Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Η Διοί­κη­ση της Πα­γκρή­τιας Τρά­πε­ζας έχει κα­θο­ρί­σει και τεκ­μη­ριώ­σει την πο­λι­τι­κή, τους στό­χους της καθώς και τη δέ­σμευ­σή της ως προς την Ποιό­τη­τα, βα­σι­σμέ­νη στην εφαρ­μο­γή Συ­στή­μα­τος Δια­χεί­ρι­σης Ποιό­τη­τας κατά το διε­θνές πρό­τυ­πο EN ISO 9001:2015.

Η Πο­λι­τι­κή Ποιό­τη­τας είναι προ­σαρ­μο­σμέ­νη στους ορ­γα­νω­τι­κούς στό­χους της Τρά­πε­ζας, καθώς και στις απαι­τή­σεις και τις προσ­δο­κί­ες των πε­λα­τών της.


Στο πλαί­σιο αυτό:

  • Εφαρ­μό­ζο­νται και­νο­τό­μες μέ­θο­δοι και δρά­σεις για τη δη­μιουρ­γία πρω­το­πο­ρια­κών προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών και την εξα­σφά­λι­ση του μέ­γι­στου πο­σο­στού κά­λυ­ψης των ανα­γκών των πε­λα­τών, μέσα από ολο­κλη­ρω­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες υψη­λής ποιό­τη­τας
  • Ανα­θε­ω­ρού­νται και προ­σαρ­μό­ζο­νται συ­νε­χώς οι δρα­στη­ριό­τη­τες και η ορ­γα­νω­τι­κή δομή, με στόχο την πλήρη συμ­μόρ­φω­ση με τις απαι­τή­σεις της νο­μο­θε­σί­ας που διέ­πει τη λει­τουρ­γία των Τρα­πε­ζι­κών Ιδρυ­μά­των
  • Αξιο­ποιού­νται όλα τα σύγ­χρο­να τε­χνο­λο­γι­κά μέσα, για τη συ­νε­χή βελ­τί­ω­ση των  υπο­δο­μών της Τρά­πε­ζας, με στόχο τη δια­τή­ρη­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και της κερ­δο­φο­ρί­ας της
  • Ανα­πτύσ­σο­νται μη­χα­νι­σμοί ανα­γνώ­ρι­σης και αξιο­ποί­η­σης όλων των ευ­και­ριών σε κάθε τομέα που αφορά στη λει­τουρ­γία της Τρά­πε­ζας
  • Λαμ­βά­νο­νται όλα τα εν­δει­κνυό­με­να μέτρα για την ασφά­λεια στις συ­ναλ­λα­γές και τη δια­χεί­ρι­ση των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων
  • Υπάρ­χει η δέ­σμευ­ση για τη συ­νε­χή αύ­ξη­ση του βαθ­μού ικα­νο­ποί­η­σης των εν­δια­φε­ρό­με­νων μερών της Τρά­πε­ζας
  • Βελ­τιώ­νο­νται συ­νε­χώς και απλο­ποιού­νται οι δια­δι­κα­σί­ες, ώστε να επι­τυγ­χά­νε­ται ευ­ε­λι­ξία, τα­χύ­τη­τα και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των πε­λα­τών  
  • Αξιο­ποιού­νται οι δυ­να­τό­τη­τες και τα ερ­γα­λεία του Συ­στή­μα­τος Δια­χεί­ρι­σης Ποιό­τη­τας με σκοπό τη διαρ­κή εδραί­ω­ση και βελ­τί­ω­ση της απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τάς του
  • Ανα­πτύσ­σο­νται ερ­γα­λεία και επι­μορ­φώ­νε­ται το στε­λε­χια­κό δυ­να­μι­κό της Τρά­πε­ζας, επι­διώ­κο­ντας επι­χει­ρη­σια­κή γνώση, επαγ­γελ­μα­τι­κή επάρ­κεια και ευαι­σθη­το­ποί­η­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων, για την υλο­ποί­η­ση των στό­χων ποιό­τη­τας
  • Δια­τη­ρεί­ται ένα ερ­γα­σια­κό πε­ρι­βάλ­λον υψη­λών προ­δια­γρα­φών, ασφα­λές για τους ερ­γα­ζό­με­νους και τους επι­σκέ­πτες της τρά­πε­ζας.