Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών Επιτόκια
Επιτόκια Δανείων

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών Επιτόκια
Επιτόκια Δανείων

Επιχειρηματικά

Επιτόκιο αναφοράς Περιθώριο*
Δάνεια Επαγγελματικής Στέγης, Πάγιου Εξοπλισμού, Κεφαλαίου Κίνησης Κυμαινόμενο με βάση Euribor Από 5,00%

*Το περιθώριο διαμορφώνεται ανάλογα με την αξιολόγηση της επιχείρησης. Προβλέπεται προσαύξηση μέχρι τρείς (3) εκατοστιαίες μονάδες

- Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (0,60% σήμερα).

Επενδυτικά

Επιτόκιο Αναφοράς Περιθώριο**
Πράσινα Δάνεια Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος μέχρι 500 kW Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3Μ Για χρηματοδότηση με εμπράγματη εξασφάλιση 2,50% & για χρηματοδότηση άνευ εμπράγματης εξασφάλισης από 2,90% έως 3,90% ανάλογα με το ποσοστό ιδίας συμμετοχής

**Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται αναλόγως του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής καθώς και των παρεχόμενων πρόσθετων εξασφαλίσεων.

- Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε απόφαση υπαγωγής της επένδυσης σε αναπτυξιακό πρόγραμμα ή άλλου τύπου ειδικό καθεστώς.

Στεγαστικά

Στεγαστικό δάνειο Οικία

  • Αγορά κατοικίας
  • Ανέγερση κατοικίας
  • Αποπεράτωση κατοικίας
  • Επισκευή κατοικίας
  • Αγορά οικοπέδου
    για ανέγερση κατοικίας
Διάρκεια Δανείου Σταθερό Επιτόκιο Κυμαινόμενο Επιτόκιο LTV
Έως 3 έτη 3,70%
3,90%
    LTV ≤ 60%
60% < LTV  ≤ 80%
Έως 5 έτη 3,90%
4,10%
    LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 10 έτη 4,10%
4,30%
  LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 30 έτη 3,70% για 3 έτη
3,90% για 3 έτη
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,60%
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,90%
LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 30 έτη 3,90% για 5 έτη
4,10% για 5 έτη
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,60%
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,90%
LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 30 έτη 4,10% για 10 έτη
4,30% για 10 έτη
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,60%
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 2,90%
LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%
Έως 30 έτη   Euribor 3M πλέον περιθωρίου 1,50%
Euribor 3M πλέον περιθωρίου 1,90%
LTV ≤ 60%
60% < LTV ≤ 80%

- Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75 σήμερα 0,12%
- Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς.


Καταναλωτικά - Προσωπικά

Επιτόκιο αναφοράς Περιθώριο*
Λύσεις για εσάς Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M 9,70%
micro Λύσεις για εσάς ποσού € 1.000 Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M 8,40%
micro Λύσεις για εσάς ποσού από € 1.000,01 έως € 2.000 Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M 8,60%
micro Λύσεις για εσάς ποσού από € 2.000,01 έως € 3.000 Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M 8,80%
Πρόοδος Κυμαινόμενο με βάση τον δείκτη αναφοράς Euribor 1M 7,70%
Καταναλωτικό δάνειο με εμπράγματες εξασφαλίσεις Κυμαινόμενο με βάση το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) Από 6,50%

* Όπου υφίσταται εύρος περιθωρίου, το περιθώριο διαμορφώνεται ανάλογα με τον πιστωτικό κίνδυνο, το προφίλ του πελάτη και τη συνεργασία του με την Τράπεζα. Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης περιθωρίου ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

** Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς.

    - Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά Ν.128/75 (σήμερα 0,60%)