Αναζήτηση

Αναπτυξιακά Προγράμματα
Προγράμματα Εγγυοδοσίας

Αναπτυξιακά Προγράμματα
Προγράμματα Εγγυοδοσίας

 • Κεφάλαιο Κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 της ΕΑΤ (Β' Κύκλος - MME & Μεγάλες Επιχ/σεις)

  Συνεχίζοντας να στηρίζουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις των οποίων η ομαλή λειτουργία έχει επηρεαστεί από την πανδημική έξαρση, αξιοποιούμε το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων και δυνατοτήτων που διατίθενται για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

  Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρέχουμε σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις προνομιακή χρηματοδότηση εγγυημένη κατά 80% από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19», με μειωμένες εξασφαλίσεις.

  Απευθύνεται σε:

  To Πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

  • Δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «προβληματικές» κατά την 31.12.2019, με βάση το σημείο 18 του άρθ. 2 του Κανονισμού 651/2014.
  • Είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης, ή την 31.12.2019. Ενήμερη πιστοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι αυτή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς τις παραπάνω ημερομηνίες.
  • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους με βάση το άρθρο 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
  • Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.
  • Δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ.
  • Θεωρούνται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
  Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:

  Από τους δικαιούχους εξαιρούνται:

  • επιχειρήσεις των δημοσίων φορέων, ή ΟΤΑ και των θυγατρικών τους,
  • εταιρείες συμμετοχών σε άλλες εταιρείες,
  • επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και υπό εκκαθάριση ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα.
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται :
   • στην παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
   • στα τυχερά παιχνίδια
   • στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού
   • στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα
   • σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο
  Είδος και Ύψος Δανείου:

  Τοκοχρεωλυτικό ή χρεολυτικό δάνειο κεφαλαίου κίνησης, χορηγούμενο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ.

  Ελάχιστο ύψος δανείου : 15.000 €

  Το μέγιστο ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει :

  1. το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019
   ή
  2. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019.

  Μετά την υποβολή του Εντύπου Τεκμηρίωσης Ρευστότητας και κατόπιν αξιολόγησης από την Τράπεζα, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων Ι και ΙΙ για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία της χορήγησης ως εξής:

  • για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους για τους επόμενους 18 μήνες,
  • για Μεγάλες επιχειρήσεις για τους επόμενους 12 μήνες

  Δεν είναι επιλέξιμη η παροχή εγγύησης για δάνεια που προορίζονται για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών.

  Ποσοστό Εγγύησης ΕΑΤ ανά Δάνειο:

  Το ποσοστό εγγύησης ανά δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%.

  Διάρκεια Δανείου:

  1 έως 5 έτη

  Προνομιακό Επιτόκιο & Μειωμένες Εξασφαλίσεις:

  Προνομιακό επιτόκιο με βάση το Euribor πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν.128/75

  Πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες), σε ανώτατο ποσοστό 40% επί του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης.

  Επιδοτούμενη Προμήθεια Εγγύησης:

  Το πρόγραμμα προβλέπει καταβολή προμήθειας εγγύησης η οποία δύναται να επιχορηγείται μέσω του Ταμείου μέχρι ένα καθορισμένο ύψος, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης.

  Ο υπολογισμός της γίνεται μόνο επί του εγγυημένου ποσού του δανείου (80%) και καταβάλλεται εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση στο λογαριασμό της ΕΑΤ.

  Η προμήθεια Εγγύησης αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνεται η διάρκεια του εγγυημένου δανείου ως εξής:

  Δικαιούχος

  Για δάνειο διάρκειας:

  μέχρι 1 έτος %

  μεταξύ 2 και 3 ετών %

  μεταξύ 4 και 5 ετών %

  ΜμΕ

  0,25

  0,50

  1,00

  Μεγάλη Επιχείρηση

  0,50

  1,00

  2,00

  Το ποσό των παγίων εξόδων φακέλου βάσει του επίσημου τιμολογίου της Τράπεζας, επιβαρύνει τον δανειολήπτη.

  Περίοδος Διάθεσης:

  Έως 30.06.2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων

  Υποβολή Αίτησης:

  Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΠΣΚΕ

  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, επιλέγοντας την Παγκρήτια Τράπεζα.

  Κατάθεση Αιτήματος χρηματοδότησης σε Κατάστημα του Δικτύου

  Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχονται σε ένα από τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.

  Ρω­τή­στε μας για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες

  Το "Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19” δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Στόχος του Ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

  Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ).
  Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) θα μεριμνήσει για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

  H εν λόγω Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Κεφάλαιο Κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 της ΕΑΤ (Γ' Κύκλος - Μικρές Επιχειρήσεις)
  Προϋποθέσεις Εγγύησης και Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (απασχολούν προσωπικό έως και 9 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε)) και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. κατά την 31.12.2019 είχαν Κύκλο Εργασιών έως 1.000.000 ευρώ ή είχαν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  2. δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας
  3. δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης
  4. είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης
  5. δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού βάσει του άρθρου 40 του νόμου 4488/17, όπως ισχύει
  6. δεν εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης

  Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν πρέπει να έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους.


  Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά σε νέα δάνεια που θα εκταμιευθούν από την ημερομηνία διάθεσης έως και την 30 Ιουνίου 2022.
  Δεν επιτρέπεται η παροχή δάνειων με σκοπό την αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών.

  Μη Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

  Εξαιρούνται από το πρόγραμμα

  1. οι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014
  2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:
   • στη παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
   • στα τυχερά παίγνια (Καζίνο)
   • στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού
   • στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα
   • σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.
  Ύψος Δανείου:

  Το μέγιστο ύψος δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα από τα παρακάτω (όποιο είναι μικρότερο):

  • τις 250.000 € ή
  • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το έτος 2019 ή
  • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες.
  Εξασφαλίσεις:
  • Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας

  Πέραν της Εγγύησης, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετες εξασφαλίσεις κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματος και σύμφωνα με την Πιστοδοτική Πολιτική της Τράπεζας, σε ανώτατο ποσοστό 20% επί του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης.

  Διάρκεια Δανείου:

  1 έως 5 έτη.

  Περίοδος Χάριτος:

  Έως 12 μήνες.

  Επιτόκιο:

  Κυμαινόμενο με βάση το Euribor, πλέον περιθωρίου και εισφοράς του Ν.128/75.

  Το περιθώριο καθορίζεται από την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης, την μέχρι σήμερα συναλλακτική της συμπεριφορά και από τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

  Έξοδα Δανείου:

  Α. Το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή προμήθειας εγγύησης για τα χορηγούμενα δάνεια, η οποία υπολογίζεται επί του εγγυημένου ποσού του δανείου (80%), λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της σύμβασης.

  Δικαιούχος

  Για δάνειο διάρκειας:

  Για το 1ο έτος %

  Μεταξύ 2 και 3 ετών %

  Μεταξύ 4 και 5 ετών %

  Πολύ Μικρή & Μικρή Επιχ/ση

  0,25

  0,50

  1,00

  Ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με πάγια έξοδα φακέλου όπως ορίζονται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας. Το ποσό της Προμήθειας Εγγύησης επιχορηγείται από το Ταμείο.

  Υποβολή Αίτησης:

  Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΠΣΚΕ

  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, επιλέγοντας την Παγκρήτια Τράπεζα.


  Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος, οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχονται σε ένα από τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.

  Ρω­τή­στε μας για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες

  Το "Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19” δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Στόχος του Ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

  Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ).
  Ο Γ’ κύκλος της Δράσης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19 - React EU.
  Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) θα μεριμνήσει για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

  H εν λόγω Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19 - React EU.

 • Δάνεια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.) μέσω του Προγράμματος «COSME COVID-19»
  Απευθύνεται σε:

  Νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)

  Χαρακτηριστικά Δανείων:

  Ποσό χορήγησης: Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 150.000€.

  Σκοπός χορήγησης: Κεφάλαιο κίνησης.

  Διάρκεια δανείων: έως εννέα (9) έτη, με κατώτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής το 1ο έτος (για τοκοχρεωλυτικά δάνεια).

  Επιτόκιο:

  Κυμαινόμενο με βάση το Euribor και περιθώριο 4,00% έως 7,00% (με βάση την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης), πλέον εισφοράς Ν. 128/75.

  Άλλα Χαρακτηριστικά / Πληροφορίες:

  Χαμηλές Διασφαλίσεις λόγω της υφιστάμενης εγγύησης του Ε.Τα.Ε.
  Επισκεφθείτε: COSME - Loan Guarantee Facility (LGF)

  H πα­ρού­σα χρη­μα­το­δό­τη­ση είναι δυ­να­τή χάρη στην Εγ­γύ­η­ση που πα­ρέ­χε­ται από τo COSME και το Ευ­ρω­παϊ­κό Τα­μείο Στρα­τη­γι­κών Επεν­δύ­σε­ων ("ΕΤΣΕ") που δη­μιουρ­γή­θη­κε στο πλαί­σιο του Επεν­δυ­τι­κού Σχε­δί­ου για την Ευ­ρώ­πη. Ο σκο­πός του ΕΤΣΕ είναι να συμ­βά­λει στη χρη­μα­το­δό­τη­ση και την υλο­ποί­η­ση πα­ρα­γω­γι­κών επεν­δύ­σε­ων εντός της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης και να εξα­σφα­λί­σει αυ­ξη­μέ­νη πρό­σβα­ση σε χρη­μα­το­δο­τή­σεις.

 • Δάνεια σε Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.) στο Πλαίσιο του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

  Στην παρούσα χρηματοδότηση παρέχεται εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (“EaSI”).
  Η χρηματοδότηση στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων ο οποίος δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (“EaSI”).
  H Τράπεζα στο πλαίσιο του COVID-19 μπορεί μέσω της νέας σύμβασης με το ΕΤαΕ να χορηγήσει δάνεια με ποσοστό εγγύησης 90% στο κάθε δάνειο που εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο “EaSI Covid19”

  Απευθύνεται σε:

  Μικροδανειολήπτες ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με διάφορα αντικείμενα δραστηριότητας, εκτός των Τομέων που αναφέρονται παρακάτω ως ‘’Μη Επιτρεπόμενοι Τομείς’’:

  1. Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες (Παραγωγή , εμπορία ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με το Νόμο. π.χ. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς, θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα).
  2. Καπνός και Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά (Παραγωγή και εμπορία Καπνού και Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων).
  3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
  4. Τυχερά παιχνίδια (Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις).
  5. Περιορισμοί στον τομέα της Πληροφορικής (Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων τα οποία στοχεύουν ειδικά:
  - στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στους απαγορευμένους τομείς που αναφέρονται παραπάνω (1 έως 4)
  - σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και καζίνο ή
  - στην πορνογραφία
  ή τα οποία προτίθενται να επιτρέψουν την παράνομη:
  - είσοδο σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων
  - λήψη και εγκατάσταση ηλεκτρονικών δεδομένων.
  6. Περιορισμοί στον τομέα των βιολογικών επιστημών, όταν παρέχεται υποστήριξη στη χρηματοδότηση για την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με:
  - ανθρώπινη κλωνοποίηση για έρευνα ή θεραπευτικούς σκοπούς, και
  - γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

  Χαρακτηριστικά Δανείων:

  Το μέγιστο ύψος δανεισμού ανά πελάτη είναι €50.000 και ανά δάνειο €25.000.
  Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
  α) Τοκοχρεωλυτικό Επενδυτικό ή Κεφάλαιο Κίνησης Μονιμότερου Χαρακτήρα
  Με δόσεις τακτής λήξης (μηνιαίες, τριμηνιαίες, κλπ)
  Έως πέντε (5) έτη με κατώτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής τα 2 έτη
  β) Κεφάλαιο Κίνησης (ανακυκλούμενη πίστωση)
  Με τόκους ανά ημερολογιακό τρίμηνο
  Εξαμηνιαία ή ετήσια διάρκεια του ορίου.

  Επιτόκιο:

  Κυμαινόμενο με βάση το Euribor πλέον περιθωρίου (μέγιστο 7,00%) πλέον εισφοράς Ν. 128/1975

  Άλλα Χαρακτηριστικά / Πληροφορίες:

  Για τη χρηματοδότηση αυτή δεν απαιτούνται επιπλέον διασφαλίσεις.

  Περισσότερες πληροφορίες:

  http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el

  Παρέχεται εγγύηση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).