Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης σε ΜμΕ που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δείτε εδώ τις ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και της 1ης εκταμίευσης είναι η 30/06/2025.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει παράλληλα με την ΕΑΤ, το Ελληνικό Δημόσιο και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δείτε περισσότερα για τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπέρ των επιχειρήσεων εδώ.

Πλεονεκτήματα
  • Μείωση του συνολικού κόστους δανεισμού για την επιχείρηση με άτοκο δάνειο για το 40% του κεφαλαίου και επιδότηση επιτοκίου για το 60% εκάστου δανείου που χορηγείται από την Τράπεζα.
  • Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου.
  • Εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις
  • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου χωρίς ποινή

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας

  • με νόμιμη λειτουργία στην Ελλάδα
  • με σύσταση έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  • που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος.

Ποσό Δανείου

Από 25.000 € έως 1.000.000 €

Σχήμα Χρηματοδότησης

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω της Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει η Τράπεζα στα κεφάλαιά της για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Επιτόκιο

Προνομιακό επιτόκιο που εφαρμόζεται στο 60% του δανείου, λόγω της συμμετοχής της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται άτοκο.

Το σύνολο του δανείου επιβαρύνεται με εισφορά του Ν.128/75.

Διάρκεια Δανείου

Από 2 έως 10 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μηνών.

Εξασφαλίσεις

Ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της Τράπεζας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς υποβάλλετε αίτημα;

Για την ένταξη σας στο Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση:

Α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr.
Kάθε ολοκληρωμένη αίτηση και κατόπιν μιας σειράς αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχετε επιλέξει για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς.
Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβετε μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/όπου αναγράφετε τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας το Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμείτε να χρηματοδοτηθείτε και έχετε λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Επικοινωνία

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας hdb.gr

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά 2111058658 ή

Αποστείλετε email στο digitalloans@hdb.gr