Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Επιτόκια Δανείων

Καταναλωτικά δάνεια

Ονομασία

Επιτόκιο Αναφοράς

Περιθώριο*

Λύσεις για εσάς

Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M

9,70%

micro Λύσεις για εσάς
ποσού 1.000 €

Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M

8,40%

micro Λύσεις για εσάς
ποσού από 1.000,01 € έως 2.000 €

Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M

8,60%

micro Λύσεις για εσάς
ποσού από 2.000,01 € έως 3.000 €

Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M

8,80%

Πρόοδος

Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M

7,70%

Καταναλωτικό δάνειο με εμπράγματες εξασφαλίσεις

Κυμαινόμενο με βάση το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.)

Από 6,50%

* Όπου υφί­στα­ται εύρος πε­ρι­θω­ρί­ου, το πε­ρι­θώ­ριο δια­μορ­φώ­νε­ται ανά­λο­γα με τον πι­στω­τι­κό κίν­δυ­νο, το προ­φίλ του πε­λά­τη και τη συ­νερ­γα­σία του με την Τρά­πε­ζα. Πα­ρέ­χε­ται η δυ­να­τό­τη­τα έκ­πτω­σης πε­ρι­θω­ρί­ου ανά­λο­γα με το είδος των πα­ρε­χό­με­νων εξα­σφα­λί­σε­ων.

 • Σε οποια­δή­πο­τε πε­ρί­πτω­ση το επι­τό­κιο Euribor λάβει αρ­νη­τι­κή τιμή, για όσο χρόνο διαρ­κεί αυτό, θα εφαρ­μό­ζε­ται μη­δε­νι­κό επι­τό­κιο ανα­φο­ράς
 • Τα πα­ρα­πά­νω επι­τό­κια επι­βα­ρύ­νο­νται με την ει­σφο­ρά Ν.128/75 (σή­με­ρα 0,60%)

Στεγαστικά δάνεια

Στεγαστικό δάνειο Οικία

 • Αγορά κατοικίας
 • Ανέγερση κατοικίας
 • Αποπεράτωση κατοικίας
 • Επισκευή κατοικίας
 • Αγορά οικοπέδου
  για ανέγερση κατοικίας
Διάρκεια δανείου Σταθερό Επιτόκιο Κυμαινόμενο Επιτόκιο LTV
Έως 3 έτη 3,70%
3,90%
    LTV ≤ 60%
60% < LTV  ≤ 80%
Έως 5 έτη 3,90%
4,10%
    LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 10 έτη 4,10%
4,30%
  LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 30 έτη

3,70% για 3 έτη

 

3,90% για 3 έτη

Euribor 3M
πλέον περιθωρίου 2,60%


Euribor 3M
πλέον περιθωρίου 2,90%

LTV ≤ 60%

 

60% < LTV ≤ 80%

Έως 30 έτη

3,90% για 5 έτη

 

4,10% για 5 έτη

Euribor 3M
πλέον περιθωρίου 2,60%


Euribor 3M
πλέον περιθωρίου 2,90%

LTV ≤ 60%

 

60% < LTV ≤ 80%

Έως 30 έτη

4,10% για 10 έτη


4,30% για 10 έτη

Euribor 3M
πλέον περιθωρίου 2,60%


Euribor 3M
πλέον περιθωρίου 2,90%

LTV ≤ 60%

 

60% < LTV ≤ 80%

Έως 30 έτη  

Euribor 3M
πλέον περιθωρίου 1,50%


Euribor 3M
πλέον περιθωρίου 1,90%

LTV ≤ 60%

 

60% < LTV ≤ 80%

 • Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75 σήμερα 0,12%
 •  Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς.

Επενδυτικά δάνεια

                                               

Πράσινα Δάνεια Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος μέχρι 500 kW Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3Μ

Για χρηματοδότηση με εμπράγματη εξασφάλιση περιθώριο 2,50%** & για χρηματοδότηση άνευ εμπράγματης εξασφάλισης περιθώριο από 2,90% έως 3,90% ανάλογα με το ποσοστό ιδίας συμμετοχής

**Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται αναλόγως του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής καθώς και των παρεχόμενων πρόσθετων εξασφαλίσεων.

 • Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε απόφαση υπαγωγής της επένδυσης σε αναπτυξιακό πρόγραμμα ή άλλου τύπου ειδικό καθεστώς.

Επιχειρηματικά δάνεια

Δάνεια Επαγγελματικής Στέγης, Πάγιου Εξοπλισμού, Κεφαλαίου Κίνησης

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor Περιθώριο από 5,00% *

*Το περιθώριο διαμορφώνεται ανάλογα με την αξιολόγηση της επιχείρησης. Προβλέπεται προσαύξηση μέχρι τρείς (3) εκατοστιαίες μονάδες

 • Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (0,60% σήμερα).