Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ποσό

από 25.000€ 

Επιτόκιο

σταθερό για 3, 5 ή 10 έτη, από 3,50%

Διάρκεια δανείου

έως 10 έτη

Οικία Σταθερό

Χρηματοδοτήστε κάθε στεγαστική σας ανάγκη

Αποκτήστε το σπίτι σας με σταθερή δόση του δανείου σας και αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας. 

 

Πλεονεκτήματα
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες
 • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
 • Εφάπαξ εκταμίευση για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου ή τμηματικές εκταμιεύσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών

Χαρακτηριστικά του δανείου

Δικαιούχοι

Φυσικά Πρόσωπα, η ηλικία των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 75 έτη στη λήξη του δανείου.

 

Σκοπός

Το δάνειο προσφέρεται για:

 • Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας
 • Aγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας

 

 

Ποσοστό χρηματοδότησης

Ανάλογα με τον σκοπό του στεγαστικού δανείου το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει:

 • Έως το 80% της εμπορικής αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας και
 • Έως το 100% του οφειλόμενου ποσού βάσει του συμβολαίου αγοράς ή του κόστους εργασιών

Επιτόκιο

Το επιτόκιο διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου.

Διάρκεια δανείου  Σταθερό επιτόκιο
Έως 3 έτη Από 3,50%
Έως 5 έτη Από 3,70%
Έως 10 έτη

Από 4,00%

 • Το ύψος του επιτοκίου καθορίζεται από το ποσοστό χρηματοδότησης
 • Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12%

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ.

Ενδεικτικό Παράδειγμα Στεγαστικού Δανείου με σταθερό επιτόκιο και εμπράγματη εξασφάλιση (διάρκεια δανείου 10 έτη)

Για ποσό στεγαστικού δανείου 100.000 € (συνολικό ποσό πίστωσης) με ονομαστικό ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,20% (60% < LTV ≤ 80%) πλέον εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12% για το οποίο συμφωνήθηκε αποπληρωμή σε 120 μηνιαίες δόσεις και παροχή εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, έξοδα εξέτασης αιτήματος 380 €, λοιπά εφάπαξ έξοδα 605,60 € και συνολικά έξοδα ασφάλισης πυρός σεισμού 1.440 €:

Συνολικό ποσό πίστωσης: 100.000 €

Συνολικό κόστος πίστωσης: 25.753,84 € εκ των οποίων τόκοι 23.328,24 €, έξοδα 985,60 € και ασφάλιστρα 1.440 €

Συνολικό ποσό προς αποπληρωμή: 125.753,84 €

Ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ: 4,62%

 

 

 

Έξοδα

Τα έξοδα εξέτασης αιτήματος δανείου ανέρχονται σε 380 € .

Τα έξοδα νομικού, τεχνικού ελέγχου και εγγραφής προσημείωσης βαρύνουν τον δανειολήπτη σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών.

Αποπληρωμή

Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μπορεί να ανέλθει έως 10 έτη.

Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Παγκρήτια Τράπεζα.

 

 

Εξασφαλίσεις

 • Α΄ σειράς Προσημείωση Υποθήκης ακινήτου
 • Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος

Ασφάλιση

 • Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου κατά Πυρός-Σεισμού 
 • Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.

 

Δείτε επιπλέον