Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Κεφάλαιο κίνησης Αγροτικού Τομέα

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Δικαιούχοι

Αγρότες – Παραγωγοί /Νέοι Αγρότες

Διάρκεια 

  • Για Πιστοδοτικό Όριο Κεφαλαίου Κίνησης: διάρκεια από 6 έως 12 μήνες
  • Για εφάπαξ χρηματοδοτήσεις : διάρκεια έως 12 μήνες
  • Για μακροπρόθεσμα δάνεια: διάρκεια 2-5 έτη

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση Euribor ή  ΕΚΤ και ελάχιστο περιθώριο 6,00%, πλέον εισφοράς Ν.128/75

Τρόποι αποπληρωμής

  • Ανακυκλούμενη πίστωση σε 6μηνη ή 12μηνη βάση
  • Καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων ανά μήνα ή 3μηνο
  • Απόδοση της Βασικής Ενιαίας Ενίσχυσης

Άλλα χαρακτηριστικά 

  • Ενοχικές ή εμπράγματες εξασφαλίσεις
  • Εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
  • Ενεργοποίηση των αγροτικών ενισχύσεων και είσπραξη αυτών μέσω του λογαριασμού σας στην Παγκρήτια Τράπεζα

Δείτε επιπλέον