Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Δικαιολογητικά Έναρξης Συνεργασίας Φυσικών Προσώπων

Για να ξεκινήσετε τη συνεργασία σας μαζί μας, θα πρέπει να προσκομίσετε ορισμένα δικαιολογητικά:

Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης

Για Έλ­λη­νες πο­λί­τες (ένα από τα ακό­λου­θα έγ­γρα­φα):

 • Δελ­τίο Αστυ­νο­μι­κής Ταυ­τό­τη­τας ή
 • Δια­βα­τή­ριο σε ισχύ ή
 • Δελ­τίο ταυ­τό­τη­τας υπη­ρε­τού­ντων στα Σώ­μα­τα Ασφα­λεί­ας και στις Ένο­πλες Δυ­νά­μεις


Για πο­λί­τες Ε.Ε. (ένα από τα ακό­λου­θα έγ­γρα­φα):

 • Δελτίο Ταυτότητας κράτους-μέλους ΕΕ ή
 • Δια­βα­τή­ριο σε ισχύ


Για αλ­λο­δα­πούς υπη­κό­ους τρί­των χωρών :

 • Δια­βα­τή­ριο σε ισχύ και
 • Ισχύ­ου­σα άδεια πα­ρα­μο­νής ή
 • Βίζα ει­σό­δου ή σφρα­γί­δα εισόδου
 • Ειδικό Δελτίο Αιτούντων Άσυλο ή Δελτίο Δικαιούχων Διεθνούς/Επικουρικής Προστασίας που εκδίδονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις κατηγορίες πολιτών που δεν έχουν στην κατοχή τους διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας και τηλεφώνου

Πρόσφατο* λογαριασμό τηλεφωνίας στο όνομά σας που να πιστοποιεί τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας. Εναλλακτικά ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Πρό­σφα­το* λο­γα­ρια­σμό Ορ­γα­νι­σμού Κοι­νής Ωφε­λεί­ας ή
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή
 • Πρόσφατη εκτύπωση αντιγράφου υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (από την οποία θα προκύπτει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ).


Σε περίπτωση που προσκομίσετε λογαριασμό τηλεφώνου (κινητού, οικίας ή εργασίας) δεν είναι απαραίτητη η υποβολή άλλου εγγράφου για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας σας.

* εντός του τελευταίου 6μήνου

Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ)* και εισοδήματα

 • Το τελευταίο εκ­κα­θα­ρι­στι­κό ση­μεί­ω­μα φο­ρο­λο­γί­ας ει­σο­δή­μα­τος
 • Εάν δεν είστε φορολογικά υπόχρεος, Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή ψηφιακή βεβαίωση μέσω του GOV.GR και Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων στη φορολογική διοίκηση, αποκλειστικά ως προς την πιστοποίηση του ΑΦΜ.

* ΑΦΜ στην Ελλάδα ή στη χώρα φορολογικής κατοικίας, εφόσον με τη χώρα αυτή υφίσταται σύμβαση ανταλλαγής πληροφοριών (CRS ή FATCA).

Στην περίπτωση που ο αιτών έχει τη φορολογική του κατοικία σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί σύμβαση ανταλλαγής πληροφοριών, τότε απαιτείται η απόκτηση ΑΦΜ στην Ελλάδα.
Η Τράπεζα τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά.

Επάγγελμα και τρέχουσα επαγγελματική διεύθυνση

Προ­σκο­μί­ζο­νται κατά πε­ρί­πτω­ση τα ακό­λου­θα έγ­γρα­φα :

Μισθωτοί

 • Βε­βαί­ω­ση του ερ­γο­δό­τη ή
 • Αντί­γρα­φο τε­λευ­ταί­ας μι­σθο­δο­σί­ας


Ιδιώτες Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις

 • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή
 • Επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ ή
 • Βεβαίωση αρμοδίου Συλλόγου (π.χ Δικηγορικού, Ιατρικού κλπ) ή
 • Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή
 • Στοιχεία μητρώου από το TAXIS όπου εμφανίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρόσφατο έντυπο Ε3.


Μη εργαζόμενοι

 • Φοιτητής: Αντίγραφο από τη φοιτητική ταυτότητα
 • Συνταξιούχος: Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ή απόφαση συνταξιοδότησης
 • Άνεργος: Δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του ανέργου (π.χ. κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ)
 • Οικιακά: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599

Η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων ή των βεβαιώσεων επαγγέλματος πρέπει να είναι εντός του τελευταίου 6μήνου.

Για τους κατοίκους εξωτερικού τα έγγραφα πιστοποίησης των στοιχείων, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική και επικυρωμένα από την Ελληνική Πρεσβεία ή το Ελληνικό Προξενείο ή από επίσημη Ελληνική Δημόσια Αρχή ή από το Notary Public της εκάστοτε χώρας.

Η παροχή στοιχείων στην Τράπεζα είναι υποχρεωτική

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Τράπεζα υποχρεούται να τηρεί για τους πελάτες της στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους και του οικονομικού προφίλ τους.

Τα στοιχεία πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά με την παράδοση των απαραίτητων εγγράφων σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας ή στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής -Pancreta Online, επιλέγοντας Επικαιροποίηση στοιχείων μέσω eGov-KYC.

Μάθετε περισσότερα για τα έντυπα πιστοποίησης στο ενημερωτικό έντυπο της ΕΕΤ «Συστηθήκατε;»