Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Δάνεια Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι

Η χρηματοδότηση είναι επενδυτικού χαρακτήρα για γεωργική εκμετάλλευση και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, για ποσά από 3.000€ έως 25.000€.

Δικαιούχοι είναι Μικρές, πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με δραστηριότητα 

 • στον Αγροτικό Τομέα και
 • τον Κλάδο Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων

 

 

Πλεονεκτήματα

Επιδοτούμενο επιτόκιο

Η χρηματοδότηση παρέχεται με μειωμένο επιτόκιο κατά 50% λόγω της συνεισφοράς του Ταμείου.

 • 7% σταθερό για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου, 100% επιδοτούμενο* από τους πόρους του Ταμείου
 • Κυμαινόμενο, μετά τα 2 πρώτα χρόνια και σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της τράπεζας

* η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται υπό προϋποθέσεις

Υπηρεσίες Mentoring

Δυνατότητα επιχορήγησης με ποσό έως 300€ για συμβουλευτικές συνεδρίες (mentoring) μέσω των συνεργαζόμενων με την Τράπεζα συμβούλων, προσκομίζοντας το αντίστοιχο παραστατικό.

Η αίτηση για την παροχή συμβουλευτικής θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την Α’ εκταμίευση του δανείου.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα αλλά και για τους συνεργαζόμενους συμβούλους με την Τράπεζα σε ένα κατάστημα του δικτύου μας.

Πρόωρη Εξόφληση

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς ποινή.

Όροι & Προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι από 24 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος διάρκειας έως 24 μηνών.

Το δάνειο εξυπηρετείται με μηνιαίες, τρίμηνες, εξάμηνες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επιχειρήσεων

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και να είναι ΜμΕ (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 όπως εκάστοτε ισχύει, οποιασδήποτε νομικής μορφής όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ.)
 • Να μην αποτελούν αντικείμενο στήριξης για διάσωση ή αναδιάρθρωση σύμφωνα με την Ανακοίνωση 2014/C 249/31 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Να μη βρίσκονται σε μη συνεργαζόμενη δικαιοδοσία
 • Να εδρεύουν  νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα
 • Να δραστηριοποιούνται στη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία τροφίμων με τελικό προϊόν γεωργικό (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις)
 • Να μη θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (άρθρο 2, σημείο 18), κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας
 • Να μην έχει οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς την Τράπεζα
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ
 • Να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των δανειστών τους
 • Να μην έχουν λάβει δάνειο από προηγούμενα ή τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ, για τα οποία έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα > 90 ημέρες) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης


Σημείωση: Σε περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, χωρίς διαχειριστικά κλεισμένη χρήση, ώστε να καταστεί εμφανές από ποιόν ΚΑΔ αντλεί η επιχείρηση τα περισσότερα έσοδα, η επιλεξιμότητα του αποδέκτη θα κριθεί βάσει των οικονομικών στοιχείων όπως έχουν προκύψει μέχρι τη στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα (ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., τιμολόγια/παραγγελίες, καταστάσεις εσόδων-εξόδων κ.α.).

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις 

Οι τομείς δραστηριότητας που δεν χρηματοδοτούνται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, είναι:


• Παράνομες Οικονομικές Δραστηριότητες
• Παραγωγή και Εμπορία Όπλων και πυρομαχικών
• Καζίνο και τυχερά παιχνίδια/στοιχηματισμός
• Δραστηριότητες Πληροφορικής που συνδέονται με, διαδικτυακά εγχρήματα τυχερά παιχνίδια, καζίνο, πορνογραφία, παράνομη διείσδυση σε ηλεκτρονικά δίκτυα, παράνομη υπεξαίρεση ηλεκτρονικών δεδομένων
• Δραστηριότητες Τεχνολογίας Υγείας που συνδέονται με ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

 • Αγορά ή/και δημιουργία υλικών/άυλων περιουσιακών στοιχείων. (Ενδεικτικά: Αγορά / Ανέγερση / Επισκευή / Ανακαίνιση Επαγγελματικής Στέγης)
 • Αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού και μηχανημάτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων)
 • Πληρωμή ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται από τον Τελικό Αποδέκτη επί των επιλέξιμων δαπανών' Αγορά γης, σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης
 • Ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η φύτευσή τους
 • Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων και παραγωγής κρέατος (εξαιρουμένων των πουλερικών) υπό την προϋπόθεση ότι

(i) βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές (όπως ορίζεται από τη σχετική εθνική νομοθεσία/κανονιστικό πλαίσιο και ότι
(ii) έχουν το δυναμικό για την επεξεργασία έως 400 τόνων κρέατος, ή νέες εγκαταστάσεις σφαγείων πουλερικών, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές

 • Δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου, βάσει του υποβληθέντος business plan. Ενδεικτικά, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για Μισθοδοσία, πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο κ.λπ.), αγορά καύσιμων για τα οχήματα που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρησης, αγορά ζωοτροφών, λιπασμάτων, υλικών συσκευασίας, πρώτες ύλες κ.λπ.
 • Γενικές δαπάνες που συνδέονται με την επένδυση όπως αμοιβές αρχιτέκτονα, μηχανικού και συμβούλου.

Μη επιλέξιμες δαπάνες


Δεν είναι επιλέξιμες ενισχύσεις που αφορούν:
• στην λιανική πώληση μη-αγροτικών προϊόντων από αγρότες.
• στη μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα Ι ΣυνθΛΕΕ
• σε γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα.
• σε πρόστιμα, οικονομικές κυρώσεις, νομικά και δικαστικά έξοδα, απαλλαγές από χρεώσεις
• σε χρεώσεις, ασφάλιστρα και άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις.
• σε έργα που διενεργούνται από ιχθυοκαλλιεργητές ή σε ίδρυση νέων ελαιοτριβείων.
• σε δραστηριότητες που συνιστούν αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
• σε δραστηριότητες αξιοποίησης ακινήτων όταν αναλαμβάνονται ως χρηματοοικονομική επενδυτική δραστηριότητα και σε παροχή καταναλωτικής πίστωσης.

Απαγορεύεται η:

 • Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών
 • Χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών
 • Χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων

Εξασφαλίσεις

Λαμβάνονται ενοχικές εξασφαλίσεις.

Διαδικασία υποβολής αιτήματος

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας :

 • Τη Δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» για το υπομέτρο 4.1 ή
 • Τη Δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I (γεωργικό προϊόν) μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» για το υπομέτρο 4.2.