Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Περίοδος Διάθεσης

έως 24 Δεκεμβρίου 2023 (αναμένεται παράταση)

Κεφάλαιο

Ελάχιστο ποσό κεφαλαίου: 10.000 €

Μέγιστο ποσό κεφαλαίου: 500.000 €

Ποσοστό εγγύησης

Εγγύηση της ΕΤΑΕ σε ποσοστό 80% ανά δάνειο

Χρηματοδότηση με την εγγύηση ΕΤαΕ

Αποκτήστε ρευστότητα για την επιχείρησή σας με Επενδυτικό δάνειο ή Κεφάλαιο Κίνησης που παρέχεται ως μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου της επένδυσης.

Με προνομιακό Κυμαινόμενο Επιτόκιο, μειωμένο κατά ποσοστό μεταξύ 10%-25% σε σύγκριση με το σύνηθες επιτόκιο βάσει τιμολογιακής πολιτικής και Μειωμένες Εξασφαλίσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 30% του ποσού χρηματοδότησης. 

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα Δάνεια που θα εκταμιευθούν εντός της Περιόδου Διάθεσης του προϊόντος, έως και 24 Δεκεμβρίου 2023 για δάνεια Επενδυτικά και Κεφαλαίου Κίνησης ως μέρος της επένδυσης.

Όροι και Προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Δικαιούχοι

Επαγγελματίες αγρότες, Νέοι Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών καθώς και ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, που υλοποιούν Επενδυτικά Σχέδια και χρειάζονται χρηματοδότηση :

 • για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης (Υπομέτρο 4.1)
 • για επενδύσεις σε μεταποίηση (Υπομέτρο 4.2) ή
 • για τη χρηματοδότηση συναφών επενδύσεων.

Ενημερωθείτε εδώ για τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ύψος και Τύποι Δανείων

Ύψος δανείου

 • Για Επενδυτικό Δάνειο : Ελάχιστο ποσό κεφαλαίου 10.000 € και μέγιστο 500.000 €
 • Για Κεφάλαιο Κίνησης : Έως 200.000 € ή το 30% του συνολικού ποσού των επιλέξιμων εξόδων της επένδυσης (οποιοδήποτε είναι υψηλότερο).

Τύποι δανείων:

 • Επενδυτικά Σχέδια
 • Δάνεια κεφαλαίου Κίνησης συνδεδεμένο με την επένδυση

 

Η διάρκεια των δανείων είναι απο 1 έως 10ετη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος εως 12 μήνες για Κεφάλαιο Κίνησης και 24 μήνες για Επενδυτικά δάνεια.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

 • Η απόκτηση καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού
 • Ο Φ.Π.Α. επιλέξιμων δαπανών
 • Ζώντα ζώα και ετήσια και πολυετή φυτά και η φύτευσή τους
 • Η αγορά γης έως του 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης
 • Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σχετιζόμενων με την επιχείρηση υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια μεταβίβαση πραγματοποιείται μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών
 • Επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας εφόσον η παραγωγική τους δυνατότητα δεν ξεπερνά τις ανάγκες εκμετάλλευσης της επιχείρησης

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Ενίσχυση που αφορά την πώληση από αγρότες, μη αγροτικών προϊόντων, την επεξεργασία προϊόντων διαφορετικών από Αγροτικά Προϊόντα και γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα
 • Έργα που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας ή αλιείας, όπως και έργα που αφορούν προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και καλύπτονται από τον Κανονισμό περί Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
 • Χρεώσεις που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, τα έξοδα αναχρηματοδότησης τόκων, τα γενικά έξοδα, τα έξοδα ασφάλισης, η ιδία κατασκευή
 • Εγκατάσταση νέων ελαιοτριβείων
 • Δραστηριότητες που συνιστούν αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
 • Δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων όταν αναλαμβάνονται ως δραστηριότητα οικονομικής επένδυσης
 • Δάνεια καταναλωτικής πίστης
 • Δάνεια με εκχώρηση της επιχορήγησης των Δράσεων 4.1 Σχέδια Βελτίωσης ή 4.2 Επενδύσεις σε μεταποίηση

Υποβολή αίτησης

Η αίτησή σας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ 

https://​www.​ependyseis.​gr/​mis επιλέγοντας μια από τις δύο δράσεις.