Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Ενημερωθείτε για τις Κύριες Επιτροπές Δ.Σ.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 22.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας και αποτελείται από Μη Εκτελεστικά Μέλη στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ορίζεται από τα μέλη της, είναι ανεξάρτητο μέλος, δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών θεμάτων που απασχολούν την Επιτροπή. Παράλληλα η Επιτροπή, ως σύνολο, πρέπει να διαθέτει την κατάρτιση και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του έργου της, περιλαμβανομένης της γνώσης για το ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος και για τα συστήματα πληροφορικής.

Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων των Ν. 4449/2017, Ν. 4706/2020, ΠΔΤΕ 2577/2006, ΠΕΕ 158/2019) την ΠΔΤΕ 2577/2006 και το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 22.07.2021 συνεδρίαση του. Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 23.07.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τον Πρόεδρο της εκ Ανεξάρτητων Μελών της.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ταυτίζεται με εκείνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τριετής).

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου :

Πρόεδρος:

Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Μέλη:

Πέτρος Φουρτούνης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ


Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και ενημερώνει μηνιαίως το ΔΣ για το έργο της.

Οι βασικές αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Η τελευταία αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2022.

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα, με κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ειδίκευση για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εμπορική τραπεζική καθώς και επαρκή γνώση σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο.

Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένης της ΠΔΤΕ 2577/2006).

Σύνθεση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Πρόεδρος:

Αντώνιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Πέτρος Φουρτούνης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η θητεία των μελών της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (τρία έτη).

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και ενημερώνει το ΔΣ για το έργο της.

Οι βασικές αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να εκφέρει εξειδικευμένη και ανεξάρτητη γνώμη για την πολιτική αποδοχών και την εφαρμογή της, καθώς και για τα κίνητρα που δημιουργούνται κατά τη διαχείριση των κινδύνων, των κεφαλαίων και της ρευστότητας. Είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των αποφάσεων σχετικά με τις αποδοχές, περιλαμβανομένων όσων έχουν επιπτώσεις στους αναλαμβανομένους κινδύνους και τη διαχείρισή τους. Οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται από (3) από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ορίζονται από αυτό.

Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων των Ν. 4706/2020, ΠΔΤΕ 2577/2006 ).

Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών:

Πρόεδρος:

Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Μέλη:

Αντώνιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοσών ταυτίζεται με εκείνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τριετής) και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και ενημερώνει το ΔΣ για το έργο της.

Οι βασικές αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Tα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρονται σε αυτό. Κύριο αντικείμενό της είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής και κεφαλαιακής στρατηγικής της Τράπεζας και στην επίβλεψη της ορθής εφαρμογής της. Επίσης, παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησης των στρατηγικών και σημαντικών έργων της Τράπεζας και των πρωτοβουλιών μετασχηματισμού, καθοδηγώντας τα αρμόδια Εκτελεστικά Όργανα.

Σύνθεση Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού:

Πρόεδρος:

Δημήτριος Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλη:

Αντώνιος Βαρθολομαίος, Διευθύνων Σύμβουλος

Πέτρος Φουρτούνης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωσήφ Σηφάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός της, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και ενημερώνει το ΔΣ για το έργο της.

Οι βασικές αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.