Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ποσοστό χρηματοδότησης

έως το 100% του κόστους επένδυσης

Διάρκεια δανείου

έως 20 έτη

Περίοδος χάριτος

έως 18 μήνες

Παγκρήτια EASY BUSINESS - Δάνειο Επαγγελματικής Στέγης

Στεγάστε την επιχείρησή σας στο δικό σας χώρο

Σας παρέχουμε χρηματοδότηση για να στεγάσετε την επιχείρησή σας στο δικό σας χώρο. 

Είτε επιθυμείτε την αγορά νέας, είτε την επέκταση / ανακαίνιση της υπάρχουσας επαγγελματικής σας στέγης, η Παγκρήτια Τράπεζα σας προσφέρει την κατάλληλη χρηματοδοτική λύση, μέσω του Δανείου Επαγγελματικής Στέγης Παγκρήτια EASY BUSINESS, προκειμένου να αποκτήσετε τις ιδανικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Το Παγκρήτια EASY BUSINESS - Δάνειο Επαγγελματικής Στέγης απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και είναι ιδανικό για:

  • Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επέκταση επαγγελματικής στέγης και εγκαταστάσεων
  • Ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση ιδιόκτητου ή μισθωμένου επαγγελματικού ακινήτου, καθώς και για 
  • Αγορά οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση επαγγελματικής στέγης / εγκαταστάσεων 
Χαρακτηριστικά του δανείου

Ύψος 
Από 10.000 €

Ποσοστό χρηματοδότησης
Έως το 100% του κόστους επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας του ακινήτου σε περίπτωση εγγραφής προσημείωσης.

Διάρκεια 
Έως 20 έτη 

Επιτόκιο 
Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3Μ πλέον περιθωρίου από 2,25% και εισφοράς του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).
Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης και το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ.

Αποπληρωμή
Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης (μερικής ή ολικής) χωρίς επιβάρυνση.

Περίοδος χάριτος 
Έως 18 μήνες 

Εκταμίευση
- Εφάπαξ εκταμίευση για αγορά επαγγελματικής στέγης ή οικοπέδου
- Τμηματικές εκταμιεύσεις για ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση, ανακαίνιση/επισκευή/συντήρηση επαγγελματικής στέγης