Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση Πελατών

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (εφεξής «Τράπεζα»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας διαβεβαιώνει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πρωταρχική σημασία και σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ε.Ε. και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σας, είτε εν όψει της κατάρτισης συμβατικής σας σχέσης με την Τράπεζα, είτε στο πλαίσιο υφιστάμενης συναλλακτικής σας σχέσης με αυτήν για τραπεζικό προϊόν ή τραπεζική υπηρεσία, ως ακολούθως:

Τι δεδομένα συλλέγει η Τράπεζα (*)

1. Δεδομένα ταυτοποίησής σας, όπως επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, στοιχεία δελτίου ταυτότητας, στοιχεία διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γέννησης και υπηκοότητα
2. Δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου
3. Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης, όπως ενδεικτικά επάγγελμα, αποδοχές, λοιπά στοιχεία φορολογικής και εισοδηματικής φύσης (ενδεικτικά έντυπα Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικό σημείωμα)
4. Δεδομένα οικογενειακής σας κατάστασης και εξαρτώμενων μελών σας
5. Δεδομένα των οικονομικών σας υποχρεώσεων και τυχόν αθέτησης αυτών, όπως ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης και πτώχευσης
6. Δεδομένα πιστοληπτικής σας ικανότητας, όπως οφειλές σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα από δάνεια ή/και πιστώσεις
7. Δεδομένα πιστωτικής σας βαθμολόγησης (credit profiling-credit scoring)
8. Δεδομένα συναλλακτικής σας συμπεριφοράς
9. Δεδομένα από τη λειτουργία της αίτησης/σύμβασης ή των αιτήσεων/συμβάσεών σας, με την Τράπεζα και τη χρήση των τραπεζικών προϊόντων ή υπηρεσιών που σας έχουν χορηγηθεί
10. Δεδομένα για τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον επενδυτικό τομέα ή στον τομέα των ασφαλίσεων, τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση, το επίπεδο ανοχής σας στον κίνδυνο και τους επενδυτικούς στόχους σας και τις ανάγκες σας
11. Δεδομένα από τη διενέργεια πράξεων πληρωμών και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών
12. Δεδομένα αναγνωριστικά της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) και δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας (π.χ. cookies)
13. Δεδομένα υγείας σας ή/και των εξαρτωμένων μελών, της οικογένειάς σας σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. για τη ρύθμιση τυχόν οφειλών σας), εφόσον τα επικαλείσθε
14. Δεδομένα τηλεφωνικών συνδιαλέξεών σας με την Τράπεζα, οι οποίες καταγράφονται μετά από ενημέρωσή σας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου
15. Δεδομένα εικόνας σας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων της Τράπεζας και των ΑΤΜs που έχει εγκαταστήσει, με την ειδική προς τούτο σήμανση κατά το νόμο.


Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση της Τράπεζας.


(*) Με εξαίρεση τα δεδομένα που αναφέρονται στα (Α.1) και (Α.2) τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση σας με την Τράπεζα, το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδομένων που συλλέγονται, εξαρτάται από το είδος, της κατά περίπτωση σχέσης σας με την Τράπεζα και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο τραπεζικό προϊόν/τραπεζική υπηρεσία.

 

Απο πού συλλέγει η Τράπεζα τα δεδομένα σας

Τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις παρακάτω, κατά περίπτωση, πηγές:
1. Τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας (Α.1, Α.2) από εσάς τον ίδιο, εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων (social media) ή διαδικτυακών ιστοτόπων
2. Τα δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης, όπως και αυτά που αφορούν στις οικονομικές σας δυνατότητες (Α.3 και Α.4) από εσάς τον ίδιο, εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα, από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία και από το Σύστημα Υποθηκών-Προσημειώσεων της “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” (σχετικές πληροφορίες για την εταιρία, δείτε παρακάτω) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
3. Τα δεδομένα αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων (Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων), πιστοληπτικής ικανότητας (Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων) και πιστωτικής βαθμολόγησης (Σύστημα Πιστοληπτικής Βαθμολόγησης) (Α.5 έως Α.7), από τα προαναφερθέντα αρχεία (Συστήματα) της εταιρίας “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” (σχετικές πληροφορίες για την εταιρία, δείτε παρακάτω), όπως και από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών των Ν.3758/2009 και Ν.4038/2012, δικηγορικές εταιρίες και δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν.4354/2015, για σχετικές υποθέσεις που τους ανατίθενται από την Τράπεζα
4. Τα δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς με το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας (Α.6-Α.8) από το Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων της “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” (σχετικές πληροφορίες για την εταιρία, δείτε παρακάτω)
5. Τα δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία σύμβασης (ή-σεών) σας με την Τράπεζα από αυτή
6. Τα δεδομένα σχετικά με το επενδυτικό προφίλ σας (Α.10) από εσάς τον ίδιο.
7. Τα δεδομένα για τις πράξεις πληρωμών (Α.11) από εσάς τον ίδιο ή από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, μετά από εντολή σας
8. Τα αναγνωριστικά δεδομένα της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας (A.12), όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) και δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας τα οποία συλλέγονται μέσω cookies ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και από παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών (ενδεικτικά Google, YouTube)
9. Τα δεδομένα υγείας (Α.13) προσκομίζονται με πρωτοβουλία σας, από εσάς τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο
10. Τα δεδομένα τηλεφωνικών σας συνδιαλέξεων με την Τράπεζα και τα δεδομένα εικόνας (Α.14 και Α. 15) από τα οικεία συστήματα καταγραφής της Τράπεζας.
Η εταιρία με την επωνυμία “Τραπεζικά Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για λογαριασμό του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην οδό Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι. Για την επεξεργασία των δεδομένων που διενεργεί, όπως και για την άσκηση των σχετικών σας δικαιωμάτων, μπορείτε να ενημερωθείτε και από τον ιστότοπό της, www.teiresias.gr ή να επικοινωνείτε στο τηλ. 2103676700.

Γιατί η Τράπεζα συλλέγει τα δεδομένα σας και για ποιούς σκοπούς τα επεξεργάζεται

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω, συλλέγονται είτε με την έναρξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την Τράπεζα, είτε και κατά τη διάρκεια αυτής και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους παρακάτω σκοπούς:

 1.  Την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας κατά την προ συμβατική ή συμβατική σχέση μαζί σας, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναλλακτική σας σχέση με την Τράπεζα
 2. Την κατάρτιση σύμβασης, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας, προς εσάς και προς τις εποπτικές της αρχές
 3. Στην περίπτωση χορήγησης δανείου ή πίστωσης οποιασδήποτε μορφής και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Τράπεζας με έννομες υποχρεώσεις της ή/και την προάσπιση του εννόμου συμφέροντός της:

(α) για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που είτε καλείται να αναλάβει η Τράπεζα, είτε έχει ήδη αναλάβει,

(β) για την παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής σύμβασης και της οφειλής,

(γ) για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των συμβατικών σας υποχρεώσεων,

(δ) για την είσπραξη των τυχόν οφειλόμενων στην Τράπεζα ποσών σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών σας υποχρεώσεων,

(ε) για τη διαχείριση απαιτήσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις, στις οποίες ενέχεσθε.

4.Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλετε (όπως, π.χ., αίτημα ρύθμισης της οφειλής σας, λόγω αδυναμίας που οφείλεται σε λόγους υγείας) και την εξέτασή του από την Τράπεζα

5.Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

6. Τη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

7. Την προάσπιση των δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων της Τράπεζας και την προστασία της σωματικής ακεραιότητας ή/και της περιουσίας των πελατών της και του συναλλακτικού κοινού γενικότερα, όπως π.χ., τη διασφάλιση διαδικασιών ασφάλειας της Τράπεζας, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης, κλοπής κ.ο.κ.).

8. Την επικοινωνία με εσάς για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των παρασχεθέντων τραπεζικών προϊόντων ή τραπεζικών υπηρεσιών, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά και τις εξελίξεις αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής σας, από την παρεχόμενη τραπεζική εξυπηρέτηση και τις παρεχόμενες τραπεζικές υπηρεσίες της, ή/και των επιπρόσθετων επιθυμιών/απαιτήσεών σας.

9. Την κατάρτιση συναλλακτικού προφίλ (marketing profiling), την προώθηση νέων προϊόντων/υπηρεσιών, της Τράπεζας ή/ και συνεργαζόμενων με αυτήν τρίτων εταιρειών, σε εσάς, εφόσον έχετε παράσχει τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας.

10. Την παροχή σε εσάς επενδυτικών ή παρεπόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες, τους στόχους και την επενδυτική εμπειρία σας.

11. Την εκπλήρωση πράξεων πληρωμών που έχουν ενεργοποιηθεί από εσάς ή κατ’ εντολή σας.

Η Τράπεζα δύναται να εφαρμόζει μερικά αυτοματοποιημένες μεθόδους επεξεργασίας, για την επίτευξη των σκοπών της υπό 2, 3, 5, 8 και 9 ανωτέρω και να προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ.

Ποιοί είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

1. Οι υπάλληλοι της Τράπεζας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των αιτημάτων που έχετε υποβάλει στην Τράπεζα, όπως και για τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης ή των συμβάσεών σας με την Τράπεζα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από αυτήν/αυτές, καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο.
2. Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Τράπεζα δύναται να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, εκτιμητές ή εταιρίες εκτίμησης ακινήτων, εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών (Ν.3758/2009 και Ν.4038/2012), εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ν.4354/2015), εταιρίες τηλεφωνικής υποστήριξης - ενημέρωσης (call centers), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, εταιρίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, εταιρίες ερευνών δεδομένων επικοινωνίας ή/και περιουσιακών στοιχείων, εταιρίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, εταιρίες ερευνών αγοράς, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων για λογαριασμό της Τράπεζας, όπως και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης/συντήρησης/παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), εταιρίες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών πληρωμών, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απόρρητου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
3. Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, όπως και οι εταιρίες ή φορείς ειδικού σκοπού κατά την έννοια του Ν.3156/2003 για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων.
4. Εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων κατά τον Ν.4354/2015, καθώς και φορείς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των επενδυτικών εταιριών του εσωτερικού ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση μεταβίβασης (εκχώρησης) των απαιτήσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.
5. Πιστωτικά ιδρύματα και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών ή φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται, (όπως SWIFT, SEPA, VISA, MASTERCARD κλπ.) με έδρα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, για την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγών ή σε τρίτες χώρες υπό τους όρους του κεφαλαίου Ε κατωτέρω.
6. Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των (εκ του νόμου) αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.
7. Η “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” για τα δεδομένα που αφορούν στα τηρούμενα από αυτήν αρχεία/συστήματα, όπως για τα δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες (στη λήξη τους) συναλλαγματικές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, συμβάσεις χορήγησης δανείων ή πιστώσεων και την εξέλιξή τους, όπως και σε συμβάσεις παροχής εγγυήσεων.
8. Φορείς συγχρηματοδότησης ή παροχής εγγυήσεων, όπου συντρέχει περίπτωση, όπως, μεταξύ άλλων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ελληνικό Δημόσιο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Αποδέκτες των δεδομένων που στέλνονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μπορεί να είναι και κάθε Δημόσια Αρχή Ελληνική ή Κοινοτική που εμπλέκεται στη Δράση και στη διαχείριση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, όπως η Ελληνική Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού κατά της εγκληματικότητας γραφείου (OLAF)), το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και οποιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος Φορέας ή Οργανισμός στο πλαίσιο του Ταμείου και της Δράσης.

 

Μπορεί η Τράπεζα να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας, σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή Οργανισμό;

Η Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας, σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) εφόσον:

 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα από την τρίτη χώρα στην οποία θα διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα.
 2. Ο αποδέκτης των δεδομένων έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που του διαβιβάζονται.
 3. Έχετε ενημερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο, ρητή συγκατάθεσή σας στην Τράπεζα για τη διαβίβαση των δεδομένων σας.
 4. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, ή την εκτέλεση εντολών σας π.χ. εντολών πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας, ή σε περίπτωση διαβίβασης προς εκτέλεση εντολής, για την κατάρτιση συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
 5. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Τράπεζας.
 6. Υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση.

Καθώς επίσης:

7. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Τράπεζας με κανόνες ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από διατάξεις νόμου.

Για την εκπλήρωση των (5) ή (6) η Τράπεζα, ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας σε αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών, στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
1. Να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τηρεί και επεξεργάζεται η Τράπεζα, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης).
2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης (δικαίωμα διόρθωσης).
3. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
4. Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, που τηρεί η Τράπεζα (δικαίωμα εναντίωσης).
5. Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, από τα αρχεία της Τράπεζας (δικαίωμα στη λήθη).
6. Να ζητήσετε από την Τράπεζα να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε χορηγήσει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των (3), (4) και (5) αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της σύμβασης, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από εσάς τον ίδιο ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την κατά την κρίση της Τράπεζας καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης/συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξέτασης του αιτήματός σας.
Πρόσθετα, η Τράπεζα έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα, να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφής των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη έννομου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα (Γ).
Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (6) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Τράπεζας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
Η άσκηση των αναφερθέντων δικαιωμάτων, ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε επεξεργασία δεδομένων που έχει ήδη εκτελεστεί.
7. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ, www.dpa.gr), η οποία είναι και η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, για την επεξεργασία που σας αφορά, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Ποιό είναι το χρονικό διάστημα τήρησης των στοιχείων σας από την Τράπεζα

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Τράπεζα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης, η Τράπεζα δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής. Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Τράπεζα ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση που δεν συνάψετε σύμβαση με την Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησής σας. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αναφέρονται στο (Ζ), μπορείτε να απευθυνθείτε σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας, συμπληρώνοντας το έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

Η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Τράπεζα θα σας ενημερώσει, σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας, εντός τριάντα (30) ημερών.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Τράπεζα δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Τράπεζα δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο/στα αίτημα/αιτήματά σας.

Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά σας

Η Τράπεζα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, διαρροή, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται για την εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη ενημέρωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 που τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της Τράπεζας. Η Τράπεζα δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η επικαιροποιημένη έκδοση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (www.pancretabank.gr) και θα είναι διαθέσιμη και στο δίκτυο καταστημάτων της.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Λ. Ικάρου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης

TΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

+30 2810 338800

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:

077156527000

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ:

Λ. Ικάρου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης

+30 2810 338975

dpo@pancretabank.gr

Δείτε εδώ το ενημερωτικό έντυπο της Παγκρήτιας Τράπεζας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της Τειρεσίας 

 

Ενημέρωση Επενδυτών

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα») με έδρα στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, Λ. Ικάρου, αρ.5 email: mail_info@pancretabank.gr, τηλ: 2810338800 ιστοσελίδα: www.pancretabank.gr, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σας διαβεβαιώνει ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων ως Μετόχων/Υποψηφίων Μετόχων ή/και τρίτων προσώπων ασκούντων μετοχικά δικαιώματα, καθώς και αντιπροσώπων/εκπροσώπων όλων των προαναφερομένων, ή πρώην Μετόχων της Τράπεζας σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Τράπεζα και από πού;

(α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/όνομα συζύγου, μητρώνυμο, ΑΔΤ ή ισοδύναμο έγγραφο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, υπηκοότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία.

(β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, αριθμός φαξ.

(γ) Δεδομένα οικονομικής και φορολογικής σας κατάστασης όπως επάγγελμα, ΑΦΜ, χώρα φορολογικής κατοικίας, τυχόν ειδική φορολογική αντιμετώπιση, εκκαθαριστικό σημείωμα, Ε1, κ.λ.π.

(δ) Αριθμό και στοιχεία μετοχών

(ε) Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού

(στ) Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα σας, βάσει της οποίας συμμετέχετε στη Γενική Συνέλευση ή/και στην άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης ή και προεγγραφών αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ή/και σε οποιοδήποτε άλλο εταιρικό γεγονός, καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

(ζ) Δεδομένα αλληλογραφίας σας.

(η) Δεδομένα τηλεφωνικών συνδιαλέξεών σας με την Τράπεζα, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα στα πλαίσια της υπάρχουσας ιδιότητάς σας ως Μετόχων ή υποψηφιότητάς σας να καταστείτε Μέτοχοι και καταγράφονται μετά από ενημέρωσή σας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.

(θ) Δεδομένα αναγνωριστικά της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας (π.χ. IP address, cookies, κ.λ.π.) κατά την χρήση του ιστότοπου της Τράπεζας ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παροχή πληροφοριών, υποβολή ερωτημάτων ή αιτημάτων σε σχέση με την προαναφερθείσα ιδιότητά σας ή υποψηφιότητά σας.

(ι) Δεδομένα ήχου και εικόνας σας από τη συμμετοχή σας στις Γενικές Συνελεύσεις (είτε συμμετέχετε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως), υπό τις προϋποθέσεις, που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα ανωτέρω δεδομένα σας συλλέγονται από εσάς ή από εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο κατά την υποβολή αίτησης εγγραφής σας ως Μετόχου της Τράπεζας ή/και της αίτησής σας για αγορά μετοχών ή κατόπιν μεταβίβασης προς εσάς μετοχών ή /και των εξ αυτών δικαιωμάτων αιτία πώλησης, δωρεάς, γονικής παροχής ή οποιασδήποτε άλλης νόμιμης αιτίας ή και της αίτησης ενάσκησης του δικαιώματός σας προτίμησης ή της αίτησης προεγγραφής σας για αγορά μετοχών ή/και της αίτησής σας για χορήγηση αντιγράφων εγγράφων, σχετικών με Γενικές Συνελεύσεις της Τράπεζας ή κατά τη συμμετοχή σας σε αυτές ή σε άλλες εταιρικές πράξεις (πχ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διανομή μερίσματος, κ.λ.π.).

Για ποιους σκοπούς επεξεργάζεται η Τράπεζα τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα;

Η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα προσυμβατικά

 • για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας με σκοπό τη σύναψη σύμβασης αγοράς μετοχών ή άσκησης δικαιωμάτων εξ αυτών ή για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς μετοχών και των συναφών με αυτές δικαιωμάτων (πχ προτίμησης),
 • για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της απέναντί σας ως Μετόχου της Τράπεζας,
 • την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας,
 • την ενημέρωση του Μετοχολογίου της Τράπεζας,
 • τον έλεγχο της δυνατότητας και της νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τη νομοθεσία (ενδεικτικά, άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση, κατάσταση Μετόχων, τήρηση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις όπως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διανομή μερίσματος),
 • τη συμμόρφωση της Τράπεζας με έννομες υποχρεώσεις της,
 • την εκπλήρωση και
 • την υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τράπεζας και την τήρηση ιστορικού αρχείου Μετόχων της Τράπεζας.

 Σε ποιους διαβιβάζει η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Τράπεζα δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα στα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα:

(α) Στη Διοίκηση ή/και στους υπάλληλους της Τράπεζας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, την ταυτοποίησή σας και για τον έλεγχο της νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων σας.

(β) Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Τράπεζα εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως μεταξύ άλλων, εταιρίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εταιρίες εξυπηρέτησης τηλεφωνικών κλήσεων της Τράπεζας (call center), εταιρίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές ή ελεγκτικές εταιρίες, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(γ) Σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, διαπιστευμένους διαμεσολαβητές του Ν. 4640/2019, κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολαβήσεως (π.χ. ΟΜΕΔ), συμβολαιογράφους, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές, ελεγκτικές, δικαστικές, φορολογικές και ανεξάρτητες αρχές, δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, κατά την άσκηση δικαιωμάτων και εκπλήρωση υποχρεώσεων της Τράπεζας, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

(δ) Σε λοιπούς Μετόχους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ο.Χ. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

Η Τράπεζα ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ο.Χ. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό,

(β) εφόσον έχετε ενημερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας στην Τράπεζα και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου,

(γ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης,

(δ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Τράπεζας,

(ε) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση, ή

(στ) στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Τράπεζας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για την εκπλήρωση των υπό (ε) ή (στ) ανωτέρω υποχρεώσεων, ενδέχεται η Τράπεζα να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

Για πόσο χρόνο τηρεί η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Τράπεζα τηρεί τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο παραμένετε Μέτοχός της και μέχρι την συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη μετά τη διαγραφή σας ως Μετόχου με οποιοδήποτε τρόπο.

Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Τράπεζα, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση, που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση (π.χ. υποψήφιος μέτοχος, που δεν κατέστη τελικά μέτοχος) η Τράπεζα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο προβλέπεται από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις.

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

 Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

(α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρεί και επεξεργάζεται η Τράπεζα, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης).

(β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη της σχετικής διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

(γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού).

(δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η Τράπεζα (δικαίωμα εναντίωσης).

(ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρεί η Τράπεζα (δικαίωμα στη λήθη).

(στ) Να ζητήσετε από την Τράπεζα να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα που της έχετε παράσχει σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

(ζ) Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Τράπεζα σημειώνει τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

 • Η ικανοποίηση των υπό (γ), (δ) και (ε) δικαιωμάτων σας, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παραμείνετε Μέτοχος της Τράπεζας συνεπάγεται κατά περίπτωση και κατ’ επιλογή της Τράπεζας τη διαγραφή σας ως Μετόχου αυτής.
 • Η Τράπεζα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεών της.
 • Η άσκηση του δικαιώματος σας στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Τράπεζας. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εν γένει ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
 • Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Τράπεζα δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Τράπεζα δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο/στα αίτημα/αιτήματά σας.

ΙΙ) Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αναφέρονται στο (6), μπορείτε να απευθυνθείτε σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας, συμπληρώνοντας το έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

Η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Τράπεζα θα σας ενημερώσει, σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας, εντός τριάντα (30) ημερών.

Aσφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Τράπεζα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας ή αθέμιτης απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται για την εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη ενημέρωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 που τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της Τράπεζας. Η Τράπεζα δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η επικαιροποιημένη έκδοση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (www.pancretabank.gr).

Στοιχεία επικοινωνίας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Λ. Ικάρου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης

TΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

+30 2810 338800

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:

077156527000

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ:

Λ. Ικάρου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης

+30 2810 338835

dpo@pancretabank.gr

Ενημέρωση για τα Προσωπικά δεδομένα σε δικτυακούς τόπους

Προστασία προσωπικών δεδομένων δικτυακών τόπων

Στην ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (εφεξής «Τράπεζα») υπό την ιδιότητά μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ε.Ε. και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής «δεδομένα»), ότι αναγνωρίζουμε τη σημασία των δεδομένων των επισκεπτών των διαδικτυακών μας τόπων και σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία τους έχει πρωταρχική σημασία.

Η παρούσα πολιτική ισχύει για τους διαδικτυακούς τόπους της Τράπεζας και σκοπό έχει να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη επεξεργασία (συλλογή, χρήση, αποθήκευση και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία) των δεδομένων σας ως επισκέπτες, από την Τράπεζα, καθώς και για τα δικαιώματά σας, ως ακολούθως.

Τι δεδομένα συλλέγει η Τράπεζα

(Α.1) Δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας (π.χ. PANCRETA ONLINE), την υποβολή σχολίων, παραπόνων, ερωτήσεων, αιτημάτων σας μέσω των διαδικτυακών τόπων της Τράπεζας (Φόρμα Επικοινωνίας) ή μέσω Τρίτων (πχ. αποστολή ερώτησης μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης).

 • Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως: Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Ημερομηνία γέννησης, Επάγγελμα.
 • Δεδομένα αυθεντικοποίησης χρήστη, όπως: Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
 • Δεδομένα επικοινωνίας, όπως: Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, σχόλια, αιτήματα κλπ.


(Α.2) Δεδομένα συσκευών: Κατά την επίσκεψή σας στους διαδικτυακούς μας τόπους, συλλέγουμε τη διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο προήλθατε, την ημερομηνία/ώρα της επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστημα, το πρόγραμμα πλοήγησης, καθώς και τη διεύθυνση IP, της συσκευής που χρησιμοποιείται.

(Α.3) Cookies και λοιπές παρόμοιες τεχνολογίες: Όπως περιγράφεται στην Πολιτική Cookies, συλλέγουμε πληροφορίες με τη χρήση cookies ή/και παρόμοιων τεχνολογιών.

(Α.4) Δεδομένα θέσης: Κατά την επίσκεψή σας στους διαδικτυακούς μας τόπους μέσω οποιασδήποτε συσκευής (επιτραπέζιο PC, tablet, κινητό τηλέφωνο) που χρησιμοποιείτε, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την ακριβή τοποθεσία που βρίσκεστε, βάσει των ρυθμίσεων των συσκευών σας και εφόσον έχετε συγκατατεθεί για αυτό.

Από ποιους μπορεί να συλλέγει η Τράπεζα τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε δεδομένα τα οποία εσείς οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε όταν εισέρχεσθε ή/και πλοηγήστε στους δικτυακούς μας τόπους, όταν χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες (π.χ. PANCRETA ON-LINE) ή όταν υποβάλλετε κάποιο σχόλιο, παράπονο, ερώτημα ή αίτημά σας, ηλεκτρονικά. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες και από Τρίτα Μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως εταιρίες πληροφορικής και τεχνολογίας και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Γιατί η Τράπεζα συλλέγει τα δεδομένα σας και για ποιούς σκοπούς τα επεξεργάζεται

Η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απαραίτητα δεδομένα σας για τους κάτωθι σκοπούς:

(Γ.1) Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, όπως:

 • Για την ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας,
 • Για την διαχείριση παραπόνου, αιτήματος, ή ερωτήματος που υποβάλλετε σε σχέση με κάποιο από τα τραπεζικά προϊόντα/υπηρεσίες μας, ή για την ενημέρωσή σας επί αυτών, για τα οποία εσείς προηγουμένως έχετε εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.


(Γ.2) Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων μας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ως επισκέπτες των διαδικτυακών μας τόπων, όπως:

 • Για την ορθή, αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση των διαδικτυακών μας τόπων,
 • για την διερεύνηση και την επίλυση τεχνικών θεμάτων (π.χ. για σφάλματα κώδικα),
 • για λόγους ασφάλειας πληροφοριών ή για την διερεύνηση τυχόν απάτης ή παραβίασης των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου και της παρούσας πολιτικής,
 • για την επικοινωνία μαζί σας και την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των τραπεζικών προϊόντων/υπηρεσιών μας, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τυχόν νέες εξελίξεις αυτών, τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης από την παρεχόμενη εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της Τράπεζας ή/και των περαιτέρω επιθυμιών σας.
 • για την διεξαγωγή μελετών και ερευνών για την αξιολόγηση και βελτίωση των τραπεζικών προϊόντων/υπηρεσιών μας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών,


(Γ.3) Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας εφόσον προηγουμένως, έχετε παραχωρήσει ρητά τη συγκατάθεσή σας, όπως:

 • Για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, μέσω της χρήσης των cookies και συναφών μηχανισμών,
 • για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών μας, μέσω της χρήσης των δεδομένων θέσης, όπως π.χ. για την εύρεση του πλησιέστερου σε εσάς καταστήματος του δικτύου μας ή ΑΤΜ,
 • για την εμφάνιση διαφημίσεων, βελτίωση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας και απήχησης αυτών, οι οποίες παρουσιάζονται σε διαδικτυακούς τόπους Τρίτων,
 • για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.


Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

Ποιοί είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εκτός από το αρμόδιο προσωπικό μας - υπεύθυνο για τη διαχείριση των αιτημάτων, σχολίων, παραπόνων και ερωτημάτων που μας υποβάλλετε μέσω των διαδικτυακών μας τόπων και εφ’ όσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις και σε τρίτα μέρη (φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Τράπεζα εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της), πάντα υπό τον όρο της τήρησης -σε κάθε περίπτωση- του επαγγελματικού απόρρητου, της εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και ασφάλειας πληροφοριών, όπως:

 • εταιρίες τηλεφωνικής υποστήριξης και ενημέρωσης (call centers),
 • εταιρίες διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μας,
 • εταιρίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων,
 • εταιρίες παροχής καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας πληρωμών και υπηρεσιών, εταιρίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services),
 • εταιρίες έρευνας αγοράς, για την διεξαγωγή έρευνας για προϊόντα και υπηρεσίες μας.


Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, κ.λπ. των δεδομένων σας σε Τρίτα Μέρη για οποιοδήποτε σκοπό, πέραν των όσων ρητά αναφέρονται σε αυτή την πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, σε περιπτώσεις που η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι η Τράπεζα ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα που συλλέγει από τους διαδικτυακούς της τόπους σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό,
 • εφόσον σας έχουμε ενημερώσει ειδικά για αυτό, έχετε παράσχει την ρητή συγκατάθεσή σας στην Τράπεζα και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου,
 • εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, όπως σε περίπτωση που η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εντολών πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας, ή σε περίπτωση διαβίβασης προς εκτέλεση εντολής, για την κατάρτιση συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων,
 • εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Τράπεζας,
 • εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση, ή στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Τράπεζας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Πώς προστατεύει η Τράπεζα τα δικαιώματά σας

Η Τράπεζα λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) σε συνεχόμενη βάση, για την προστασία από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Η Τράπεζα ελέγχει, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, τη συμμόρφωση με τις Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριών Τράπεζας, διενεργεί εξειδικευμένους ελέγχους ασφάλειας (penetration tests & vulnerability assessments), εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί το προσωπικό της σε θέματα ασφάλειας και αξιολογεί συνεχώς το υψηλό επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών, λαμβάνοντας κατά περίπτωση περαιτέρω μέτρα, για την αντιμετώπιση των νέων απειλών και των συσχετιζόμενων κινδύνων.

Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η συσκευή (π.χ. επιτραπέζιο PC), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του προγράμματος πλοήγησης, ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, χρήση αυθεντικού λογισμικού, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε να διαρρεύσουν σε μη εξουσιοδοτημένα Τρίτα Μέρη. Η Τράπεζα δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο (τηλεφωνικά ή μέσω email/sms)τους κωδικούς σας. Είναι προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. Αγνοήστε παραπλανητικά μηνύματα (phishing emails) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και sms που στόχο έχουν να υποκλέψουν προσωπικά σας στοιχεία. Τα μηνύματα αυτά υποτίθεται ότι έχουν αποσταλεί από την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ και προτρέπουν τον παραλήπτη να μεταβεί σε συγκεκριμένη σελίδα προκειμένου να πληκτρολογήσει τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. όνομα συνδρομητή/username, μυστικό κωδικό πρόσβασης, πρόσθετο κωδικό ασφαλείας).

Για πόσο χρόνο τηρεί η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα

(ΣΤ.1) Εφ’ όσον δεν είστε πελάτης της Τράπεζας μπορεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους διαδικτυακούς μας τόπους, για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη ημερομηνία συλλογής τους.

(ΣΤ.2) Εφ’ όσον είστε πελάτης της Τράπεζας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διάστημα έως είκοσι (20) έτη από τη λήξη της σχετικής σύμβασης, όπου από το νόμο ορίζεται.

(ΣΤ.3) Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η Τράπεζα θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας.

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που διατηρούμε, για εσάς:

(Ζ.1) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα που σας αφορούν, τηρεί και επεξεργάζεται η Τράπεζα, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης).

(Ζ.2) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας τα κατάλληλα έγγραφα που να αποδεικνύουν την ανάγκη διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης (δικαίωμα διόρθωσης).

(Ζ.3) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού), όπου στο νόμο ορίζεται.

(Ζ.4) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαίωμα εναντίωσης).

(Ζ.5) Να ζητήσετε, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (δικαίωμα διαγραφής).

(Ζ.6) Να ζητήσετε από την Τράπεζα να σας παραδώσει ή να μεταφέρει, σε ηλεκτρονική μορφή, σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, συγκεκριμένα δεδομένα που της έχετε χορηγήσει (δικαίωμα στη φορητότητα).

(Ζ.7) Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ, www.dpa.gr), η οποία είναι και η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, για την επεξεργασία που σας αφορά, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αναφέρονται στο (Ζ), μπορείτε να απευθυνθείτε σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας, συμπληρώνοντας το έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

Η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Τράπεζα θα σας ενημερώσει, σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας, εντός τριάντα (30) ημερών.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Τράπεζα δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Τράπεζα δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο/στα αίτημα/αιτήματά σας.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε

(Θ.1) Ο διαδικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Τράπεζα αλλά από Τρίτα Μέρη (π.χ. σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ελληνικές και ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, άλλες υπηρεσίες κ.λπ.) Η παρούσα πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και θα πρέπει να τους επισκέπτεστε απευθείας, ώστε να ενημερώνεστε για τη δική τους αντίστοιχη πολιτική προστασίας των δεδομένων σας.

(Θ.2) Η Τράπεζα δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση, με κανέναν τρόπο, σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα»). Υποχρεούστε να απέχετε από την παροχή τέτοιων δεδομένων που σας αφορούν ή αφορούν Τρίτα Μέρη. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Η Τράπεζα δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους, κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

(Θ.3) Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή σημαντικής επικαιροποίησης αυτής, θα ενημερωθείτε μέσω σχετικής ειδοποίησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για την πιο πρόσφατη έκδοση της πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την σελίδα αυτή.

Ενημερωθείτε  εδώ   για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης στην Παγκρήτια Τράπεζα.