Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Απευθύνεται σε

Αγρότες & Επιχειρήσεις γεωργικού, Αγροδιατροφικού & τομέα Βιοοικονομίας

Ύψος δανείου

έως 10 εκ.€ με 100% κάλυψη από κεφάλαια της ΕΤΕΠ

Διάρκεια

από 2 έως 12 χρόνια, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 χρόνια

Χρη­μα­το­δό­τη­ση με την υπο­στή­ρι­ξη της ΕΤΕπ.

Προνομιακή χρηματοδότηση για την επιχείρησή σας με Κεφάλαιο Κίνησης ή Επενδυτικό δάνειο, με δυνατότητα κάλυψης του δανείου έως και 100% από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για επιχειρήσεις του Αγροτικού Τομέα & της Βιοικονομίας, με προνομιακό επιτόκιο απαλλαγμένο από την εισφορά του Ν.128/75.

Διάρκεια ένταξης στο Πρόγραμμα : έως 25/06/23 ή νωρίτερα σύμφωνα με την απορρόφηση των πόρων.

Όροι & Προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Ύψος δανείου

Το συνολικό ύψος δανείου μπορεί να φθάνει τα 10 εκ. ευρώ και μπορεί να καλύπτεται 100% από κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Προνομιακό επιτόκιο

 • Με την ένταξη του δανείου στην ΕΤΕπ ο τελικός δικαιούχος λαμβάνει μείωση του περιθωρίου τουλάχιστον κατά 0,25%
 • Οι Νέοι Αγρότες (<41 ετών) δικαιούνται να λάβουν περαιτέρω μείωση του περιθωρίου κατά 0,20%
 • Χωρίς εισφορά του Ν.128/75

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

 • Ελεύθεροι Επιχειρηματίες
 • Ατομικές Επιχειρήσεις
 • Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (με λιγότερους από 250 υπαλλήλους) και
 • Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης  (250-3.000 υπαλλήλους πριν από την επένδυση)

που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και στον τομέα της βιοοικονομίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 1

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις 

 • Παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, πολεμικού και στρατιωτικού εξοπλισμού ή
  εξοπλισμού της αστυνομίας ή υποδομές, καθώς και εξοπλισμός ή υποδομή για
  τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών (π.χ. φυλακές,
  οποιουδήποτε είδους κέντρα κράτησης)
 • Τυχερά παιχνίδια και συναφής εξοπλισμός
 • Κατασκευή, επεξεργασία ή διανομή καπνού
 • Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ζωντανά ζώα για πειραματικούς και
  επιστημονικούς σκοπούς
 • Δραστηριότητες που προκαλούν περιβαλλοντικές συνέπειες, οι οποίες δεν
  είναι ευρέως περιορισμένες και/ή αντισταθμισμένες
 • Τομείς που θεωρούνται αμφιλεγόμενοι από δεοντολογικής ή ηθικής πλευράς,
  π.χ. έρευνα για την κλωνοποίηση ανθρώπου
 • Καθαρή δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων (Real Estate)
 • Καθαρές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (πχ. Πράξεις σε χρηματοδοτικά
  εργαλεία)
 • Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ή
  να επιβάλουν μια ισχυρή θέση στην αγορά του δανειολήπτη (δηλαδή μερίδιο
  αγοράς άνω του 20% της σχετικής αγοράς), η αγορά των αδειών ή
  δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων

Επιλέξιμες δαπάνες

Γενικές επιλέξιμες δαπάνες 

 • Αγορά, επέκταση ή ανακαίνιση επαγγελματικών εγκαταστάσεων
 • Χρηματοδότηση για αγορά γης σε ποσοστό έως 10% του συνολικού κόστους του έργου (με εξαίρεση την αγορά γεωργικών γαιών)
 • Αγορά αδειών και ευρεσιτεχνίας για την τεχνική εφαρμογή του έργου
 • Επένδυση σε ασώματες ακινητοποιήσεις:
 1. Ανάπτυξη, σχεδιασμό και χρηματοδότηση κατά τη φάση κατασκευής
 2. Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης
 3. Κεφάλαιο Κίνησης

Συγκεκριμένες Επιλέξιμες Δαπάνες

α)Επενδύσεις σε μη θερμαινόμενα θερμοκήπια είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός project

Εξαιρούνται οι επενδύσεις σε θερμαινόμενα θερμοκήπια, τα οποία:

 1. θερμαίνονται 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας)
 2. δεν έχουν σταθερό (ενσωματωμένο) σύστημα θέρμανσης και υπό κανονικές κλιματολογικές συνθήκες δεν απαιτούν θέρμανση παρά μόνο για περιορισμένες χρονικές περιόδους

β) Επενδύσεις σε μονάδες βιοαερίου

γ) Έργα άρδευσης, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η ύπαρξη δικαιωμάτων για τη διάθεση του νερού

Πως θα το αποκτήσετε

1
Υποβάλετε το αίτημα σας σε ένα κατάστημα του δικτύου μας
2
Το αίτημα αξιολογείται, εγκρίνεται και εκταμιευεται