Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα
Διαχείριση και υποβολή παραπόνων

Η Τράπεζα
Διαχείριση και υποβολή παραπόνων

Επι­δί­ω­ξή μας είναι να αντα­πο­κρι­νό­μα­στε στο πα­ρά­πο­νό σας το συ­ντο­μό­τε­ρο δυ­να­τό, με ευαι­σθη­σία, αντι­κει­με­νι­κό­τη­τα και υπευ­θυ­νό­τη­τα.
Αντιμετωπίζουμε ισότιμα όλους τους πελάτες μας και ακολουθούμε διαφανείς διαδικασίες και ενιαίους κανόνες για τη διαχείριση των παραπόνων τους, με στόχο την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης που να ανταποκρίνεται εξατομικευμένα στις ανάγκες τους.

Δια­δι­κα­σία επε­ξερ­γα­σί­ας αι­τή­μα­τος   
Μόλις πα­ρα­λά­βου­με το αί­τη­μα σας θα επι­κοι­νω­νή­σου­με μαζί σας προ­κει­μέ­νου:  

  • Να επι­βε­βαιώ­σου­με την πα­ρα­λα­βή του αι­τή­μα­τός σας
  • Να σας ενη­με­ρώ­σου­με ότι θα σας απα­ντή­σου­με εγ­γρά­φως εντός του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος που ορί­ζει το ισχύ­ον κα­νο­νι­στι­κό πλαί­σιο (εντός 45 ήμε­ρων από την υπο­βο­λή του σχε­τι­κού πα­ρα­πό­νου ή κα­ταγ­γε­λί­ας).

Σε πε­ρί­πτω­ση που απαι­τεί­ται υπέρ­βα­ση του πα­ρα­πά­νω χρο­νι­κού ορίου θα σας ενη­με­ρώ­σου­με σχε­τι­κά, διευ­κρι­νί­ζο­ντας τους λό­γους για τους οποί­ους ζη­τά­με πα­ρά­τα­ση χρό­νου.

Εάν δεν μεί­νε­τε ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι
Εφό­σον η απά­ντη­ση που λά­βα­τε από την Τρά­πε­ζα δεν σας ικα­νο­ποιεί, μπο­ρεί­τε να απευ­θυν­θεί­τε στον Ελ­λη­νι­κό Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κό Με­σο­λα­βη­τή – Αστι­κή Μη Κερ­δο­σκο­πι­κή Εται­ρεία Εναλ­λα­κτι­κής Επί­λυ­σης Δια­φο­ρών (ΕΧΜ – ΕΕΕΔ) (Μασ­σα­λί­ας 1, 10680 Αθήνα, www.​hobis.​gr Τηλ.: 10 4 40, 210 3376700 Fax: 210-3238821, e-mail: info@​hobis.​gr) ως φορέα Εναλ­λα­κτι­κής Επί­λυ­σης Δια­φο­ρών (ΕΕΔ), ο οποί­ος βρί­σκε­ται κα­τα­χω­ρη­μέ­νος στο ει­δι­κό Μη­τρώο που τη­ρεί­ται στην ιστο­σε­λί­δα της Γε­νι­κής Διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας Κα­τα­να­λω­τή και Επο­πτεί­ας Αγο­ράς.