Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Επικαιροποίηση στοιχείων Μη Κατοίκων Ελλάδας (Φυσικά Πρόσωπα)

Η Παγκρήτια Τράπεζα, όπως και όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί για τους Πελάτες της τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας, φορολογικών/οικονομικών και λοιπών στοιχείων (διαμονής, επικοινωνίας και επαγγελματικής δραστηριότητας), καθώς επίσης και να επιβεβαιώνει τα ανωτέρω στοιχεία από αξιόπιστες πηγές. Επίσης, οφείλει περιοδικά να επαληθεύει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία αυτά.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την επικαιροποίηση είναι τα ίδια με αυτά που απαιτούνται και για την έναρξη της σχέσης σας με την Παγκρήτια Τράπεζα (δείτε εδώ).

Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί τους τελευταίους 6 μήνες.

Θα πρέπει επίσης, εφόσον έχετε φορολογική κατοικία σε χώρα με την οποία υφίσταται σύμβαση ανταλλαγής πληροφοριών (CRS ή FATCA) να επισυνάψετε συμπληρωμένα και τα παρακάτω έντυπα:

  • Δήλωση FATCA, W9 ή W8-BEN (δείτε  εδώ)
  • Δήλωση CRS (δείτε  εδώ)

Η επικαιροποίηση μπορεί να γίνει:

• Μέσω e-banking, χωρίς την ανάγκη επισύναψης εγγράφων, με διαβίβαση στοιχείων από την ηλεκτρονική εφαρμογή eGov-KYC χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet εφόσον διαθέτετε ελληνικό ΑΦΜ και ενεργούς κωδικούς taxisnet
• Μέσω φυσικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας τα έγγραφα στο κατάστημα συνεργασίας σας. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να αποστείλετε μαζί με τα έγγραφα και τη Δήλωση Επικαιροποίησης (δείτε εδώ) , η οποία πρέπει να υπογράφεται από εσάς με επικύρωση της υπογραφής σας στην Ελληνική Πρεσβεία ή σε ελληνικό προξενικό γραφείο ή σε συμβολαιογράφο της χώρας διαμονής σας.

Τα έγγραφα που δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα θα χρειαστεί να μεταφραστούν, στα ελληνικά, ή στα αγγλικά από συμβολαιογράφο της χώρας διαμονής σας.

Επικύρωση χρειάζονται τα έγγραφα που είναι αντίγραφα των πρωτοτύπων (πχ. φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας). Η επικύρωση μπορεί να γίνει στην Ελληνική Πρεσβεία ή σε ελληνικό προξενικό γραφείο ή σε συμβολαιογράφο της χώρας σας.

Η Τράπεζα επεξεργάζεται όλα τα παραπάνω απαιτούμενα από τη σχετική νομοθεσία δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες με ασφάλεια,  αποκλειστικά για τον σκοπό που προορίζονται, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη συναφή ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.