Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Σχεδιάστε ελεύθερα και ολοκληρώστε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα με Κεφάλαιο Κίνησης από την Παγκρήτια Τράπεζα

Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης

Το Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επαναλαμβανόμενες (τακτικές) ανάγκες ρευστότητας.

Οι τόκοι εξοφλούνται ανά ημερολογιακό 3μηνο μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί.

Το επιτόκιο είναι Κυμαινόμενο με βάση το Euribor.

Το ύψος του ορίου του Ανακυκλούμενου Κεφαλαίου Κίνησης καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχείρησης, με διάρκεια ισχύος έως 1 έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

 

Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα

Το Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εφάπαξ ανάγκες ρευστότητας.

Η πληρωμή του πραγματοποιείται με ισόποσες μηνιαίες, 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες  δόσεις.  

Το επιτόκιο είναι Κυμαινόμενο με βάση το Euribor.

Η διάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα είναι από 2 έως 3 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

 

 

Κεφάλαιο Κίνησης έναντι επιταγών πελατείας

Το Κεφάλαιο Κίνησης έναντι επιταγών πελατείας απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τακτικές ανάγκες ρευστότητας.

Οι τόκοι εξοφλούνται ανά ημερολογιακό 3μηνο μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί.

Το επιτόκιο είναι Κυμαινόμενο με βάση το Euribor.

Το ύψος του ορίου του Κεφαλαίου Κίνησης έναντι επιταγών πελατείας καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχείρησης, ενώ ανανεώνεται κατά μέγιστο κάθε 12 μήνες.

 

 

 

Κεφάλαιο Κίνησης έναντι εγκεκριμένης επιχορήγησης από επιχορηγούμενα προγράμματα

Το Κεφαλαίο Κίνησης έναντι εγκεκριμένης επιχορήγησης από επιχορηγούμενα προγράμματα απευθύνεται σε  επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα.

Η πληρωμή του πραγματοποιείται ως προς το κεφάλαιο από την είσπραξη της επιχορήγησης, ενώ οι τόκοι με ισόποσες μηνιαίες ή 3μηνιαίες δόσεις.  

Το επιτόκιο είναι Κυμαινόμενο με βάση το Euribor.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής δίχως επιβάρυνση.

 

 

Κεφάλαιο κίνησης έναντι τίτλων αποθήκευσης ΠΑΕΓΑΕ

Το  Κεφάλαιο Κίνησης έναντι τίτλων αποθήκευσης ΠΑΕΓΑΕ απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τακτικές ανάγκες ρευστότητας.

Ο τρόπος πληρωμής του, είναι ως προς το κεφάλαιο με την αίτηση πληρωμής αποδέσμευσης των εμπορευμάτων του Τίτλου Αποθήκευσης ΠΑΕΓΑΕ και ως προς τους τόκους, πληρώνονται ανά τρίμηνο μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί.

Το επιτόκιο είναι Κυμαινόμενο με βάση το Euribor.

Το ύψος του ορίου του Κεφαλαίου Κίνησης έναντι τίτλων αποθήκευσης ΠΑΕΓΑΕ καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών, ενώ ανανεώνεται κάθε 12 μήνες.

 

 

Σημείωση: Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).