Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Η Παγκρήτια προσκαλεί τους πελάτες της να αιτηθούν συμμετοχή στο ΤΑΑ

Δημοσιεύτηκε στις:

11 Φεβρουαρίου, 2022

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχοντας στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ξεκινά τη διάθεση δανείων για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους πελάτες της να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα,προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών τους σχεδίων.
Όπως σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας κ. Αντώνης Βαρθολομαίος η Τράπεζα έχει ήδη προετοιμαστεί για να υποδεχθεί τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων πελατών της, αξιοποιώντας τους ανθρώπινους πόρους και τις τεχνικές υποδομές της. «Είναι σημαντικό η διαδικασία να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να καταφέρουν να υλοποιήσουν τον επενδυτικό τους σχεδιασμό. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία την οποία έχει η χώρα να υιοθετήσει ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο, ώστε να διορθωθούν οι παθογένειες του παρελθόντος και να επιτευχθούν σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης» κατέληξε.
Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες θα πρέπει να εξυπηρετήσουν επενδυτικά σχέδια που προωθούν: 1) την πράσινη μετάβαση 2) τον ψηφιακό μετασχηματισμό 3) την καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη 4) την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και συγχωνεύσεων και 5) την εξωστρέφεια
συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού.
Εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρόκειται να λάβει δάνειο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, η Τράπεζα θα είναι αυτή που θα δίνει τη συνολική χρηματοδότηση συμπεριλαμβανομένων και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μετά και από έλεγχο ανεξάρτητου ελεγκτή.
Δικαιούχοι αποδοχής των δανείων του Ταμείου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πρόκειται να υλοποιήσουν επιλέξιμη επένδυση.
Το χρηματοδοτικό σχήμα των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων θα διαμορφώνεται ποσοστιαία επί του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους και συγκεκριμένα μέσω δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ποσοστό έως 50%, μέσω Τραπεζικού δανεισμού σε ποσοστό τουλάχιστον 30% και από ίδια κεφάλαια του επενδυτή σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.
Οι επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του ΤΑΑ είναι αυτές που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και ενδεικτικά αφορούν σε γήπεδα, κτίρια, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, άυλα στοιχεία, υπηρεσίες τρίτων, λειτουργικά κόστη, κεφάλαιο κίνησης κλπ.
Το επιτόκιο του δανείου ΤΑΑ καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενώ το επιτόκιο της Τράπεζας στο πλαίσιο της Συγχρηματοδότησης, διαμορφώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική της.
Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 26/08/2026, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα Δάνεια του ΤΑΑ και τη διαδικασία απόκτησής τους σε οποιοδήποτε κατάστημα της Παγκρήτιας Τράπεζας, ή ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της https://www.pancretabank.gr.


Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.