Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Λύσεις για Επαγγελματίες
Pancreta Online

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Λύσεις για Επαγγελματίες
Pancreta Online

Pancreta Online Για Ατομικές Επιχειρήσεις / Επαγγελματίες

Η ηλε­κτρο­νι­κή Τρα­πε­ζι­κή Pancreta Online της Πα­γκρή­τιας Τρά­πε­ζας σας επι­τρέ­πει να πα­ρα­κο­λου­θεί­τε τα υπό­λοι­πα και τις κι­νή­σεις των κα­τα­θε­τι­κών σας λο­γα­ρια­σμών, να πραγ­μα­το­ποιεί­τε με­τα­φο­ρές κε­φα­λαί­ων, πλη­ρω­μές οφει­λών σας σε τρί­τους κλπ.

Αναλυτικότερα μπορείτε:

ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ:

 • Με­τα­φο­ρές κε­φα­λαί­ων σε συ­γκε­κρι­μέ­νη ημε­ρο­μη­νία, με­τα­ξύ προ­δη­λω­μέ­νων λο­γα­ρια­σμών κα­τα­θέ­σε­ων της Πα­γκρή­τιας Τρά­πε­ζας.Με­τα­φο­ρές κε­φα­λαί­ων σε λο­γα­ρια­σμούς κα­τα­θέ­σε­ων άλλης τρά­πε­ζας εσω­τε­ρι­κού Ελλάδος και σε 36 χώρες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών (SEPA).
 • Πλη­ρω­μές οφει­λών σας σε συ­γκε­κρι­μέ­νη ημε­ρο­μη­νία που αφο­ρούν το δη­μό­σιο, λο­γα­ρια­σμούς κοι­νής ωφέ­λειας, στα­θε­ρή και κι­νη­τή τη­λε­φω­νία, άλλες εται­ρεί­ες καθώς και οφει­λές πι­στω­τι­κών καρ­τών της Πα­γκρή­τιας Τρά­πε­ζας και τρί­των τρα­πε­ζών.
 • Ηλε­κτρο­νι­κές αι­τή­σεις από­κτη­σης καρνέ επι­τα­γών και αγο­ράς με­το­χών.

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ:

 • Για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των καταθετικών λογαριασμών σας. *
 • Για τα στοιχεία των επιταγών εκδόσεως σας (φύλλα επιταγών, κατάσταση επιταγών).
 • Για τις μεταφορές σε προδηλωμένους ή μη λογαριασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί ή καταχωρηθεί. *
 • Για τις πληρωμές οφειλών σας που έχετε καταχωρήσει μέσω Internet Banking. *
 • Για τη θέση σας, δηλαδή για τους λογαριασμούς καταθέσεων και τα προσωπικά σας στοιχεία – διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ.

* (με δυνατότητα εξαγωγής των κινήσεων σε αρχείο τύπου Excel, PDF και CSV)

ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ:

 • Προσωπικό μυστικό κωδικό – password.
 • Προσωπικό όνομα χρήστη – username.
 • Τα στοιχεία του προφίλ σας :
  -
   Να τροποποιείτε τους καταθετικούς σας λογαριασμούς (μεταβολή δικαιωμάτων χρήσεως).
  -
   Να μετονομάζετε τους προδηλωμένους λογαριασμούς καταθέσεων με όνομα της επιλογής σας.
 • Τις πρότυπες συναλλαγές σας.
 • Τους δικαιούχους και τις ομάδες δικαιούχων, καθώς και να φορτώνετε αρχείο δικαιούχων.
 • Τις αποθηκευμένες συσκευές που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.
 • Τις ενέργειες που έχετε πραγματοποιήσει.
 • Τα ημερήσια όρια συναλλαγών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ:

 • Να αποθηκεύετε συναλλαγές σαν πρότυπα.
 • Να βλέπετε τους συνδικαιούχους των λογαριασμών σας (μέγιστο 4 συνδικαιούχους ανά λογαριασμό).
 • Να αναζητείτε μεμονωμένες ή μεταγενέστερες επιταγές.
 • Να ενημερώνεστε για τον αριθμό των μερίδων σας.
 • Να αλλάζετε την σειρά των λογαριασμών σας.
 • Να αποθηκεύετε λογαριασμούς σας ως αγαπημένους.
 • Να αποθηκεύετε μια συναλλαγή ως πρότυπο μόνο μετά την αρχική εκτέλεσή της.
 • Να εξάγετε παραστατικά συναλλαγής σε μορφή PDF.
 • Να αποθηκεύετε τη συσκευή σας, προσθέτοντας φωτογραφία σας, pin γρήγορης σύνδεσης κλπ.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν και από την εφαρμογή κινητού Pancreta Online, εκτός από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης καρνέ επιταγών.
 • Εξαγωγή αρχείων.
 • Δημιουργία προτύπων.
 • Διαχείριση δικαιούχων.
 • Διαχείριση ημερήσιου ορίου συναλλαγών.

Υπηρεσία Pancreta Online για Εταιρίες

Πέραν των παραπάνω παρεχομένων Υπηρεσιών η υπηρεσία Pancreta Online προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών συναλλαγών με εισαγωγή ηλεκτρονικού αρχείου.

Ειδικότερα στις επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν πολλαπλούς χρήστες με ιδιαίτερα εγκριτικά δικαιώματα και όρια.  π.χ. χρήστες που απλά θα εισάγουν συναλλαγές, χρήστες που θα εγκρίνουν τις συναλλαγές, χρήστες που, υπογράφοντας από κοινού, θα εγκρίνουν τις συναλλαγές τους, ημερήσια όρια ή ανά συναλλαγή για κάθε χρήστη κλπ.

Στην εφαρμογή κινητού (mobile application) μπορούν να συνδεθούν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν ένα χρήστη. Οι επιχειρήσεις με πολλαπλούς χρήστες και ιδιαίτερα εγκριτικά σχήματα έχουν πρόσβαση στο Pancreta Online μόνο από ηλεκτρονικό υπολογιστή.