Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Εταιρικές Κάρτες
Χρεωστικές Κάρτες

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Εταιρικές Κάρτες
Χρεωστικές Κάρτες

Εταιρική Χρεωστική Παγκρήτια Κάρτα

Με τη χρεωστική ΠΑ­ΓΚΡΗ­ΤΙΑ ΚΑΡΤΑ πραγματοποιείτε τις καθημερινές σας συναλλαγές με ταχύτητα και ασφάλεια χωρίς να χρειάζεται να έχετε μαζί σας μετρητά, ενώ παράλληλα χτίζετε και το αφορολόγητό σας.

Συνδέστε την κάρτα με τον καταθετικό σας λογαριασμό και χρησιμοποιείστε τη για Aγορές και Συναλλαγές σε ΑΤΜ, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο.

Η χρε­ω­στι­κή ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΚΑΡΤΑ βα­σί­ζε­ται στην τε­χνο­λο­γία Chip & PIN  που διασφαλίζει ασφά­λεια στις συ­ναλ­λα­γές σας.


Ευ­έ­λι­κτη, λει­τουρ­γι­κή και προσαρμοσμένη στις προ­σω­πι­κές σας ανά­γκες.

 • Ανα­λή­ψεις και κα­τα­θέ­σεις στα ΑΤΜ του δικτύου της Πα­γκρή­τιας Τρά­πε­ζας με χρήση του συνδεδεμένου καταθετικού λογαριασμού.
 • Συναλλαγές από τα ΑΤΜ του δι­κτύ­ου ΔΙΑΣ στην Ελ­λά­δα και από τα ΑΤΜ με το σήμα της VISA σε όλο τον κόσμο.
 • Εξό­φλη­ση πά­γιων εντο­λών κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας, συν­δρο­μη­τι­κής τη­λε­ό­ρα­σης, ασφα­λί­στρων κλπ.
 • Δυ­να­τό­τη­τα κα­θο­ρι­σμού ημε­ρη­σί­ων ορίων για τις αγο­ρές και τις ανα­λή­ψεις, με προ­σαρ­μο­γή στις προ­σω­πι­κές σας ανά­γκες.
 • Δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων της κάρτας και του λογαριασμού σας 24 ώρες το 24ωρο μέσω της υπηρεσίας pancreta online.


Χαρακτηριστικά

 • Η κάρτα παραδίδεται στον κάτοχο προσωπικά μέσω του δικτύου καταστημάτων της Παγκρήτιας Τράπεζας.
 • Ο μυστικός κωδικός PIN αποστέλλεται ταχυδρομικά.
 • Η κάρτα χορηγείται απενεργοποιημένη. Ενερ­γο­ποιεί­ται με την επιλογή  «Ενεργοποίηση κάρτας» στα ΑΤΜ της Παγκρήτιας Τράπεζας και στα ΑΤΜ του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών. Εναλλακτικά καλέστε στο +30 210 3397086 όλο το 24ωρο.


Τιμολογιακή Πολιτική και όρια συναλλαγών

 • Δω­ρε­άν αρ­χι­κή έκδοση.
 • Συν­δρο­μή 3,60€ / εξά­μη­νο για κά­λυ­ψη των πραγ­μα­τι­κών εξό­δων.
 • Δω­ρε­άν συ­ναλ­λα­γές από τα ΑΤΜ του δι­κτύ­ου της Πα­γκρή­τιας Τρά­πε­ζας, και του Ομίλου Συ­νε­ται­ρι­στι­κών Τρα­πε­ζών.
 • Δωρεάν αναλήψεις έως 600€ από ΑΤΜ της Attica Bank.
 • Ανα­λή­ψεις στο εξω­τε­ρι­κό με προ­μή­θεια 2,93€ ανά συ­ναλ­λα­γή, στις χώρες εκτός EEA (European Economic Area).
 • Αγο­ρές στην Ελλάδα ή στο εξω­τε­ρι­κό χωρίς επιπλέον χρέ­ω­ση.

Συναλλαγές από ΑΤΜ δι­κτύ­ου ΔΙΑΣ & ATM εντός χωρών EEA (European Economic Area)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
Ανάληψη ανεξαρτήτως ποσού 0,65€
Ερώτηση υπολοίπου 0,18€

Ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις από τον πάροχο του ΑΤΜ