Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Το Factoring στην Παγκρήτια

Pancreta Factors

Αντλήστε ρευστότητα από τις πωλήσεις σας, ξενοιάστε από χρονοβόρες διαδικασίες συμφωνίας υπολοίπων και διεκπεραίωσης εισπράξεων και διασφαλιστείτε από την εμφάνιση επισφαλειών.

Η Παγκρήτια Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων μέσω της θυγατρικής εταιρείας Παγκρήτια Factors Α.Ε.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται

Οι υπηρεσίες Factoring αφορούν μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (Προμηθευτές) με έδρα την Ελλάδα που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση στους Αγοραστές τους, με επαναληπτική ή μεμονωμένη αγοραστική συμπεριφορά.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν
  1. Χρηματοδότηση προς τον Προμηθευτή με μορφή προεξόφλησης ως ποσοστό επί της αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων
  2. Διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των εκχωρούμενων απαιτήσεων
  3. Επικοινωνία με τους Αγοραστές για συμφωνία υπολοίπων και είσπραξη απαιτήσεων
  4. Αξιολόγηση φερεγγυότητας των Αγοραστών
  5. Ανάληψη πιστωτικού κινδύνου Αγοραστών
Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Pancreta Factors προκειμένου να ενημερωθείτε για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες factoring που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

 

Επικοινωνήστε με την Pancreta Factors

Τ: 216 6868600 E: business@pancretafactors.gr