Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Με τον Ν.4493/2017 κυρώθηκε το Μνημόνιο Συνεννόησης και η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act), για την αποτροπή της φοροδιαφυγής.

Για τη συμμόρφωση των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και της Παγκρήτιας Τράπεζας, με την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία και το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο της FATCA, υποχρεούνται να προσδιορίζουν τους πελάτες τους, οι οποίοι θεωρούνται βάσει νομοθεσίας ότι είναι πολίτες ή κάτοικοι των ΗΠΑ, «Πρόσωπα ΗΠΑ» και να αναφέρουν, σε ετήσια βάση, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς τους, μέσω της Ελληνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εξόδων (ΑΑΔΕ), προς την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (Internal Revenue Service - IRS) των ΗΠΑ.

Όλα τα απαραίτητα δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες τηρούνται και φυλάσσονται με ασφάλεια  από την Τράπεζα αποκλειστικά για το σκοπό που προορίζονται, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της FATCA μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του  Internal Revenue Service IRS ή  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή να ενημερωθείτε από το φοροτεχνικό σας σύμβουλο.

Έντυπα φορολογικής συμμόρφωσης για τον FATCA

Σύμφωνα με το νόμο για τη φορολογική συμμόρφωση λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA) για αμερικανούς πολίτες με εισοδήματα σε χώρες εκτός ΗΠΑ πρέπει να συμπληρώσετε τα ακόλουθα έντυπα: