Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Επενδυτών
Γενικές Συνελεύσεις

Η Τράπεζα Ενημέρωση Επενδυτών
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Ημερ/νία

Έγγραφα και Πληροφορίες

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

05.05.2022

 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
 2. Έντυπο διορισμού Αντιπροσώπου για την εξ' αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γ.Σ. (pdf), (word)
 3. Γνωστοποίηση αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 4. Οδηγίες σύνδεσης στο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (eVoting)
 5. Υποστήριξη Μετόχων - Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας
 6. Ενημέρωση Μετόχων για Προσωπικά Δεδομένα

Γενικές Συνελεύσεις

Ημερ/νία

Έγγραφα και Πληροφορίες

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

09.12.2020

 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (09.12.2020) 
 2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Έντυπο διορισμού Αντιπροσώπου (pdf), (word)
 4. Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 5. Υποστήριξη Μετόχων – Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας   
 6. Ενημέρωση Μετόχων για Προσωπικά Δεδομένα

Γενικές Συνελεύσεις

Ημερ/νία

Πρόσκληση

Τακτική Γενική Συνέλευση

14.6.2020

 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
 2. Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης για ΟΕ, ΕΕ ,ΕΠΕ, ΙΚΕ
 3. Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης για ΑΕ, Συνετ/σμους Σωματεία, Συλλόγους
 4. Έγγραφα Μετασχηματισμού σε Α.Ε.