Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Πρόοδος

Καταναλωτικό Δάνειο για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

Δικαιούχοι
  • φοιτητές/σπουδαστές &
  • φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να καλύψουν τα δίδακτρα ιδιωτικoύ σχολείου
Επιτόκιο

κυμαινόμενο, Euribor 1Μ, πλέον περιθωρίου 7,70%

Ποσό

από 5.000 € έως 25.000 €

Πρόοδος

Στηρίζουμε έμπρακτα την πρόοδο μικρών και μεγάλων

Καλύψτε με ευκολία έξοδα φοίτησης για οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα.

Πλεονεκτήματα
  • Προνομιακό επιτόκιο
  • Ευέλικτη αποπληρωμή 
  • Απευθείας πληρωμή του εκπαιδευτικού ιδρύματος, χωρίς επιπλέον έξοδα

Χαρακτηριστικά του δανείου

Σκοπός

  • Κάλυψη του κόστους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Κάλυψη του κόστους φοίτησης σε Ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και προαιρετικών δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στο πλαίσιο αυτής

Ποσό

Από 5.000 € έως 25.000 €.

Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των διδάκτρων, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα μας προσκομίσετε.

 

Επιτόκιο 

Κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 7,70%*

Tο παραπάνω επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,60%.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς.

 

*Ενδεικτικό παράδειγμα ΣΕΠΠΕ: 12,73% για δάνειο 10.000 € διάρκειας 60 μηνών, με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από Euribor μηνός (η τιμή του Euribor μηνός που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του παραδείγματος είναι 3,75%), περιθώριο 7,70% και εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60%

Χωρίς έξοδα δανείου

Δεν επιβαρύνεστε με έξοδα για την εξέταση και έγκριση του αιτήματός σας.

Αποπληρωμή

Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι από 6 έως 84 μήνες και πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας.

Μπορείτε να αποπληρώσετε ολικά ή μερικά το δάνειό σας πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία χωρίς καμία επιβάρυνση.

Εξασφαλίσεις

Σε περίπτωση απουσίας εισοδήματος του αιτούντος φοιτητή/σπουδαστή η παροχή προσωπικής εγγύησης τουλάχιστον ενός εκ των γονέων είναι υποχρεωτική.

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

Ασφάλιση

Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ

Δικαιολογητικά

Εκτός απο τα προβλεπόμενα για την εξέταση αιτήματος δανείου καταναλωτικής πίστης

θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε

  • Βεβαίωση εγγραφής ή ακαδημαϊκή ταυτότητα
  • Πλάνο πληρωμής των διδάκτρων/δραστηριοτήτων/εξόδων μετακίνησης από τη γραμματεία του εκπαιδευτικού ιδρύματος

Δείτε επιπλέον