Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Ενημερωθείτε για τις Επιτροπές Δ.Σ.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 22.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και αποτελείται από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ορίζεται από τα Μέλη της, είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών θεμάτων που απασχολούν την Επιτροπή. Παράλληλα η Επιτροπή, ως σύνολο, πρέπει να διαθέτει την κατάρτιση και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του έργου της, περιλαμβανομένης της γνώσης για το ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος και για τα συστήματα πληροφορικής.

Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων των Ν. 4449/2017, Ν. 4706/2020, ΠΔΤΕ 2577/2006, ΠΕΕ 158/2019).

 

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου :

Πρόεδρος:

Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μέλη:

Κωνσταντίνος Μακέδος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Αντώνιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ταυτίζεται με εκείνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τριετής).

Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και ενημερώνει μηνιαίως το ΔΣ για το έργο της.

Οι βασικές αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., με κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ειδίκευση για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εμπορική τραπεζική, καθώς και επαρκή γνώση σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο.

 

Σύνθεση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Πρόεδρος:

Αντώνιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Κωνσταντίνος Μακέδος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ιωσήφ Σηφάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Διονυσία Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ταυτίζεται με εκείνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τριετής).

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και ενημερώνει το ΔΣ για το έργο της.

Οι βασικές αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

 

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να εκφέρει εξειδικευμένη και ανεξάρτητη γνώμη για την πολιτική αποδοχών και την εφαρμογή της, καθώς και για τα κίνητρα που δημιουργούνται κατά τη διαχείριση των κινδύνων, των κεφαλαίων και της ρευστότητας. Είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των αποφάσεων σχετικά με τις αποδοχές, περιλαμβανομένων όσων έχουν επιπτώσεις στους αναλαμβανομένους κινδύνους και τη διαχείρισή τους. Οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, τα οποία ορίζονται από αυτό.

Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών:

Πρόεδρος:

Διονυσία Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Νικόλαος Βουγιούκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Υβέτ Κοσμετάτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ταυτίζεται με εκείνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τριετής).

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και ενημερώνει το ΔΣ για το έργο της.

Οι βασικές αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

 

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., Εταιρικής Διακυβέρνησης & Βιωσιμότητας

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., Εταιρικής Διακυβέρνησης & Βιωσιμότητας αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ., με σκοπό να επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σε σχέση με τη θέσπιση αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας, για την ανάδειξη κατάλληλων υποψηφίων, καθώς και με το πλαίσιο εσωτερικής διακυβέρνησης και τα θέματα ESG.

Η Επιτροπή αποτελείται κατ’ ελάχιστο από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύνθεση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.:

Πρόεδρος:

Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Κωνσταντίνος Μακέδος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διονυσία Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των μελών ταυτίζεται με εκείνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι βασικές αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., Εταιρικής Διακυβέρνησης & Βιωσιμότητας αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

 

 

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρονται σε αυτό. Κύριο αντικείμενό της είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής και κεφαλαιακής στρατηγικής της Τράπεζας και στην επίβλεψη της ορθής εφαρμογής της. Επίσης, παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησης των στρατηγικών και σημαντικών έργων της Τράπεζας και των πρωτοβουλιών μετασχηματισμού, καθοδηγώντας τα αρμόδια Εκτελεστικά Όργανα.

Σύνθεση Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού:

Πρόεδρος:

Στυλιανός Πιρπινιάς, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Κωνσταντίνος Μακέδος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Νικόλαος Βουγιούκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωσήφ Σηφάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Υβέτ Κοσμετάτου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η Επιτροπή συνεδριάζει το αργότερο κάθε τρίμηνο και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και ενημερώνει το ΔΣ για το έργο της.

Οι βασικές αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.