Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ποσό

από 25.000€ 

Επιτόκιο

κυμαινόμενο, με βάση το Euribor 3Μ, πλέον περιθωρίου από 1,50%

Αποπληρωμή

έως 30 έτη

Οικία Κυμαινόμενο

Χρηματοδοτήστε κάθε στεγαστική σας ανάγκη

Αποκτήστε το σπίτι σας με την άνεση της μακράς διάρκειας αποπληρωμής και του προνομιακού κυμαινόμενου επιτοκίου του δανείου σας.

 

Πλεονεκτήματα
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μηνών 
 • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
 • Εφάπαξ εκταμίευση για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου ή τμηματικές εκταμιεύσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών

Χαρακτηριστικά του δανείου

Δικαιούχοι

Φυσικά Πρόσωπα, η ηλικία των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 75 έτη στη λήξη του δανείου.

 

 

Σκοπός

Το δάνειο προσφέρεται για:

 • Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας
 • Aγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας

 

Ποσοστό χρηματοδότησης

Ανάλογα με τον σκοπό του στεγαστικού δανείου το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει:

 • Έως το 80% της εμπορικής αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας και
 • Έως το 100% του οφειλόμενου ποσού βάσει του συμβολαίου αγοράς ή του κόστους εργασιών

Επιτόκιο

Διάρκεια δανείου Κυμαινόμενο επιτόκιο
Έως 30 έτη

Euribor τριμήνου

πλέον περιθωρίου από 1,50%

 • Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12%
 • Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς


Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ.

Ενδεικτικό Παράδειγμα Στεγαστικού Δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο και εμπράγματη εξασφάλιση (διάρκεια δανείου 30 έτη)

Για ποσό στεγαστικού δανείου 100.000 € (συνολικό ποσό πίστωσης) με ονομαστικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3μήνου (σήμερα 3,58%) πλέον περιθωρίου 1,90% (60% < LTV ≤ 80%) πλέον εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12% για το οποίο συμφωνήθηκε αποπληρωμή σε 360 μηνιαίες δόσεις και παροχή εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, έξοδα εξέτασης αιτήματος 380 €, λοιπά εφάπαξ έξοδα 605,60 € και συνολικά έξοδα ασφάλισης πυρός σεισμού 4.320 €:

Συνολικό ποσό πίστωσης: 100.000 €

Συνολικό κόστος πίστωσης: 111.976,30 € εκ των οποίων τόκοι 106.670,70 €,  έξοδα 985,60 € και ασφάλιστρα 4.320 €

Συνολικό ποσό προς αποπληρωμή: 211.976,30 €

Ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ: 5,84%

 

 

Έξοδα

Έξοδα εξέτασης αιτήματος δανείου 380 €.

Τα έξοδα νομικού, τεχνικού ελέγχου και εγγραφής προσημείωσης βαρύνουν τον δανειολήπτη σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών.

Αποπληρωμή 

Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται ανάλογα με τον σκοπό του δανείου και μπορεί να ανέλθει έως 30 έτη.

Έχετε τη δυνατότητα πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση.

Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Εξασφαλίσεις

 • Α΄ σειράς Προσημείωση Υποθήκης ακινήτου
 • Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος

Aσφάλιση

 • Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου κατά Πυρός-Σεισμού
 • Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.

Δείτε επιπλέον