Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές διευκολύνουν τους όρους στις συνεργασίες σας και ενισχύουν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Διασφαλείστε την εκπλήρωση των οικονομικών ή συμβατικών υποχρεώσεων σας

Σε ποιές περιπτώσεις μπορεί να σας ζητηθεί εγγυητική επιστολή

Ως μέσο απόδειξης οικονομικής επιφάνειας αλλά και ως μέσο απόδειξης της αξιοπιστίας σας από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, τους Ο.Τ.Α. τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες είτε Νομικά Πρόσωπα είτε Φυσικά Πρόσωπα κλπ.

Οι Εγγυητικές Επιστολές ενδεικτικά μπορούν να ταξινομηθούν στις κατηγορίες:

  • Ε/Ε συμμετοχής σε διαγωνισμό ή δημοπρασία
  • Ε/Ε καλής εκτέλεσης σύμβασης ή έργου ή προμήθειας
  • Ε/Ε για λήψη προκαταβολής, επιστροφής κρατήσεων, καλής πληρωμής (εμπορευμάτων, δανείων κλπ), ίδρυσης και λειτουργίας ταξιδιωτικού γραφείου, έκδοση άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ, κ.α.
Πώς εκδίδεται μια εγγυητική επιστολή

Η διαδικασία είναι απλή και σύντομη αρκεί να απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα του δικτύου μας.
Τα εξειδικευμένα στελέχη μας θα σας προτείνουν το κατάλληλο είδος Εγγυητικής Επιστολής, ώστε να καλυφθεί πλήρως κάθε σας ανάγκη.