Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ποσό κατάθεσης

από 20.000 € έως 3.000.000 €

Επιτόκιο

βάσει κλίμακας

Διάρκεια κατάθεσης

3, 6 ή 12 μήνες 

Παγκρήτια Μηνιαία Απόδοση

Ενισχύστε το εισόδημά σας με διαθέσιμες τις αποδόσεις των κεφαλαίων σας κάθε μήνα για να προγραμματίζετε με ασφάλεια τα οικονομικά σας.

Προθεσμιακή κατάθεση  με μηνιαία προκαταβολή των τόκων της κατάθεσής σας, κατά την επέτειο έναρξης της Προθεσμιακής σας στον συνδεδεμένο λογαριασμό.

Αφορά σε νέα και υφιστάμενα  κεφάλαια άνω των 20.000 €, για διάρκεια 3, 6 ή 12 μήνες και επιτόκιο αυξανόμενο βάσει κλίμακας.

Δίνεται η δυνατότητα για πρόωρη ολική ή μερική ανάληψη, χωρίς επιβάρυνση εφόσον πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία απόδοσης των τόκων.

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.). Οι καταθέσεις που τηρούνται στην Τράπεζα, καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Ν.4370/2016, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Ενημερωθείτε για τις Βασικές Πληροφορίες για την Προστασία των Καταθέσεών σας εδώ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ ή  σε ένα κατάστημα του δικτύου μας.

Δείτε εδώ την προσυμβατική ενημέρωση.

Δείτε επιπλέον