Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Με τους παρόντες όρους χρήσης καθορίζονται οι Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (στο εξής  «η Τράπεζα»).

Η Τράπεζα μέσω του ιστοτόπου της, παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με την Τράπεζα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και την δυνατότητα να κάνει χρήση των προαναφερθέντων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πριν χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης/χρήσης τον ιστότοπο της Τράπεζας, παρακαλούμε να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους που διέπουν τη χρήση του.
Η χρήση του παρόντος ιστότοπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.
Εάν η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής του διαδικτυακού τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες  Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου της Τράπεζας έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. 

 

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της επωνυμίας, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, γραφικών, ειδήσεων, άρθρων, πληροφοριών, δεδομένων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, ονομασιών και περιγραφών προϊόντων και υπηρεσιών, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων (εξαιρουμένων των προστατευόμενων δικαιωμάτων τρίτων) αποτελεί ιδιοκτησία της Τράπεζας και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Τράπεζας, η συνολική ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, ή λοιπή χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό. 

Ρητά διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι με τα ανωτέρω η Τράπεζα παραχωρεί στον χρήστη, με οποιονδήποτε τρόπο, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπο της Τράπεζας, προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους. 

Β. Συμπεριφορά χρηστών
Η χρήση του ιστότοπου της Τράπεζας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του, από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου, οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην Τράπεζα.

Οι χρήστες/επισκέπτες έχουν την υποχρέωση να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή/και την πτώση, βλάβη, δυσλειτουργία του. Επίσης, έχουν την υποχρέωση να απέχουν από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της Τράπεζας.