Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών Επιτόκια
Επιτόκια Δανείων

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών Επιτόκια
Επιτόκια Δανείων

Επιχειρηματικά

Επιτόκιο αναφοράς Περιθώριο*
Δάνεια Επαγγελματικής Στέγης, Πάγιου Εξοπλισμού, Κεφαλαίου Κίνησης Κυμαινόμενο με βάση Euribor πλέον περιθωρίου Από 5,00%

*Το περιθώριο διαμορφώνεται ανάλογα με την αξιολόγηση της επιχείρησης. Προβλέπεται προσαύξηση μέχρι τρείς (3) εκατοστιαίες μονάδες

- Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (0,60% σήμερα).

Στεγαστικά

Στεγαστικό δάνειο Οικία

  • Αγορά κατοικίας
  • Ανέγερση κατοικίας
  • Αποπεράτωση κατοικίας
  • Επισκευή κατοικίας
  • Αγορά οικοπέδου
    για ανέγερση κατοικίας
Διάρκεια Δανείου Σταθερό Επιτόκιο Κυμαινόμενο Επιτόκιο LTV
Έως 3 έτη 3,70%
3,90%
    LTV ≤ 60%
60% < LTV  ≤ 80%
Έως 5 έτη 3,90%
4,10%
    LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 10 έτη 4,10%
4,30%
  LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 30 έτη 3,70% για 3 έτη
3,90% για 3 έτη
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,60%
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,90%
LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 30 έτη 3,90% για 5 έτη
4,10% για 5 έτη
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,60%
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,90%
LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 30 έτη 4,10% για 10 έτη
4,30% για 10 έτη
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,60%
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,90%
LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 30 έτη   Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,60%
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,90%
LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%

- Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75 σήμερα 0,12%
- Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς.


Καταναλωτικά - Προσωπικά

Επιτόκιο αναφοράς Περιθώριο*
Λύσεις για εσάς Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 12%
Λύσεις για εσάς για μισθωτούς και συνταξιούχους Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 10%
micro Λύσεις για εσάς ποσού € 1.000 Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 9,00%
micro Λύσεις για εσάς ποσού από € 1.000,01 έως € 2.000 Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 9,25%
micro Λύσεις για εσάς ποσού από € 2.000,01 έως € 3.000 Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 9,50%
Παγκρήτια Στήριξη Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 2,90%
Σύνταξη Γέφυρα Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 9,00%
Παγκρήτια - Φοιτητικό Στήριγμα Κυμαινόμενο με βάση το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) πλέον περιθωρίου Από 10,50% έως 12,50%
Καταναλωτικό δάνειο για την κάλυψη των ετήσιων σχολικών διδάκτρων Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 9,50%
Καταναλωτικό δάνειο με εμπράγματες εξασφαλίσεις Κυμαινόμενο με βάση το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) πλέον περιθωρίου Από 6,50%

* Όπου υφίσταται εύρος περιθωρίου, το περιθώριο διαμορφώνεται ανάλογα με τον πιστωτικό κίνδυνο, το προφίλ του πελάτη και τη συνεργασία του με την Τράπεζα. Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης περιθωρίου ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

** Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς.

    - Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά Ν.128/75 (σήμερα 0,60%)