Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Οι πολλαπλές συναλλαγές σας γίνονται εύκολα και γρήγορα

Μπορείτε να εκτελέσετε ένα αρχείο πολλαπλών συναλλαγών με:

1. Εισαγωγή αρχείου μισθοδοσίας

 • Μία ανάληψη του λογαριασμού χρέωσης - Πολλαπλές μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων στην Παγκρήτια Τράπεζα

Υποστηρίζονται αρχεία τύπων .csv και .txt.

Για οδηγίες δημιουργίας των αρχείων επισκεφθείτε την ενότητα «Δημιουργία αρχείου csv» ή «Δημιουργία αρχείου txt».

2. Εισαγωγή αρχείου πολλαπλών συναλλαγών

 • Πολλαπλές αναλήψεις του λογαριασμού χρέωσης – πολλαπλές μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων στην Παγκρήτια Τράπεζα ή σε τράπεζα εσωτερικού .
 • Πολλαπλές αναλήψεις του λογαριασμού χρέωσης – πολλαπλές πληρωμές οργανισμών οφειλής.

Υποστηρίζεται αρχείο τύπου .xls. Για οδηγίες δημιουργίας του αρχείου επισκεφθείτε την ενότητα «Δημιουργία αρχείου xls».

Οδηγίες δημιουργίας αρχείων

Δημιoυργία αρχείου .csv*

Το αρχείο πρέπει να περιέχει ακριβώς 5 στήλες στο πρώτο sheet με τα δεδομένα της μισθοδοσίας:

 • H στήλη A θα περιέχει τον αριθμό 1 σε όλες τις γραμμές
 • H στήλη Β θα περιέχει το IBAN του λογαριασμού του υπαλλήλου σας
 • Η στήλη C θα περιέχει το Α.Φ.Μ. του υπαλλήλου σας
 • Η στήλη D θα περιέχει το ποσό συναλλαγής. Το ποσό μπορεί να έχει μόνο 2 δεκαδικά ψηφία. Το σύμβολο διαχωρισμού για τα δεκαδικά θα πρέπει να είναι μόνο το "," ( κόμμα )
 • H στήλη E μπορεί να περιέχει έως 40 χαρακτήρες που να υποδηλώνουν σχόλια για την εγγραφή (εκεί μπορείτε να βάλετε το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία)

*Από το excel πατήστε αποθήκευση ως άλλες μορφές CSV(οριοθετημένο με κόμματα)

Δημιoυργία αρχείου .txt*

H κάθε εγγραφή του αρχείου θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Το πρώτο ψηφίο πρέπει να έχει πάντα την τιμή ‘1’
 • Τα επόμενα σαράντα (40) ψηφία είναι ο λογαριασμός πίστωσης σε μορφή ΙΒΑΝ
 • Τα επόμενα δεκαπέντε (15) ψηφία ορίζουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου του πελάτη (Α.Φ.Μ.)
 • Τα επόμενα δέκα (10) ψηφία είναι το ποσό της συναλλαγής. Ανάμεσα στα ψηφία του ποσού θα πρέπει να υπάρχει σημείο διαχωρισμού για τα δεκαδικά ή τις χιλιάδες. Τα 2 τελευταία ψηφία του ποσού θα θεωρούνται πάντα δεκαδικά
 • Στην συνέχεια μπορεί να υπάρχουν έως 140 χαρακτήρες που να υποδηλώνουν σχόλια για την εγγραφή

Τα πεδία πρέπει να είναι οριοθετημένα με ελληνικό ερωτηματικό.

Παράδειγμα: Έστω ότι θέλουμε να πιστώσουμε στο λογαριασμό GR6208710600210114264158784 του πελάτη µε ΑΦΜ 099152456 το ποσό των 1.131,12€.

Παρακάτω φαίνεται η γραμμογράφηση του αρχείου:

1;GR6208710600210114264158784;099152456;113112;ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ2014

Το πρώτο ψηφίο είναι η ένδειξη ότι ο λογαριασμός δεν είναι ΙΒΑΝ αλλά ΒΒΑΝ. Όπως βλέπουμε το «0106002101142641» είναι ο λογαριασμός µε 010600210114264 ο αριθμός και 1 το ψηφίο ελέγχου. Στην συνέχεια παρατηρούμε ότι το ΑΦΜ είναι το «099152456». Το ποσό είναι «0000113112» που παρατηρούμε ότι δεν έχει διαχωριστικά για τις χιλιάδες και τα δεκαδικά ψηφία.

Δημιoυργία αρχείου .xls*

Για μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων στην Παγκρήτια Τράπεζα ή σε τράπεζα εσωτερικού, το ο αρχείο πρέπει να περιέχει ακριβώς 6 στήλες στο πρώτο sheet με τα δεδομένα των συναλλαγών:

 • Η στήλη Α πρέπει να περιέχει τον κωδικό swift της τράπεζας που ανήκει το IBAN του λογαριασμού πίστωσης.

Τράπεζα ή Οργανισμός

Swift Code

AEGEAN BALTIC BANK S.A.

AEBAGRAA

ALPHA BANK AE

CRBAGRAA

ATTICA BANK SA

ATTIGRAA

B&N BANK GREEK BRANCH

KEDRGRAA

BANK OF AMERICA, N.A. ATHENS

BOFAGR2X

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

PARBGRAX

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED

CITIGRAA

EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ S.A

ERBKGRAA

FCΕ BANK PLC

FOGRGRA1

HSBC BANK

STPGGRAA

HELLENIC EXCHANGES S.A.

HCSDGRAA

PROCREDIT BANK

PRCBGRAA

UNICREDIT BANK AG

HYVEGRAA

VIVA PAYMENT SERVICES S.A

VPAYGRAA

ZIRAAT BANK

TCZBGRAT

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ETHNGRAA

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

IBOGGRAA

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

STPGGRAA

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

STDRGR2A

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

STEOGR21

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

STIOGR21

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

STTKGR22

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.

STKAGRA1

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

COESGR21

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

STXAGRA2

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

STPIGR21

ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ

CDLFGRA1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ATTIGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

PIRBGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

BNGRGRAA

 • Η στήλη Β πρέπει να περιέχει τον λογαριασμό πίστωσης σε μορφή IBAN

 • Η στήλη C πρέπει να περιέχει την αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) του δικαιούχου του λογαριασμού πίστωσης
 • Η στήλη D θα περιέχει το ποσό συναλλαγής. Το ποσό μπορεί να έχει μόνο 2 δεκαδικά ψηφία. Το σύμβολο διαχωρισμού για τα δεκαδικά θα πρέπει να είναι μόνο το "," ( κόμμα )
 • Η στήλη E πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του λογαριασμού πίστωσης.
 • Η στήλη F πρέπει να περιέχει τα σχόλια της κατάθεσης


* * Η χρέωση του εμβάσματος μέσω αρχείου πολλαπλών συναλλαγών θα γίνεται αποκλειστικά με “Επιμερισμό Εξόδων”.


Για πληρωμές σε οργανισμούς οφειλής, το αρχείο πρέπει να περιέχει ακριβώς 3 στήλες στο πρώτο sheet με τα δεδομένα των πληρωμών:

 • Η στήλη A πρέπει να περιέχει τον σωστό κωδικό πληρωμής
  Προσοχή!
  - Για Βεβαιωμένες στη Δ.Ο.Υ οφειλές, τα τρία μέρη του κωδικού πληρωμής πρέπει να διαχωρίζονται με το σύμβολο «|» π.χ 123456789|900115929|186019400056
  - Για e-παράβολο, τα δύο μέρη του κωδικού πληρωμής πρέπει να διαχωρίζονται με το σύμβολο «|» π.χ 225761113|95809200040
 • Η στήλη B πρέπει να περιέχει το ποσό συναλλαγής. Το ποσό μπορεί να έχει μόνο 2 δεκαδικά ψηφία. Το σύμβολο διαχωρισμού για τα δεκαδικά θα πρέπει να είναι μόνο το "," ( κόμμα )
 • Η στήλη C πρέπει να περιέχει τα σχόλια της πληρωμής