Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Με τους παρόντες όρους χρήσης καθορίζονται οι Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (στο εξής  «η Τράπεζα»).

Η Τράπεζα μέσω του ιστοτόπου της, παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με την Τράπεζα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και την δυνατότητα να κάνει χρήση των προαναφερθέντων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πριν χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης/χρήσης τον ιστότοπο της Τράπεζας, παρακαλούμε να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους που διέπουν τη χρήση του.
Η χρήση του παρόντος ιστότοπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.
Εάν η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής του διαδικτυακού τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες  Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου της Τράπεζας έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. 

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της επωνυμίας, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, γραφικών, ειδήσεων, άρθρων, πληροφοριών, δεδομένων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, ονομασιών και περιγραφών προϊόντων και υπηρεσιών, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων (εξαιρουμένων των προστατευόμενων δικαιωμάτων τρίτων) αποτελεί ιδιοκτησία της Τράπεζας και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Τράπεζας, η συνολική ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, ή λοιπή χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό. 

Ρητά διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι με τα ανωτέρω η Τράπεζα παραχωρεί στον χρήστη, με οποιονδήποτε τρόπο, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπο της Τράπεζας, προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους. 

Β. Συμπεριφορά χρηστών
Η χρήση του ιστότοπου της Τράπεζας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του, από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου, οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην Τράπεζα.

Οι χρήστες/επισκέπτες έχουν την υποχρέωση να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή/και την πτώση, βλάβη, δυσλειτουργία του. Επίσης, έχουν την υποχρέωση να απέχουν από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που η Τράπεζα εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου την Τράπεζα.

Γ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων
Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να διοδευθούν μέσω του ιστότοπου της Τράπεζας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών/διαχειριστών τους. Η Τράπεζα δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της Τράπεζας, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για σφάλματα, ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. 

Για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των διαδικτυακών τόπων τρίτων, οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται στους διαχειριστές αυτών. 

Δ. Περιορισμός ευθύνης
Η  Τράπεζα χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Τράπεζα δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου λόγω της χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω του ιστότοπου, στο βαθμό που δεν αφορούν την ίδια την Τράπεζα, συλλέγονται από την Τράπεζα από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες του ιστότοπου αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές, δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις της  Τράπεζας. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών αυτών.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν συνιστά άμεση ή έμμεση οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή/σύσταση, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως, ή για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης  η οποία επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα, με την  Τράπεζα ή με τρίτους και η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του ιστότοπου από τους επισκέπτες/χρήστες, στους οποίους εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιονδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή  τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Τράπεζα δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω του ιστοτόπου πληροφοριών. 

Ε. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου
Η πρόσβαση στον ιστότοπο παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για την επίσκεψή του στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από κακόβουλο λογισμικό.

Η Τράπεζα έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία του διαδικτυακού της τόπου από κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. 

Δεν εγγυάται ωστόσο ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι ελεύθερο κακόβουλου λογισμικού, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

ΣΤ. Προσωπικά Δεδομένα-Cookies
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του https://www.pancretabank.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon/διαδικτυακού τόπου της Τράπεζας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί στον διαδικτυακό της τόπο  “cookies” για διαφορετικούς λόγους, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και αποτελεσματικότερου περιβάλλοντος για τους επισκέπτες/χρήστες του. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Πολιτική Cookies

  1. Τροποποίηση των Όρων χρήσης
    Η  Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και το περιεχόμενο του ιστότοπου, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Η ισχύς κάθε τροποποίησης ξεκινά με την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο.

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να προβαίνουν στον συχνό έλεγχο των παρόντων Όρων Χρήσης για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του ιστότοπου μετά την ανάρτηση των νέων Όρων, θα τεκμαίρεται  ότι έχουν αποδεχτεί πλήρως τις τροποποιήσεις αυτές. 

Η. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται  από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία τους καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με αυτούς ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. 
Σε περίπτωση που  κάποιος από τους παρόντες όρους χρήσης κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς και η δεσμευτικότητα των υπόλοιπων Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα εφαρμόζονται κανονικά. 

Θ. Γλώσσα
Η πρωτότυπη και αυθεντική αποτύπωση των Όρων Χρήσης έχει γίνει στην Ελληνική γλώσσα και εν συνεχεία έχει γίνει μετάφραση στην Αγγλική. Σε περίπτωση που προκύπτουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ της ελληνικής και αγγλικής εκδοχής των Όρων Χρήσης, επικρατεί η εκδοχή των Όρων Χρήσης στα Ελληνικά