Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Απευθύνεται σε

Μικρές επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες με κύκλο εργασιών έως
2,5 € εκ.

Τύπος Χρηματοδότησης

Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός με ετήσια ανανέωση

Σκοπός

Κάλυψη επαναλαμβανόμενων ή έκτακτων αναγκών ρευστότητας 

Ενημερωθείτε για τις χρηματοδοτικές λύσεις Κεφαλαίου Κίνησης Παγκρήτια EASY BUSINESS

Παγκρήτια EASY BUSINESS - Κεφάλαιο Κίνησης Ανοιχτό

Το Παγκρήτια EASY BUSINESS - Κεφάλαιο Κίνησης Ανοιχτό είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ανακυκλούμενης πίστωσης για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους, να αναπτύξουν τις εργασίες τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, καλύπτοντας άμεσα τις επαναλαμβανόμενες, εποχικές ή/και έκτακτες ανάγκες ρευστότητας.

Με το Παγκρήτια EASY BUSINESS - Κεφάλαιο Κίνησης Ανοιχτό σας παρέχεται η δυνατότητα:

 • πρόσβασης σε χρηματοδότηση χωρίς την παροχή εμπράγματης εξασφάλισης
 • ελεύθερης χρήσης της πίστωσης ανάλογα με τις ανάγκες σας, όπως αυτές προκύπτουν από τον συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησής σας
 • αποπληρωμής του κεφαλαίου με ελεύθερες καταβολές, σύμφωνα με τις ταμειακές δυνατότητές σας
 • επαναχρησιμοποίησης του κεφαλαίου που έχει αποπληρωθεί
 • καταβολής των τόκων ανά τρίμηνο και μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης:

Ύψος πιστωτικού ορίου: Από 20.000 € έως 100.000 €. Το ύψος του ορίου καθορίζεται από τις ανάγκες της επιχείρησης, τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό της κύκλωμα

Διάρκεια
: Μέχρι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Επιτόκιο: Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3M πλέον περιθωρίου από 5,00% και Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).
Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ.

Αποπληρωμή: Ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου σύμφωνα με τις ταμειακές ροές της επιχείρησης. Καταβολή τόκων ανά ημερολογιακό τρίμηνο και μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί.

Εξασφαλίσεις: Μόνο προσωπικές εγγυήσεις

Παγκρήτια EASY BUSINESS - Κεφάλαιο Κίνησης με Εμπράγματη Εξασφάλιση

Το Παγκρήτια EASY BUSINESS - Κεφάλαιο Κίνησης με Εμπράγματη Εξασφάλιση είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ανακυκλούμενης πίστωσης, το οποίο σας δίνει την ευκαιρία πρόσβασης σε μεγαλύτερα κεφάλαια, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Είναι μια ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης, η οποία σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε περιουσιακά σας στοιχεία, λαμβάνοντας χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους, ώστε να διασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας και να επιτύχετε την ανάπτυξη των εργασιών της.

Με το Παγκρήτια EASY BUSINESS - Κεφάλαιο Κίνησης με Εμπράγματη Εξασφάλιση σας δίνεται η δυνατότητα:

 • αξιοποίησης  περιουσιακών στοιχείων για ευνοϊκότερη τιμολόγηση
 • ελεύθερης χρήσης της πίστωσης, ανάλογα με τις ανάγκες που απορρέουν από το συναλλακτικό σας κύκλωμα
 • ευέλικτης αποπληρωμής βάσει των ταμειακών ροών της επιχείρησης 
 • καταβολής τόκων μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης:

Ύψος πιστωτικού ορίου: Από 25.000 € έως 1.000.000 €. Το ύψος του ορίου καθορίζεται από τις ανάγκες της επιχείρησης, τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό της κύκλωμα, καθώς και από τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

Διάρκεια: Μέχρι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Επιτόκιο: Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3M πλέον περιθωρίου από 2,25% και Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).
Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ.

Αποπληρωμή: Ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου σύμφωνα με τις ταμειακές ροές της επιχείρησης. Καταβολή τόκων ανά ημερολογιακό τρίμηνο και μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί.

Εξασφαλίσεις: Προσημείωση επί ακινήτου ή ενέχυρο επί καταθέσεων.

Παγκρήτια EASY BUSINESS - Κεφάλαιο Κίνησης έναντι Επιταγών/ Τιμολογίων

Το Παγκρήτια EASY BUSINESS - Κεφάλαιο Κίνησης έναντι επιταγών ή τιμολογίων είναι ένα  χρηματοδοτικό εργαλείο ανακυκλούμενης πίστωσης κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, με τακτικές ή εποχικές ανάγκες ρευστότητας, καθώς τους παρέχει την ευκαιρία να προεισπράττουν επιταγές πελατείας τους ή τιμολόγια επί πιστώσει σε φορείς του Δημοσίου.

Με το Παγκρήτια EASY BUSINESS - Κεφάλαιο Κίνησης έναντι Επιταγών / Τιμολογίων σας δίνεται η δυνατότητα:

 • αξιοποίησης μεταχρονολογημένων απαιτήσεων για ενίσχυση της ρευστότητάς σας
 • εξόφλησης τόκων ανά τρίμηνο και μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί
 • χρηματοδότησης των αναγκών σας με ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης:

Ύψος πιστωτικού ορίου: Από 20.000 € έως 1.000.000 €. Το ύψος του ορίου καθορίζεται από τις ανάγκες της επιχείρησης, τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό της κύκλωμα.

Διάρκεια: Μέχρι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Επιτόκιο: Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3M πλέον περιθωρίου από 3,50% και Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).
Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ.

Αποπληρωμή: Καταβολή κεφαλαίου με την είσπραξη των επιταγών ή των τιμολογίων. Καταβολή τόκων ανά ημερολογιακό τρίμηνο και μόνο για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί.

Εξασφαλίσεις: Ενέχυρο επί επιταγών πελατείας ή εκχώρηση επί πιστώσει τιμολογίων.

Τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια ιδέα που έχει έρθει η ώρα της.
Λέξεις από
Βίκτωρ Ουγκώ
Γάλλος συγγραφέας (1802-1885)