Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

DeLFI Guarantee Fund

Δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Fund της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ύψος χρηματοδότησης

από 50.000 € έως 10.000.000 €

Διάρκεια

από 3 έως 10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 3 έτη

Ποσοστό εγγύησης

έως και 80% εγγύηση κεφαλαίου

DeLFI Guarantee Fund

Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ρευστότητα μέσω των εγγυημένων δανείων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Guarantee Fund της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιλέξιμες Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν εντάξει το επενδυτικό τους πλάνο στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022  ενώ η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δανείων είναι 31.12.2025.

Όροι & Προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Σκοπός- Δικαιούχοι χρηματοδότησης

Το Πρόγραμμα αφορά την παροχή νέων δανείων σε νεοσύστατες και βιώσιμες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους για την  υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων που έχουν ήδη ενταχθεί στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο N.4887/2022., με σκοπό:

 1. τη χορήγηση μεσο-μακροπρόθεσμου δανείου του μέρους της Ιδιωτικής Συμμετοχής του ενταγμένου επενδυτικού πλάνου του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
 2. τη χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου του μέρους της Επιχορήγησης του ενταγμένου επενδυτικού πλάνου του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Ποσό δανείου

Το ποσό του δανείου προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης αίτησης του Αναπτυξιακού Νόμου και δύναται να είναι από 50.000 € έως 10.000.000 €.

Το κεφάλαιο του μακροπρόθεσμου δανείου και το κεφάλαιο του βραχυπροθέσμου δανείου δεν δύναται να υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 10.000.0000 € ενώ το ποσοστό της Ίδιας Συμμετοχής θα είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο του 25% του προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια των δανείων μεσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα είναι από 3 έως 10 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.  

Τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα (με εκχώρηση επιχορήγησης) έχουν διάρκεια από 1 έως 5 έτη, ανάλογη της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της επένδυσης  και απόδοσης της επιχορήγησης στον δικαιούχο με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του ποσού της επιχορήγησης από το Ελληνικό Δημόσιο και δυνατότητα περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 36 μήνες εντός της οποίας μπορούν να πραγματοποιηθούν τμηματικές εκταμιεύσεις.

Εκταμίευση και Αποπληρωμή δανείου

Η εκταμίευση του δανείου δύναται να πραγματοποιηθεί εφάπαξ ή τμηματικά.

Η πρώτη εκταμίευση του δανείου πραγματοποιείται το αργότερο (4) τέσσερις μήνες μετά την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης ενώ η μέγιστη περίοδος εκταμίευσης είναι 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Δανειακής Σύμβασης.

Η αποπληρωμή των δανείων πραγματοποιείται με μηνιαίες, τρίμηνες, εξάμηνες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις ενώ για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα είναι εφάπαξ.

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης, ολικής ή μερικής, αποπληρωμής πριν την ημερομηνία λήξης του δανείου, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή επιβάρυνση.

Εξασφαλίσεις

Προσωπικές ή εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Για τα δάνεια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα:  εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 40% του κεφαλαίου του δανείου. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσημείωση της κύριας κατοικίας των φορέων της επιχείρησης ή των εγγυητών.

Για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα: λαμβάνεται ως μόνη εξασφάλιση η εκχώρηση της απαίτησης από την Επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Νόμου.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

 • Μικρές, Πολύ μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/20142, όπως ισχύει), που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 παρ. 4 και στο σημείο 18 του Άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014) όπως εκάστοτε ισχύουν.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική της Τράπεζας.
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης.
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Επιχειρήσεις που δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών τους.
 • Επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή οι Επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή οι Επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί.
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή
 • Εάν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

 

Γενικά:

1.       Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε ενισχυόμενες περιοχές (με βάση τον νέο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο βόρειος, κεντρικός και νότιος τομέας Αττικής εξαιρείται από τις περιφερειακές ενισχύσεις).

2.       Οι ενισχύσεις χορηγούνται για αρχική επένδυση.

3.       Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης πριν την έναρξη εργασιών (έκδοση τιμολογίων, πληρωμή προκαταβολών) του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

α) επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού

β) μισθολογικές δαπάνες για κάλυψη νέων θέσεων

γ) συνδυασμός των δύο παραπάνω.

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση τουλάχιστον τρία έτη. 

• Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια.

• Για δαπάνες που συνδέονται με τη μίσθωση για γήπεδα και κτήρια, η μίσθωση πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον τρία χρόνια.

• Για εγκαταστάσεις ή μηχανήματα, η μίσθωση πρέπει να έχει τη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης και πρέπει να περιλαμβάνει την υποχρέωση του δικαιούχου της ενίσχυσης να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο κατά τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης.

• Στην περίπτωση αρχικής επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 2, σημείο 49 στοιχείο β) ή σημείο 51 στοιχείο β), καταρχήν λαμβάνονται υπόψη μόνο το κόστος αγοράς των περιουσιακών στοιχείων από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή. Ωστόσο, εάν ένα μέλος της οικογένειας του αρχικού ιδιοκτήτη, ή ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι, αναλάβει μια μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει η προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα αγοραστούν από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή. Η συναλλαγή θα πραγματοποιείται υπό τους όρους της αγοράς. Εάν η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων μιας εγκατάστασης συνοδεύεται από πρόσθετη επένδυση επιλέξιμη για περιφερειακή ενίσχυση, οι επιλέξιμες δαπάνες αυτής της πρόσθετης επένδυσης θα πρέπει να προστεθούν στο κόστος απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων της εγκατάστασης. Εάν έχει ήδη χορηγηθεί ενίσχυση για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων πριν από την αγορά τους, το κόστος αυτών των στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με την απόκτηση μιας εγκατάστασης.

• Οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμες εάν τα εν λόγω στοιχεία:

- χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση
- είναι αποσβεστέα
- αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή
- περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού του δικαιούχου και παραμένουν συνδεδεμένα με το ενισχυόμενο έργο για τουλάχιστον 5 χρόνια (τρία (3) έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ)

• Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

Η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης παρέχει χρηματοδοτική συνεισφορά τουλάχιστον 25 % των επιλέξιμων δαπανών μέσω των ιδίων πόρων του ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, σε μορφή απαλλαγμένη από οποιαδήποτε δημόσια στήριξη.

 

Κρατική εγγύηση

Οι Εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ χορηγούνται έναντι της λήψης κατάλληλης προμήθειας η οποία:

 • είτε καταβάλλεται απευθείας από την επιχείρηση και το δάνειο είναι απαλλαγμένο από κρατική ενίσχυση δηλ. χορηγείται με όρους αγοράς (state aid free)
 • είτε δεν καταβάλλεται από την επιχείρηση και το δάνειο περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση όπως ορίζουν οι όροι του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Δάνεια χωρίς Κρατική Ενίσχυση (State Aid Free): Παροχή εγγύησης από την ΕΑΤ χωρίς Κρατική ενίσχυση αφού η αναλογούσα Προμήθεια Εγγύησης καταβάλλεται  από την δανειολήπτρια επιχείρηση στην ΕΑΤ. Η προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται βάσει των προμηθειών του ασφαλούς λιμένα της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγγυήσεις (2008/C 155/02).

Δάνεια με Κρατική Ενίσχυση (State Aid): Για τις εγγυήσεις των δανείων που η επιχείρηση δεν καταβάλλει προμήθεια, το ποσό της προμήθειας λογίζεται ως κρατική ενίσχυση και αντιστοιχεί στο Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΕΙ). 

 

Διαδικασία υποβολής αιτήματος

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση:

Α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr.
Kάθε ολοκληρωμένη αίτηση και κατόπιν μιας σειράς αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχετε επιλέξει για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς.
Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, θα λάβετε μη δεσμευτική προσφορά, ενώ παράλληλα θα εκδοθεί ένας μοναδικός κωδικός αίτησης που είναι απαραίτητος για το επόμενο στάδιο της αίτησης. .

Β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/όπου αναγράφετε τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας το Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμείτε να χρηματοδοτηθείτε και έχετε λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Στη συνέχεια επισκεφθείτε το κατάστημα εξυπηρέτησής σας ή επικοινωνήστε με τον συνεργάτη σας στην Τράπεζα, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα επόμενα στάδια της αξιολόγησης του αιτήματός σας.