Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Εταιρική ανακοίνωση για την ΑΜΚ- Ευχαριστήριο Διοίκησης προς Μετόχους

Δημοσιεύτηκε στις:

12 Οκτωβρίου, 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Παγκρήτιας Τράπεζας ευχαριστούν θερμά τους
μετόχους της και τους επενδυτές, για τη συμμετοχή και την δυναμική υποστήριξή τους κατά την
περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, για την αύξηση του Μετοχικού
της Κεφαλαίου, κατά την οποία συγκεντρώθηκε το ποσό των 35 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι
ποσοστό 35,24%.
Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των μετόχων και των επενδυτών στην
Τράπεζα και στο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και ενδυνάμωσή της, που φέρει σε
πέρας το Διοικητικό της Συμβούλιο και η Ομάδα Διοίκησης. Συνεχίζεται ήδη η προσπάθεια της
επιτυχούς ολοκλήρωσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με την προσέλκυση νέων, ειδικών
και μη επενδυτών, κατά την επόμενη περίοδο, της διάθεσης των αδιάθετων μετοχών, η οποία
λήγει στις 27 Οκτωβρίου.
Επιδίωξη της Διοίκησης της Παγκρήτιας Τράπεζας είναι η διατήρηση και εδραίωση των σχέσεων
εμπιστοσύνης με το σύνολο των παλαιών και νέων μετόχων της, σε αγαστή πάντοτε συνεργασία
με την Τράπεζα της Ελλάδος. Συνεργασία η οποία διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση του
στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας, προς όφελος όλων των μετόχων της, παλαιών και νέων,
των πελατών της και του ανθρώπινου δυναμικού της.