Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Η Κανονιστική Συμμόρφωση είναι η διεύθυνση που μεριμνά για τη συνεχή διαδικασία προσαρμογής και τήρησης του κανονιστικού πλαισίου.
Αν και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι διοικητικά ανεξάρτητη και συγκροτήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων του εποπτικού πλαισίου και των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/9-3-2006. 
Κύρια αποστολή της είναι η επίτευξη της πλήρους και διαρκούς συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς.
Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης υπόκειται στον έλεγχο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της κανονιστικής συμμόρφωσης. 

Κύριες αρμοδιότητες 

Η θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και η εκπόνηση ετήσιου προγράμματος με στόχο την πλήρη και διαρκή συμμόρφωση προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Τράπεζας.

Η ενημέρωση της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου για ενδεχόμενες παραβάσεις του ρυθμιστικού πλαισίου ή τυχόν σημαντικές ελλείψεις.

Η ενημέρωση της Διοίκησης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης με την παροχή οδηγιών, συμβουλών και προτάσεων για την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.

Η παροχή οδηγιών σε περίπτωση τροποποιήσεων του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, για την αντίστοιχη προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζονται από τις υπηρεσιακές μονάδες και από τα καταστήματα της Τράπεζας.

Η διασφάλιση της διαρκούς ενημέρωσης των υπαλλήλων για τις εξελίξεις στο σχετικό με τις αρμοδιότητές τους ρυθμιστικό πλαίσιο, με τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ο συντονισμός και η υποστήριξη του έργου των υπευθύνων για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης σε επίπεδο καταστήματος, ώστε όλες οι μονάδες να συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την έννοια της ΠΔΤΕ 2577/2006.

Η διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο και η παροχή σχετικής διαβεβαίωσης προς το Δ.Σ.

Η κατάρτιση και εκπόνηση του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η ενημέρωση της Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή του.

Η διασφάλιση ότι η Τράπεζα συμμορφώνεται με το κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η διενέργεια επιτόπιων και εξ ’αποστάσεως δειγματοληπτικών ελέγχων συμμόρφωσης με τις πολιτικές και διαδικασίες της Τράπεζας στο Δίκτυο Καταστημάτων και τις Κεντρικές Υπηρεσίες και η ενημέρωση της Διοίκησης για τη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων εντός συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

Η υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντός του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου κάθε έτους, έκθεσης επί των θεμάτων αρμοδιότητάς της.

Η τοποθέτηση και η τυχόν αντικατάσταση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.