Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) είναι το καταγεγραμμένο σύνολο των Διαδικασιών και των Ελεγκτικών Μηχανισμών μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας.
Στο ΣΕΕ περιγράφεται ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες των υπηρεσιακών μονάδων που έχουν ρόλο ελέγχου και διαχείρισης των επιχειρηματικών και λειτουργικών κινδύνων και οι οποίες είναι :  

  1. η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
  2. η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  3. η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων

Το ΣΕΕ έχει ως στόχο τη διασφάλιση της υλοποίησης της επιχειρησιακής στρατηγικής με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, σύμφωνα πάντα με τα όσα προβλέπει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Αποβλέπει δε, στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση όλων των κινδύνων, στους οποίους εκτίθεται ή δύναται να εκτεθεί η Τράπεζα, προστατεύοντας τη φήμη και τα συμφέροντα της, καθώς και των μετόχων και των πελατών της.