Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Ενημερωθείτε για τα έγγραφα που απαιτούνται για τη νομιμοποίηση εκπροσώπησης ανά κατηγορία Νομικού Προσώπου. Κατά περίπτωση και εφόσον απαιτηθεί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετα έγγραφα.

Α. Ε.

Πατήστε ΕΔΩ για τη λήψη του αρχείου σε μορφή pdf

 

Α. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Καταστατικό

  • Επίσημο αντίγραφο καταστατικού σύστασης, εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί, ή κωδικοποιημένο καταστατικό στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, νομίμως καταχωρημένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΓΕΜΗ (εναρμονισμένο σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018).
  • Προσκομίζονται και τα σχετικά Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής τους μέχρι το 2015, η ανακοίνωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, σε διαφορετική περίπτωση η σχετική Βεβαίωση Σύστασης από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του αρμοδίου Επιμελητηρίου.

2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, περί τροποποιήσεων του καταστατικού, πρόσφατης έκδοσης

3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Ισχύουσας εκπροσώπησης, πρόσφατης έκδοσης

4. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου\Συμβούλου-Διαχειριστή (ή και περί εκλογής τυχόν αναπληρωματικών μελών).

Το Πρακτικό θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο:

- ως «ακριβές απόσπασμα» από τους αρμόδιους σύμφωνα με το καταστατικό, ή

- ψηφιακά από το ΓΕΜΗ και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της πρόσκλησης των μετόχων, β) τα θέματα ημερήσιας διάταξης και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε αναλυτικά.

5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου Διαχειριστή, υπογεγραμμένο από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους, ή ψηφιακά, από το ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων, μελών αυτού) περί συγκροτήσεώς του σε σώμα και περί παροχής εξουσιοδότησης προς τα οριζόμενα πρόσωπα για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας και της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο.

6. Πρόσφατης ημερομηνίας Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει εάν η εταιρεία είναι ή όχι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο, ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους.

7. Πρόσφατης ημερομηνίας Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα ή τις επωνυμίες των μετόχων της εταιρείας, τις μετοχές που κατέχει έκαστος μέτοχος και το ακριβές ποσοστό του (επί τοις εκατό) στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων νομιμοποίησής της, διαφορετικά ακριβές αντίγραφο, φέρον πρόσφατη ημερομηνία, από το Βιβλίο των Μετοχών της εταιρείας.

Β. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου\Συμβούλου-Διαχειριστή, (ή και περί εκλογής τυχόν αναπληρωματικών μελών).

Το Πρακτικό θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο :

- ως «ακριβές απόσπασμα» από τους αρμόδιους σύμφωνα με το καταστατικό, ή

- ψηφιακά από το ΓΕΜΗ και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της πρόσκλησης των μετόχων, β) τα θέματα ημερήσιας διάταξης και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε αναλυτικά.

2. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή, υπογεγραμμένο από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους, ή ψηφιακά, από το ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απάντων, αν και κληθέντων, μελών αυτού) περί συγκροτήσεώς του σε σώμα και περί παροχής εξουσιοδότησης προς τα οριζόμενα πρόσωπα για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας και της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο.

3. Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης έκδοσης.

4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης.

5. Πρόσφατης ημερομηνίας Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει εάν η εταιρεία είναι ή όχι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους.

6. Πρόσφατης ημερομηνίας Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα ή τις επωνυμίες των μετόχων της εταιρείας, τις μετοχές που κατέχει έκαστος μέτοχος και το ακριβές ποσοστό του (επί τοις εκατό) στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων νομιμοποίησής της, διαφορετικά ακριβές αντίγραφο, φέρον πρόσφατη ημερομηνία, από το Βιβλίο των Μετοχών της εταιρείας.

7. Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και το κωδικοποιημένο καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο και η σχετική ανακοίνωση δημοσίευσής του στο ΓΕΜΗ.

Γ. Λοιπά έγγραφα

(προσκομίζονται είτε πρόκειται για νέα νομιμοποίηση, είτε για ανανέωση αυτής)

1. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων της, εφόσον δεν προκύπτει από τη νομιμοποίηση της εταιρείας. Το ανωτέρω δεν αφορά την περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας εισηγμένης σε Χρηματιστήριο (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).

2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση της εταιρίας/νομικού προσώπου (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).

3. Η υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.

4. Σε περίπτωση που στην A.E συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών.

5. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα α) του νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ) του πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των εγγράφων ταυτοποίησης για Φυσικά Πρόσωπα.

6. Ειδικά για χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίων, εταιρείες επενδύσεων περιουσίας και εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης θα υποβάλλεται και απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί παροχής άδειας λειτουργίας της εταιρίας όπως και για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που εποπτεύονται από την ΤτΕ ή την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, θα υποβάλλεται απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί παροχής άδειας λειτουργίας ή εγγραφής σε οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.

Όπου ορίζεται έγγραφο πρόσφατης έκδοσης πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρείς μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα.
Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο.Ε. & Ε.Ε.

Πατήστε ΕΔΩ για τη λήψη του αρχείου σε μορφή pdf

Α. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Καταστατικό

  • Επίσημο αντίγραφο καταστατικού σύστασης εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί, ή κωδικοποιημένο καταστατικό, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, νομίμως καταχωρημένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΓΕΜΗ, καθώς και σχετική Βεβαίωση Σύστασης από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του αρμοδίου Επιμελητηρίου.
  • Εφόσον δεν υπάρχει κωδικοποιημένο καταστατικό, θα πρέπει να προσκομισθεί το αρχικό καταστατικό και οι σχετικές τροποποιήσεις με τη σφραγίδα καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. (ή παλαιότερα στο Πρωτοδικείο), καθώς και βεβαίωση καταχώρησης της εταιρείας και των υποκαταστημάτων της στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης.

Για εταιρεία που έχει συσταθεί πριν το 2012, προσκομίζεται και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων, εφόσον τέτοιο πιστοποιητικό δεν συνοδεύει το ως άνω Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, ως αναπόσπαστο μέρος του.

3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησηςπρόσφατης έκδοσης

Β. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας,

(Πιστοποιητικό πρόσφατης ημερομηνίας μετά την παρέλευση έτους από την υποβολή στο οικείο κατάστημα της Τράπεζας του αρχικά προσκομισθέντος πιστοποιητικού.)

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις του καταστατικού με τη σφραγίδα καταχώρησής τους στο οικείο μητρώο ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα, καθώς και οι σχετικές ανακοινώσεις καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ.

2. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης, πρόσφατης έκδοσης.

Γ. Λοιπά έγγραφα

(προσκομίζονται είτε πρόκειται για νέα νομιμοποίηση, είτε για ανανέωση αυτής)

1. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων της, εφόσον δεν προκύπτει από τη νομιμοποίηση της εταιρείας (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).

2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση της εταιρίας/νομικού προσώπου (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).

3. Η υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.

4. Σε περίπτωση που στην Ο.Ε./Ε.Ε. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών.

5. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα α) του νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ) του πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των εγγράφων ταυτοποίησης για Φυσικά Πρόσωπα.

Όπου ορίζεται έγγραφο πρόσφατης έκδοσης, αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρείς (3) μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα.
Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ε.Π.Ε.

Πατήστε ΕΔΩ για τη λήψη του αρχείου σε μορφή pdf

 

Α. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Καταστατικό

  1. Επίσημο αντίγραφο καταστατικού σύστασης εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί, ή κωδικοποιημένο καταστατικό στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, νομίμως καταχωρημένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΓΕΜΗ.
  2. Προσκομίζονται επίσης τα σχετικά Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής τους μέχρι το 2015 και η ανακοίνωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, σε διαφορετική περίπτωση η σχετική Βεβαίωση Σύστασης από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του αρμοδίου Επιμελητηρίου.

2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης.

3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης, πρόσφατης έκδοσης.

Β. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης έκδοσης.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας υποβάλλεται και το κωδικοποιημένο καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρισής του στο οικείο μητρώο ή ψηφιακά υπογεγραμμένο, καθώς και η σχετική ανακοίνωση καταχώρησής του στο ΓΕΜΗ.

2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης.

Γ. Λοιπά έγγραφα

(προσκομίζονται είτε πρόκειται για νέα νομιμοποίηση, είτε για ανανέωση αυτής)

1. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων της εφόσον δεν προκύπτει από τη νομιμοποίηση της εταιρείας (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).

2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση της εταιρίας/νομικού προσώπου (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).

3. Η υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.

4. Σε περίπτωση που στην Ε.Π.Ε. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών.

5. Σε περίπτωση Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. υποβάλλεται και δήλωση του μοναδικού εταίρου με την οποία βεβαιώνει ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

6. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα α) του νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ) του πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των εγγράφων ταυτοποίησης για Φυσικά Πρόσωπα.

Όπου ορίζεται έγγραφο πρόσφατης έκδοσης, αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρείς (3) μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα.
Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων, η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ι.Κ.Ε.

Πατήστε ΕΔΩ για τη λήψη του αρχείου σε μορφή pdf

 

Α. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Καταστατικό

Επίσημο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί, είτε κωδικοποιημένο καταστατικό στο οποίο να έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, νομίμως καταχωρημένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΓΕΜΗ, σε διαφορετική περίπτωση σχετική Βεβαίωση Σύστασης από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του αρμοδίου Επιμελητηρίου.

2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης.

3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης, πρόσφατης έκδοσης.

4. Δήλωση διαχειριστή, στην οποία να αναφέρεται η εταιρική ιστοσελίδα και εκτύπωση της εταιρικής ιστοσελίδας με τα στοιχεία της εταιρείας.

Β. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης έκδοσης.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας υποβάλλεται και το κωδικοποιημένο καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρησής του στο ΓΕΜΗ ή ψηφιακά υπογεγραμμένο, καθώς και η σχετική ανακοίνωση καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ.

2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης.

Γ. Λοιπά έγγραφα

(προσκομίζονται είτε πρόκειται για νέα νομιμοποίηση, είτε για ανανέωση αυτής)

1. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων της, εφόσον δεν προκύπτει από τη νομιμοποίηση της εταιρείας (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).

2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, για τη νομική κατάσταση της εταιρίας/νομικού προσώπου (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).

3. Η υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.

4. Σε περίπτωση που στην Ι.Κ.Ε συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών.

5. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα α) του νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ) του πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των εγγράφων ταυτοποίησης για Φυσικά Πρόσωπα.

Όπου ορίζεται έγγραφο πρόσφατης έκδοσης πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρείς μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα.
Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ