Αναζήτηση

Αναπτυξιακά Προγράμματα
Προγράμματα Εγγυοδοσίας

Αναπτυξιακά Προγράμματα
Προγράμματα Εγγυοδοσίας

 • Δάνεια Με Την Εγγύηση Του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

  Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα καινοτόμων νεοσύστατων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων, προσφέροντας για πρώτη φορά επενδυτικά δάνεια με παροχή εγγύησης σε ποσοστό 80% του κεφαλαίου.

  Απευθύνεται σε:

  Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις που προτίθενται να ολοκληρώσουν ένα καινοτόμο επενδυτικό σχέδιο με συγκεκριμένα κριτήρια σε επίπεδο καινοτομίας και ESG.

  Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι:
  - Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)
  - Επιχειρήσεις με καινοτόμο χαρακτήρα που καλύπτουν τεκμηριωμένα τουλάχιστον ένα από τα δώδεκα κριτήρια , όπως ορίζονται ως προϋποθέσεις συμμετοχής
  - Επιχειρήσεις που είναι τραπεζικά ενήμερες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.
  - Επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα

  Ύψος δανείου:

  Από €25.000 έως €400.000
  Δεν είναι δυνατή η χορήγηση δανείου για :

  • Αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών
  • Χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών
  • Χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

  Ποσοστό
  Εγγύησης:

  Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται το 80% του εκταμιευμένου κεφαλαίου.

  Περίοδος
  διάθεσης:

  Η παρεχόμενη εγγύηση αφορά σε νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως 31.12.2025

  Διάρκεια
  Δανείου:

  Από 1 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος. Η αποπληρωμή του δανείου
  δεν μπορεί να ξεπεράσει την 31/12/2035.

  Επιχορήγηση
  διατήρησης
  κριτηρίων
  καινοτομίας και
  ESG σε σχέση με
  την Επένδυση:

  Η επιβράβευση της επιχείρησης με επιχορήγηση έως και 20% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου είναι δυνατή εφόσον πληρούνται τα κριτήρια καινοτομίας και ESG του προγράμματος.
  Μετά την υλοποίηση του σχεδίου και εντός 36 μηνών από την 1 η εκταμίευση η επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση 20% του εκταμιευμένου κεφαλαίου εφόσον πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια.

  • 15% με την εκπλήρωση του βασικού κριτηρίου που σχετίζεται με την καινοτομία της υφιστάμενης ή νεοφυούς επιχείρησης
   και επιπλέον
  • 5% εφόσον πληρούνται τουλάχιστον τρία (3) κριτήρια σε δύο (2) από τις κατηγορίες εφαρμογής ESG πρακτικών δηλ. Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση.

  Εξασφαλίσεις:

  Για ποσά δανείου από €25.000 έως €50.000: Ενοχικές Εξασφαλίσεις
  Για ποσά δανείου άνω των €50.000, σε εξασφάλιση της απαίτησης:
  Είναι δυνατή η λήψη πρόσθετων εμπράγματων καλύψεων που δεν θα ξεπερνούν το 20% του δανείου

  Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση μόνιμης ή μοναδικής κατοικίας.

  Πλεονεκτήματα:

  Δυνατότητα μείωσης του ποσού του δανείου, έως και 20%, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια καινοτομίας και ESG.

  • Προνομιακό επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις λόγω της εγγύησης που παρέχει το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας.
  • Περίοδος χάριτος 1 έως 3 έτη.
  • Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς ποινή.

  Πώς θα το
  αποκτήσετε:

  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την Παγκρήτια ως Τράπεζα συνεργασίας.

  Οι εν λόγω υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο.