Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση της έκθεσης σε τραπεζικούς κινδύνους, με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών της Τράπεζας.
Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων εμπίπτει ο ορισμός του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων, μέσα από αποφάσεις που αφορούν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα ανώτατα όρια ανάληψης κινδύνων.
Η Διεύθυνση αναπτύσσει σύγχρονες μεθόδους και υποδείγματα για την εκτίμηση και παρακολούθηση της έκθεσης στους αναλαμβανόμενους από την Τράπεζα κινδύνους. Το Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων είναι αποτελεσματικό, εφαρμόσιμο, μετρήσιμο και αναπτυσσόμενο, αποτελεί δε βασικό και θεμελιώδες εργαλείο για την οργάνωση και την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της Τράπεζας.