Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών Επιτόκια
Επιτόκια Καταθέσεων

Η Τράπεζα Ενημέρωση Πελατών Επιτόκια
Επιτόκια Καταθέσεων

Ταμιευτήριο

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (μετά την αφαίρεση φόρου)
1 - 3.000 0,01% 0,01%
3.000,01 - 30.000 0,01% 0,01%
30.000,01 - 100.000 0,02% 0,02%
100.000,01 - 200.000 0,03% 0,03%
200.000,01 και άνω 0,01% 0,01%

Παγκρήτιος Λογαριασμός (το προϊόν δε διατίθεται)

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (μετά την αφαίρεση φόρου)
1 - 3.000 0,01% 0,01%
3.000,01 - 30.000 0,01% 0,01%
30.000,01 - 100.000 0,02% 0,02%
100.000,01 - 200.000 0,03% 0,03%
200.000,01 και άνω 0,01% 0,01%

Όψεως

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (μετά την αφαίρεση φόρου)
1 - 3.000 0,00% 0,00%
3.000,01 - 30.000 0,00% 0,00%
30.000,01 - 100.000 0,00% 0,00%
100.000,01 και άνω 0,00% 0,00%

Λογαριασμός μισθοδοσίας ''ΥΠΕΡΕΧΩ''

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΑ* (μετά την αφαίρεση φόρου)
1 - 3.000 0,25% 0,21%
3.000,01 - 30.000 0,01% 0,01%
30.000,01 - 100.000 0,02% 0,02%
100.000,01 - 200.000 0,03% 0,03%
200.000,01 και άνω 0,01% 0,01%

* Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.), υπολογίζεται με την εξής παραδοχή:

Για ένα (1) έτος (365 ημέρες) το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι του εξαμήνου. Σαν τελικό αποτέλεσμα η Σ.Ε.Π.Α. απεικονίζεται στους εν λόγω καταθετικούς λογαριασμούς με τα παραπάνω ποσοστά, μετά την φορολόγηση των τόκων (από 1/1/2013, με 15%) και τον εξαμηνιαίο ανατοκισμό. 
Για όλους τους παραπάνω λογαριασμούς καταθέσεων ο τόκος υπολογίζεται βάσει του ύψους του ημερήσιου διαθέσιμου υπολοίπου.
*Για τους λογαριασμούς Ταμιευτηρίου, Παγκρήτιος και Όψεως το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης (κλιμακούμενο).
**Για τον λογαριασμό μισθοδοσίας ''Υπερέχω'' το ποσό του υπολοίπου που εμπίπτει σε κάθε κλίμακα εκτοκίζεται διακριτά με το αντίστοιχο επιτόκιο.
***Ως χρονική βάση υπολογισμού των τόκων λαμβάνονται οι πραγματικές ημέρες και το έτος των 365 ημερών (Actual/365)

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

  • Ελάχιστο ποσό Προθεσμιακής € 5.000
  • Διάρκεια από 1 έως 12 μήνες
  • Επιτόκιο διαπραγματεύσιμο. Το επιτόκιο καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου και τη χρονική διάρκεια της κατάθεσης και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης.

Προθεσμιακή κατάθεση «Ανεβαίνω με Ευελιξία»

  • Διατίθεται αποκλειστικά σε Φυσικά πρόσωπα για νέα κεφάλαια από € 50.000 έως € 200.000


Διάρκεια Προθεσμιακής 12 μήνες με μηνιαίο εκτοκισμό

Επιτόκιο ανά μήνα

Ποσό 1ος, 2ος, 3ος μήνας 4ος, 5ος, 6ος μήνας 7ος, 8ος, 9ος μήνας 10ος, 11ος, 12ος μήνας Μέσος όρος 12 μήνου ΣΕΠΑ**
€ 50.000 0,05% 0,10% 0,175% 0,275% 0,15% 0,128%
€ 50.000,01 - € 100.000 0,10% 0,15% 0,225% 0,325% 0,20% 0,171%
€ 100.000,01 - € 200.000 0,15% 0,20% 0,275% 0,375% 0,25% 0,213%

Προθεσμιακή κατάθεση «In Advance»

  • Διατίθεται αποκλειστικά σε Φυσικά πρόσωπα για νέα κεφάλαια από € 10.000 έως € 500.000


Διάρκεια Προθεσμιακής 1 έως 12 μήνες με προκαταβολή των τόκων

Ποσό Επιτόκιο ΣΕΠΑ**
€ 10.000 - € 50.000 0,10% 0,085%
€ 50.000,01 - € 100.000 0,15% 0,127%
€ 100.000,01 - € 250.000 0,20% 0,170%
€ 250.000,01 - € 500.000 0,25% 0,213%

Προθεσμιακή κατάθεση «Παγκρήτια – Μηνιαία Απόδοση»

  • Διατίθεται αποκλειστικά σε Φυσικά πρόσωπα για νέα και υφιστάμενα κεφάλαια από € 5.000 έως € 3.000.000

Διάρκεια Προθεσμιακής 3, 6 ή 12 μήνες με μηνιαίο εκτοκισμό

Επιτόκιο ανά διάρκεια

Ποσό 3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες ΣΕΠΑ**
€ 5.000 - € 50.000 0,05% 0,05% 0,05% 0,043%
€ 50.000,01 - € 100.000 0,10% 0,10% 0,10% 0,085%
€ 100.000,01 - € 250.000 0,15% 0,15% 0,15% 0,127%
€ 250.000,01 - € 500.000 0,20% 0,20% 0,20% 0,170%
€ 500.000,01 - € 3.000.000 0,25% 0,25% 0,25% 0,213%

*Τα επιτόκια των καταθέσεων που αναφέρονται είναι μικτά. Οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (σήμερα 15%)

** Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (ΣΕΠΑ) υπολογίζεται με την παραδοχή ότι:

Για ένα (1) έτος (365 ημέρες) το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι. Σαν τελικό αποτέλεσμα η Σ.Ε.Π.Α. απεικονίζεται στους εν λόγω λογαριασμούς με τα παραπάνω ποσοστά μετά την φορολόγηση των τόκων (σήμερα 15%) και τον ανατοκισμό. 

***Η πρόωρη μερική ή ολική ανάληψη/εξόφληση των Προθεσμιακών πραγματοποιείται μετά τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση της Τράπεζας και τα ποσά που αναλαμβάνονται πρόωρα επιβαρύνονται για το υπολειπόμενο μέχρι τη συμφωνημένη λήξη διάρκεια με τόκο ποινής που υπολογίζεται με το επιτόκιο που ισχύει στην Τράπεζα (σήμερα 1,50%) εκτός εάν άλλως ορίζεται από τα επί μέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ο τόκος ποινής σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει το ποσό των αναλογούντων για το παραπάνω διάστημα τόκων.

****Ως χρονική βάση υπολογισμού των τόκων λαμβάνονται οι πραγματικές ημέρες διάρκειας της Προθεσμιακής και το έτος των 365 ημερών (Actual/365)