Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

MiFID II

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες MiFID I και MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) συνδυαστικά με τον Κανονισμό MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο της διάθεσης επενδυτικών προϊόντων και της λειτουργίας των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ευρώπη.

Ενημερωθείτε για την Κοινοτική Οδηγία MiFID

Σχετικά με τη MiFID II

Η MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) είναι η Οδηγία 2004/39/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθόρισε αρχικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Στο Ελληνικό δίκαιο η Οδηγία ενσωματώθηκε με τον ν.3606/2007.

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II), και τον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 (MiFIR), τα οποία επέκτειναν το πεδίο εφαρμογής της αρχικής οδηγίας. Η Κοινοτική Οδηγία MiFID IΙ ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο το Ιανουάριο του 2018 με τον ν.4514/2018.

Η σημαντικότερη αλλαγή που επέφεραν οι διατάξεις της MiFID II αφορά την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των αγορών και των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αλλά, κυρίως, την ενίσχυση της διαφάνειας και προστασίας για τους επενδυτές, κυρίως εκείνους που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, καθώς προβλέπουν:

  • την κατηγοριοποίηση των επενδυτών, ανάλογα με τις επενδυτικές γνώσεις και εμπειρία τους σε Ιδιώτες, Επαγγελματίες ή Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους, με τους Ιδιώτες να απολαμβάνουν τη μέγιστη προστασία
  • την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών των επενδυτών
  • την αξιολόγηση της καταλληλότητας και συμβατότητας των επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να επιλέγεται από κάθε επενδυτή η επενδυτική λύση που πραγματικά του ταιριάζει και να μην αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που θα ήθελε ή που μπορεί
  • την ενημέρωση του επενδυτή για προμήθειες και κόστη που τον βαρύνουν
  • την ενημέρωση του επενδυτή για την Πολιτική Συγκρούσεων Συμφερόντων της εταιρείας που του παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες


Η MiFID II αφορά τα πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές επί επενδυτικών προϊόντων και στα οποία παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και τις επιχειρήσεις που είτε παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες είτε κατασκευάζουν και διανέμουν επενδυτικά προϊόντα.

 

Προσυμβατική Ενημέρωση

 

Με σκοπό την αναλυτικότερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να προμηθευτείτε σε ηλεκτρονική μορφή, από τον κατωτέρω σύνδεσμο, το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης στο Πλαίσιο Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της Παγκρήτιας Τράπεζας ΑΕ, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τις πολιτικές που εφαρμόζει η Τράπεζα στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και ενημέρωση ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προσφέρονται.

Η διάθεση επενδυτικών προϊόντων από την Τράπεζα δεν συνιστά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παροχή οποιασδήποτε μορφής επενδυτικής συμβουλής, κάθε δε επικοινωνία της Τράπεζας με τους πελάτες της κατά την παροχή σε αυτούς των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψης, διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών αφορά αποκλειστικά και μόνο στην παροχή της προβλεπόμενης πληροφόρησης προς τον πελάτη, ο οποίος και λαμβάνει ο ίδιος την τελική επενδυτική απόφαση.

Το παρόν κείμενο δεν αποτελεί διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, αλλά έχει σκοπό να παράσχει μία πρώτη γενική ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη MiFID II και τη συμμόρφωση της Τράπεζας με αυτή, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή προστασία των επενδυτών κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Περιγραφή Αγοράς- Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Δείτε εδώ την περιγραφή Αγοράς-Στόχου.

Περιγραφή κινδύνων Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Δείτε εδώ τους κινδύνους Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

Πληροφορίες προστασίας Επενδυτικών Υπηρεσιών

Κόστη και επιβαρύνσεις συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων

Πιστοποιημένα στελέχη για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Η Παγκρήτια Τράπεζα μέσω του δικτύου καταστημάτων της διανέμει επενδυτικά προϊόντα και παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά από στελέχη που κατέχουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας.

Δείτε τον κατάλογο των πιστοποιημένων στελεχών εδώ.

Οι επενδυτικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στον Ν.4514/2018, οι οποίες δύνανται να παρέχονται από πιστοποιημένα στελέχη της Τράπεζας, κατ’ αναλογία με το παρεχόμενο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας, είναι οι ακόλουθες:

(Α1) Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες.

(Α2) Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε παράγωγα προϊόντα.

(Β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες.

(Β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών.

(Γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων.

(Δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες.

(Ε) Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(ΣΤ1) Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών.

(ΣΤ2) Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων.

Να σημειωθεί ότι:

- Το Πιστοποιητικό (Δ) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (Α1), (Α2), (Β1), (Β), (Γ) και (Ε).

- Το Πιστοποιητικό (Γ) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (Α1), (Α2), (Β1), (Β) και (Ε).

- Το Πιστοποιητικό (Β) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (Α1), (Α2), (Β1) και (Ε).

- Το Πιστοποιητικό (Β1) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (Α1) και (Ε).

- Το Πιστοποιητικό (Α2) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (Α1) και (Ε).

- Το Πιστοποιητικό (Α1) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (Ε).