Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ποσοστό χρηματοδότησης

έως το 100% του κόστους αγοράς του εξοπλισμού 

Διάρκεια δανείου

έως 12 έτη

Επιτόκιο

κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3M

Παγκρήτια EASY BUSINESS - Δάνειο Επαγγελματικού Εξοπλισμού

Αποκτήστε ή ανανεώστε τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας

Ο εξοπλισμός της επιχείρησής σας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών σας, αλλά και το κόστος λειτουργίας της. Σας στηρίζουμε στην απόκτηση του απαραίτητου επαγγελματικού εξοπλισμού για την επιχείρησή σας προκειμένου να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητά της.

Καλύπτουμε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες για αγορά πάγιου εξοπλισμού, αλλά και επαγγελματικών μεταφορικών μέσων με προνομιακούς όρους.

Χαρακτηριστικά του δανείου

Ύψος 
Από 10.000 € 

Ποσοστό χρηματοδότησης
Έως το 100% του κόστους αγοράς του εξοπλισμού ή μεταφορικού μέσου και έως το 80% της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας του ακινήτου σε περίπτωση εγγραφής προσημείωσης.

Διάρκεια 
Έως 12 έτη 

Επιτόκιο
Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3Μ πλέον περιθωρίου από 2,25% και εισφοράς του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%). 
Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης και το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ.

Αποπληρωμή
Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης (μερικής ή ολικής) χωρίς επιβάρυνση

Εκταμίευση 
Εφάπαξ