Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ποσό

από 1.000 € έως 3.000 €

Επιτόκιο

κυμαινόμενο, Euribor 1Μ πλέον περιθωρίου, ανάλογα με το ποσό του δανείου

Διάρκεια αποπληρωμής

από 12 έως 36 μήνες, ανάλογα με το ποσό του δανείου

micro Λύσεις για εσάς

Για τις ανάγκες της καθημερινότητά σας, όποιες και αν είναι αυτές.

Αποκτήστε άμεσα ευελιξία στις μικρές προσωπικές σας ανάγκες και επιθυμίες με λύσεις στα μέτρα σας.

Πλεονεκτήματα
  • Γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης
  • Ευελιξία στην αποπληρωμή
  • Προνομιακό επιτόκιο

Χαρακτηριστικά του δανείου

Δικαιούχοι

Φυσικά Πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και εισόδημα στην Ελλάδα.

 

 

Ποσό και διάρκεια αποπληρωμής

Ευέλικτη αποπληρωμή με διάρκεια από 12 έως 36 μήνες, ανάλογα με το ποσό.

  • Για ποσό 1.000 €: διάρκεια αποπληρωμής έως 12 μήνες
  • Από 1.000,01 € έως 2.000 €: διάρκεια αποπληρωμής έως 24 μήνες
  • Από 2.000,01 € έως 3.000 €: διάρκεια αποπληρωμής έως 36 μήνες

Η αποπληρωμή  πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας.

Μπορείτε να αποπληρώσετε ολικά ή μερικά το δάνειό σας πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία χωρίς καμία επιβάρυνση.

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1μήνα, πλέον περιθωρίου, ανάλογα με το ποσό του δανείου (πλέον εισφοράς Ν. 128/75).

  • Για ποσό 1.000 €: Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 8,40% *
  • Για ποσά από 1.000,01 € έως 2.000 €: Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 8,60%** 
  • Για ποσά από 2.000,01 € έως 3.000 €: Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 8,80%*** 

Tα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,60%.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς.

 

*Ενδεικτικό παράδειγμα ΣΕΠΠΕ: 36,08% για δάνειο 1.000 Ευρώ, διάρκειας 12 μηνών με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από Euribor μηνός (η τιμή του Euribor μηνός που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του παραδείγματος είναι 3,85%) , περιθώριο 8,40%, εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60% και έξοδα εξέτασης αιτήματος 90 €

**Ενδεικτικό παράδειγμα ΣΕΠΠΕ: 19,27% για δάνειο 2.000 Ευρώ, διάρκειας 24 μηνών με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από Euribor μηνός (η τιμή του Euribor μηνός που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του παραδείγματος είναι 3,85%),  περιθώριο 8,60%, εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60% και έξοδα εξέτασης αιτήματος 90 €

***Ενδεικτικό παράδειγμα ΣΕΠΠΕ: 16,53% για δάνειο 3.000 Ευρώ, διάρκειας 36 μηνών με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από Euribor μηνός (η τιμή του Euribor μηνός που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του παραδείγματος είναι 3,85%), περιθώριο 8,80%, εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60% και έξοδα εξέτασης αιτήματος 90 €

 

Έξοδα εξέτασης δανείου

Έξοδα εξέτασης αιτήματος δανείου 90 €.

Εξασφαλίσεις

Το δάνειο παρέχεται χωρίς εξασφαλίσεις.

Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

Δυνατότητα ασφάλισης

Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.

Δείτε επιπλέον