Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ποσό

από 25.000€ 

Επιτόκιο

συνδυασμός σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου 

Αποπληρωμή

έως 30 έτη

Οικία Flexy

Η ευέλικτη λύση για στεγαστικές ανάγκες

Επωφεληθείτε απο τον συνδυασμό επιτοκίων με σταθερή δόση έως τα πρώτα 10 έτη του δανείου και κυμαινόμενο επιτόκιο για το υπόλοιπο της διάρκειάς του.

Πλεονεκτήματα
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μηνών 
 • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
 • Εφάπαξ εκταμίευση για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου ή τμηματικές εκταμιεύσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών

Χαρακτηριστικά του δανείου

Δικαιούχοι

Φυσικά Πρόσωπα, η ηλικία των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 75 έτη στη λήξη του δανείου.

 

 

Σκοπός

Το δάνειο παρέχεται για :

 • Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας
 • Aγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας

Ποσοστό χρηματοδότησης

Ανάλογα με τον σκοπό του στεγαστικού δανείου το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει:

 • Έως το 80% της εμπορικής αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας και
 • Έως το 100% του οφειλόμενου ποσού βάσει του συμβολαίου αγοράς ή του κόστους εργασιών

Επιτόκιο

Σταθερό για τα πρώτα 3, 5 ή 10 έτη και στη συνέχεια Κυμαινόμενο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου

Διάρκεια δανείου Σταθερό επιτόκιο Κυμαινόμενο επιτόκιο

Έως 30 έτη

 

Για τα 3 πρώτα έτη
3,00%
(LTV≤ 60%)
3,20%
(60% < LTV ≤ 80%)

 

 

 

Euribor τριμήνου
πλέον περιθωρίου

2,00%
(LTV≤ 60%)
ή
2,50%
(60% < LTV ≤ 80%)

 

 

Για τα 5 πρώτα έτη
3,50%
(LTV≤ 60%)
3,70%
(60% < LTV ≤ 80%)

Για τα 10 πρώτα έτη
4,00%
(LTV≤ 60%)
4,20%
(60% < LTV ≤ 80%)

 • Το ύψος του σταθερού επιτοκίου και του περιθωρίου καθορίζονται από το ποσοστό χρηματοδότησης
 • Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12%
 • Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ.

 

Ενδεικτικό Παράδειγμα Στεγαστικού Δανείου με σταθερό επιτόκιο για τα 10 πρώτα έτη και εν συνεχεία κυμαινόμενο και εμπράγματη εξασφάλιση (διάρκεια δανείου 30 έτη)

Για ποσό στεγαστικού δανείου 100.000 € (συνολικό ποσό πίστωσης) με ονομαστικό ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,20% (60% < LTV ≤ 80%) πλέον εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12% για τα δέκα πρώτα έτη και στη συνέχεια ονομαστικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3μήνου (η τιμή του Euribor 3μήνου που έχει χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του παραδείγματος είναι 3,70%) πλέον περιθωρίου 2,50% πλέον εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,12% για τα επόμενα είκοσι έτη για το οποίο συμφωνήθηκε αποπληρωμή σε 360 μηνιαίες δόσεις και παροχή εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, εφάπαξ έξοδα € 605,60 και συνολικά έξοδα ασφάλισης πυρός σεισμού 4.320 €:

Συνολικό ποσό πίστωσης: 100.000 €

Συνολικό κόστος πίστωσης: 103.949,23 € εκ των οποίων τόκοι 99.023,63 €,  έξοδα 605,60 € και ασφάλιστρα 4.320 €

Συνολικό ποσό προς αποπληρωμή: 203.949,23 €

Ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ: 5,19%

Έξοδα

Δεν επιβαρύνεστε με έξοδα για την εξέταση και έγκριση του αιτήματός σας.

Τα έξοδα νομικού, τεχνικού ελέγχου και εγγραφής προσημείωσης βαρύνουν τον δανειολήπτη σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών.

Αποπληρωμή

Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται ανάλογα με τον σκοπό του δανείου και μπορεί να ανέλθει έως 30 έτη.

Έχετε τη δυνατότητα πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση.

Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Παγκρήτια Τράπεζα.

 

Εξασφαλίσεις

 • Α΄ σειράς Προσημείωση Υποθήκης ακινήτου
 • Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος

Aσφάλιση

 • Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου κατά Πυρός-Σεισμού.
 • Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ

Δείτε επιπλέον