϊόντα δεν διατίθενται)

Είδος Λογαριασμού

Υπόλοιπο
(σε Ευρώ)

Επιτόκιο Επιτόκιο Υπερανάληψης Επιτόκιο υπέρβασης ορίου υπεραναλήψης 
Advanced
(Λογαριασμός Ταμιευτηρίου)
SSV
0-50.000 0,01%    
50.001-200.000 0,01%    
200.001-500.000 0,02%    
500.001+ 0,03%    
Executive
(Τρεχούμενος Λογαριασμός) 
0-50.000 0,00% ΕKT + 4,40 %

Επιτόκιο υπερανάληψης
+ 2,50% 

50.001+
0,00%
Basic
(Λογαριασμός Ταμιευτηρίου με Βιβλιάριο)
PSV
0-50.000 0,01%    
50.001+ 0,01%    
   
Λογαριασμός Μισθοδοσίας
PSR
0-15.000 0,01% ΕKT + 4,40 %

Επιτόκιο υπερανάληψης
+ 2,50% 

15.001-500.000 0,05%
500.001+ 0,10%
HSBC Premier
(Λογαριασμός Ταμιευτηρίου)
50.001-200.000 0,02%    
200.001-500.000 0,03%    
500.001+ 0,04%    
Λογαριασμός Premier Overdraft
(Τρεχούμενος Λογαριασμός)
0-50.000
50.001+
0,00%
0,00%
ΕKT + 4,40 %

Επιτόκιο υπερανάληψης
+ 2,50% 

Λογαριασμός  "My  Way"
SSI 
0-50.000 0,01%    
50.001+ 0,01%    
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου "HSBC Premier Children"  - 3.25%*    
Λογαριασμός "Feel Good"
(Τρεχούμενος Λογαριασμός) 
- 3,00% ** ΕKT + 4,40 % Επιτόκιο υπερανάληψης
+ 2,50% 
Προθεσμιακή έως 12 μήνες Τα επιτόκια καθορίζονται ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου και τη χρονική διάρκεια της κατάθεσης και παραμένουν σταθερά για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης. Ο Πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων από τα Καταστήματα και από την υπηρεσία Phone Banking από την HSBC.
*   Επιτόκιο ΕΚΤ : 0,25%
** Επιτόκιο ΕΚΤ  :0,50% 
     Επιτόκιο ΕΚΤ : 3,50%

Γενικές παρατηρήσεις

 1. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι τόκοι όλων των κατηγοριών των καταθέσεων κατοίκων Ελλάδος σε Ευρώ ή σε συνάλλαγμα φορολογούνται προς 15%.
 2. Τα παραπάνω επιτόκια κατάθεσης είναι κλιμακωτά και εφαρμόζονται για το μέρος της κατάθεσης που αντιστοιχεί κάθε κλίμακά τους, με εξαίρεση τους λογαριασμούς "Executive", "Basic", "My Way", "HSBC Premier Children" και "Feel Good", τα επιτόκια των οποίων ισχύουν για όλο το ποσό της κατάθεσης.
 3. Ο λογαριασμός μισθοδοσίας αφορά σε υπαλλήλους εταιριών, οι οποίες είναι πελάτες της Τράπεζας και επιλέγουν το προσωπικό τους να πληρώνεται μέσω της HSBC.
 4. Τα παραπάνω υπόκεινται σε περιοδική αναπροσαρμογή.                                       

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
(Τα προϊόντα δεν διατίθενται)

Είδος Λογαριασμού Νόμισμα Υπόλοιπο
Επιτόκιο
Επιτόκιο HSBC Premier

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

(PSV)

 Δολάριο Η.Π.Α. 0-35.000 0,01% 0,02%

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Premier

(PSB) 

35.001+ 0,01% 0,02%

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

(PSV)

Λίρες Αγγλίας 0-50.000 0,01% 0,05%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Premier (PSB)  50.001+ 0,05% 0,10%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου  Δολ. Αυστραλίας   0-25.000 0,01% 0,05%
25.001-60.000 0,05% 0,10%
60.001+ 0,10% 0,25%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου  Δολ. Καναδά 0-25.000 0,20% 0,20%
25.001-60.000 0,50% 0,80%
60.001+ 0,80% 1,20%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου  Φράγκα Ελβετίας  0-25.000 0,01% 0,01%
25.001-50.000 0,02% 0,02%
50.001+ 0,03% 0,03%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Κορώνες Νορβηγίας 0-120.000    0,01% 0,05%
120.001-250.000        0,05% 0,10%
250.001+ 0,10% 0,25%
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου  Κορώνες Σουηδίας 0-150.000    0,50% 0,50%
150.001-350.000        1,00% 1,50%
350.001+ 1,50% 1,75%

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

 Offshore Ρενμίνμπι
 (CNH)
0-50.000 0,00% 0,00%
50.000+ 0,00% 0,00%

Γενικές παρατηρήσεις                                                                           

 1. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι τόκοι όλων των κατηγοριών των καταθέσεων κατοίκων Ελλάδος σε Ευρώ ή σε συνάλλαγμα φορολογούνται προς 15%.
 2. Τα παραπάνω επιτόκια κατάθεσης είναι κλιμακωτά και εφαρμόζονται για το μέρος της κατάθεσης που αντιστοιχεί κάθε κλίμακά τους.
 3. Τα παραπάνω υπόκεινται σε περιοδική αναπροσαρμογή.