Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Πολιτική Ποιότητας

Η Τράπεζα Εταιρική Διακυβέρνηση
Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της Παγκρήτιας Τράπεζας έχει καθορίσει και τεκμηριώσει την πολιτική, τους στόχους της καθώς και τη δέσμευσή της ως προς την Ποιότητα, βασισμένη στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015.

Η Πολιτική Ποιότητας είναι προσαρμοσμένη στους οργανωτικούς στόχους της Τράπεζας, καθώς και στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της.


Στο πλαίσιο αυτό:

  • Εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι και δράσεις για τη δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών και την εξασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κάλυψης των αναγκών των πελατών, μέσα από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
  • Αναθεωρούνται και προσαρμόζονται συνεχώς οι δραστηριότητες και η οργανωτική δομή, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Τραπεζικών Ιδρυμάτων
  • Αξιοποιούνται όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, για τη συνεχή βελτίωση των  υποδομών της Τράπεζας, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας της
  • Αναπτύσσονται μηχανισμοί αναγνώρισης και αξιοποίησης όλων των ευκαιριών σε κάθε τομέα που αφορά στη λειτουργία της Τράπεζας
  • Λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια στις συναλλαγές και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων
  • Υπάρχει η δέσμευση για τη συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών της Τράπεζας
  • Βελτιώνονται συνεχώς και απλοποιούνται οι διαδικασίες, ώστε να επιτυγχάνεται ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών  
  • Αξιοποιούνται οι δυνατότητες και τα εργαλεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με σκοπό τη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του
  • Αναπτύσσονται εργαλεία και επιμορφώνεται το στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας, επιδιώκοντας επιχειρησιακή γνώση, επαγγελματική επάρκεια και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, για την υλοποίηση των στόχων ποιότητας
  • Διατηρείται ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, ασφαλές για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της τράπεζας.