Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Τράπεζα, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με αυτήν.

Η Παγκρήτια Τράπεζα εφαρμόζει αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης που είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του οικείου νομοθετικού, εποπτικού και κανονιστικού πλαισίου και με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης, ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στις προσδοκίες των Ενδιαφερόμενων Μερών και της Κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Τράπεζα έχει διαχωρίσει τα καθήκοντα του Προέδρου από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η Παγκρήτια Τράπεζα έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.