Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Σκοπός δανείου

κατασκευή ή αγορά λειτουργούντος Φ/Β σταθμού έως 500kW

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3Μ πλέον περιθωρίου από 2,50% 

Διάρκεια δανείου

έως 18 έτη

Στηρίζουμε την πράσινη ανάπτυξη και ενθαρρύνουμε τις επιχειρηματικές επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

Δικαιούχοι

Το δάνειο διατίθεται για κατασκευή νέου Φ/Β σταθμού ισχύος έως 500 kW, για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και για αγορά λειτουργούντος ή σε λειτουργική ετοιμότητα Φ/B σταθμού ισχύος έως 500 Kw, για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Δικαιούχοι του δανείου είναι:

  • Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με έδρα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων:
    • Nεοσύστατων επιχειρήσεων με αντικείμενο την επένδυση σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα
    • Ενεργειακών Κοινοτήτων
  • Eπαγγελματίες αγρότες που έχουν σκοπό την επέκταση του αντικειμένου τους

 

Πλεονεκτήματα

Εκταμιεύση 

  • Εφάπαξ για Φ/Β σταθμούς που είναι ενεργοί ή σε λειτουργική ετοιμότητα
  • Τμηματικά για τους υπό κατασκευή Φ/Β σταθμούς

Χρηματοδότηση Κατασκευαστικού Φ.Π.Α.

Για την διευκόλυνσή σας κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, σας δίνουμε τη δυνατότητα εξ ολοκλήρου χρηματοδότησης του ΦΠΑ, με Κεφάλαιο Κίνησης μέχρι 30.000 €, διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 2 χρόνια και προνομιακό επιτόκιο.

Περίοδος χάριτος

Για τους υπό κατασκευή Φ/Β σταθμούς και έως την έναρξη λειτουργίας τους παρέχεται έντοκη περίοδος χάριτος έως 12 μηνών.

Αποπληρωμή

Με τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης, μερικής ή ολικής, αποπληρωμής χωρίς ποινή.

 

Χαρακτηριστικά του δανείου

Ύψος χρηματοδότησης

Έως 80% του αποδεκτού από την Τράπεζα κόστους της επένδυσης και

Έως 100% του τιμήματος αγοραπωλησίας εφόσον η επένδυση αφορά σε αγορά λειτουργούντος ή σε λειτουργική ετοιμότητα Φ/Β σταθμού.

Διάρκεια

Έως 18 έτη (συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος) με την προϋπόθεση ότι υπολείπονται δύο επιπλέον έτη έως την λήξη της σύμβασης εγγυημένης τιμής.

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου από 2,50% και εισφοράς του Ν.128/75

Το περιθώριο του επιτοκίου διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και τις παρεχόμενες πρόσθετες εξασφαλίσεις (προσημείωση επί ακινήτου, ενεχυρίαση κατάθεσης).

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ.

Έξοδα

1% επί του ύψους του δανείου με ελάχιστο 1.500 €.

Το δάνειο επιβαρύνεται με τα εκάστοτε έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου καθώς και τα έξοδα της ετήσιας επικαιροποίησης της πιστοδοτικής σχέσης

Υποχρεωτική Ασφάλιση

Το έργο ασφαλίζεται υποχρεωτικά κατά την κατασκευαστική περίοδο και κατά την περίοδο λειτουργίας του, κατά πυρός και λοιπών κινδύνων.

Δείτε επιπλέον