Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Ενόψει του μετασχηματισμού της Τράπεζας σε Ανώνυμη Εταιρεία αναρτώνται σύμφωνα με το άρθρο 107 Ν. 4601/2019 τα παρακάτω έγγραφα:

1. Το σχέδιο καταστατικού που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση

2. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το μετασχηματισμό σε ανώνυμη εταιρεία

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των 3 τελευταίων ετών (2017 – 2018 – 2019).

4. Η έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της Τράπεζας.

Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων είναι επίσης διαθέσιμα στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας επί της Λεωφ. Ικάρου αρ. 5 καθώς και στα καταστήματα του δικτύου.